Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Adres
ul.Matejki 8/10, 60-766 Poznań
Telefon
61 866 28 92
Fax
61 866 39 63
E-mail
Strona www
Dyrektor
Małgorzata Dembska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis

Uczymy i wychowujemy dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu to szkoła o pięknych tradycjach, szlachetnych nauczycielskich i uczniowskich postawach oraz osiągnięciach, z których jesteśmy i zawsze będziemy dumni.

Jesteśmy szkołą, która z sukcesem realizuje założenia pozwalające przygotować młodzież do rzeczywistości XXI wieku.

Jesteśmy szkołą dialogu - świadomą, że w społeczeństwie informacyjnym tradycyjne role nauczyciela i ucznia odchodzą bezpowrotnie w przeszłość; świadomą, że nadszedł czas, by wypracować nowe, odmienne od utrwalonych, wzorce funkcjonowania tych relacji.

Jesteśmy szkołą, która rozumie, że jednym z jej zadań fundamentalnych jest modelowanie systemu wartości, kształtowanie postaw i przekonań, które młody człowiek wyniesie poza mury szkoły – w świat zewnętrzny, w prawdziwe życie, w dorosłość.

Jesteśmy szkołą kładącą nacisk na samodzielne zdobywanie przez ucznia wiedzy, dającą mu poczucie podmiotowości. Dzięki temu rozbudzamy w młodzieży gotowość i zdolność do suwerennego, w pełni autonomicznego i odpowiedzialnego określania swoich życiowych i zawodowych celów.

Jesteśmy szkołą posiadającą wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną - wielu z uczących to nauczyciele dyplomowani, także ludzie nauki, legitymujący się tytułami doktorskimi. Nasi pedagodzy pracują z zaangażowaniem i entuzjazmem, dbają o to, by stwarzać uczniom szansę na samodzielne poszukiwania myślowe, kontemplatywność, na stawianie pytań, mnożenie ich. W konsekwencji motywujemy młodzież do intelektualnego wysiłku, do podejmowania ciągle nowych wyzwań, dzięki czemu uczniowie II Liceum z zamiłowaniem realizują własne pasje na różnorodnych płaszczyznach aktywności społecznej, twórczej oraz naukowej.

Jesteśmy szkołą realizującą Program Międzynarodowej Matury, otwierający młodzieży wstęp na najbardziej renomowane światowe uczelnie. Nasi uczniowie osiągają na egzaminach końcowych oceny znacznie przekraczające średnią światową.

Jesteśmy szkołą uczącą efektywnie, co potwierdza od lat znakomita - 100% - zdawalność egzaminu maturalnego. Możemy poszczycić się także imponującą liczbą laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, stawiającą nas w rzędzie najlepszych szkół w kraju. Dzięki sukcesom maturalnym i olimpijskim, w tegorocznym Rankingu Szkół Olimpijskich Perspektywy 2020 II LO zajęło pierwsze miejsce w Wielkopolsce, utrzymując tym samym przyznany nam przed laty tytuł Złotej Szkoły.

Jesteśmy szkołą proponującą ciekawe, innowacyjne projekty edukacyjne, takie jak: CAS (Creativity – Activity – Service), Debaty Oksfordzkie, projekty badawcze Group 4 Project, Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu, Edukacja Prawna we współpracy z Sądem Apelacyjnym i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu, międzynarodowy projekt „Jugend debattiert” organizowany przez Goethe Institut i ZFA, Erasmus Plus i inne.

Jesteśmy szkołą realizującą rozszerzone programy nauczania języków obcych. Co roku nasi uczniowie przystępują do międzynarodowych egzaminów, sprawdzających kompetencje z zakresu języka niemieckiego DSD II. Doskonaleniu znajomości języków obcych i poznawaniu innych kultur służą ponadto wymiany z Hanowerem i Utrechtem w Holandii, a także z Saumur nad Loarą oraz organizowane corocznie Dni Frankofonii i Festiwal Piosenki Francuskiej.

Jesteśmy szkołą kładącą nacisk na humanizację stosunków międzyludzkich - humanizację niezbędną w prawidłowym, godnym i uczciwym, funkcjonowaniu młodych ludzi we współczesnym świecie. Wielu spośród naszych podopiecznych to wspaniali, pełni temperamentu aktywiści, liderzy, inicjatorzy niezliczonych działań środowiskowych. To młode, nastawione prospołecznie osoby, otwarte na innych i otaczający świat. Kształtowaniu takich postaw służy nasza aktywność wolontariacka i społecznikowska, której dobrą wizytówką mogą być organizowane od wielu lat Koncerty Charytatywne II Liceum.

Jesteśmy szkołą, w której prężnie działa Samorząd Uczniowski - upodmiotowiony i traktowany z powagą. Uchwalona przez SU „Konstytucja Uczniów” została uznana za jedną z najlepszych w Polsce i nagrodzona przez Fundację Stefana Batorego i Helsińską Fundację Praw Człowieka. Samorząd jest organizatorem wielu odbywających się w murach II Liceum uroczystości, a jego swoistym znakiem firmowym są Śniadania w Dwójce, dzięki którym gościliśmy w naszych progach najznamienitsze postaci polityki, nauki, kultury i sportu.

Jesteśmy szkołą nowoczesną, a zarazem kultywującą tradycję. Tętniącą życiem, gwarną, przyjazną.

Jesteśmy szkołą dla Ciebie!strona szkoły

Oferta
w przygotowaniu
Dojazd

Szkoła znajduje się w centrum Poznania, niedaleko dworca PKP, posiada dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej: tramwaj linii 6, 13, 15; autobus linii  164

Historia

Nasza przeszłość nadaje kształt teraźniejszości i przyszłości

/ Antoni Kępiński/

 • rok 1919 - podwoje, dla 60 uczennic otwiera Państwowe Liceum Żeńskie mające swą siedzibę przy ulicy Matejki 56, stanowisko dyrektora obejmuje Maria Rzepecka.
 • rok 1920 - następuje przeniesienie siedziby szkoły do budynku przy ulicy Matejki 8
 • rok 1928 - z inicjatywy druhny Anieli Pigoniówny, na terenie szkoły, utworzona zostaje XIV Drużyna Harcerska im. Emilii Sczanieckiej
 • rok 1929 - szkoła przyjmuje nową nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Generałowej Zamoyskiej i zmienia profil nauczania z realnego na humanistyczny.
 • rok 1939 – szkoła zawiesza swą działalność, powstaje w niej gimnazjum niemieckie. Rozproszone Grono Pedagogiczne nadal kształci młodzież na tajnych kompletach.
 • rok 1945 – odzyskanie przez szkołę dawnego gmachu – rozpoczynają się egzaminy wstępne, następuje inauguracja nowego roku szkolnego przez ówczesną dyrektorkę Irenę Hoppe. Reaktywuje się również drużyna harcerska
 • rok 1950 - ponownie szkoła zmienia swą nazwę na: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego nr2
 • rok 1956 – następuje szybki rozwój szkoły poprzez nadbudowę trzeciego pietra, oraz zamianę dawnej sali gimnastycznej na aulę, dobudowanie nowej sali oraz połączenie ich z głównym gmachem łącznikiem i tym sposobem uzyskanie szkolnego podwórka.
 • rok 1966 – nadanie szkoły imienia Heleny Modrzejewskiej, w tym czasie odnotowuje się wyróżnienia dla chóru „Proscenium” i kabaretu „ Kluczydło.”
 • rok 1967 – naukę w szkole podejmują pierwsi chłopcy- koedukacja wpływa na rozszerzenie przedmiotów technicznych.
 • rok 1969-72 - dobudowuje się nowy wejściowy hol, a dzięki obrazom i freskom Janusza Bersza zmienia się wystrój plastyczny holu i pracowni muzycznej.
 • rok 1978 – szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • rok 1980 – młodzież i profesorowie angażują się w działalność polityczną, organizują ciche przerwy, redagują i kolportują pisma drugiego obiegu. Aktywność teatru „Sekunda” trwająca do - roku 89, wystawianie klasyki- Mrożek, Herbert, Wyspiański.
 • rok 1989 – powstaje Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Generałowej Zamoyskiej i II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu.
 • rok 1993 – zmieniona zostaje nazwa szkoły na: II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej. Dzięki temu świat wartości, symbolizowany przez Generałową Zamoyską, połączył się z wartościami sztuki łączącej Piękno z Dobrem. Do dziś obie Patronki symbolicznie wyznaczają, kierunek rozwoju naszego liceum, a ich ideały przekazywane są kolejnym pokoleniom młodzieży przekraczającej próg naszej szkoły.
 • rok 1995 – powstaje klasa z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, objęta patronatem Republiki Federalnej Niemiec w ramach partnerstwa szkolnego Centrali Kształcenia Obcokrajowców ZfA, przygotowująca do uzyskania certyfikatu DSD Stufe II.
 • rok 1997 – powstaje klasa z rozszerzonym programem nauczania języka francuskiego, przygotowująca do uzyskania dyplomu DELF.
 • rok 2001 - dzięki ogromnemu zaangażowaniu ówczesnej Pani dyrektor B.H Materny i całego Grona Pedagogicznego, wprowadzony zostaje Program Międzynarodowej Matury i odbywa się pierwsza rekrutacja do klasy przygotowawczej, której uczniowie będą zdawać maturę w 2004 - roku.
 • rok 2009 – Przeszłości Czar – mają miejsce obchody 90-lecia istnienia naszej szkoły, honorowy patronat obejmują: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Poznania, Arcybiskup Metropolita Poznański i Kurator Oświaty.
 • rok 2011 - wizyta młodzieży naszego liceum w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, wzruszające spotkanie z Jadwigą Komorowską- matką ówczesnego Prezydenta, która jest absolwentką Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Generałowej Zamoyskiej- utrwalenie jej wspomnień w formie wywiadu.
 • rok 2014 - obchodom 10-lecia matury międzynarodowej 1349 IB World School towarzyszy zjazd absolwentów oraz posadzenie drzewka jubileuszowego
 • rok 2015 – podczas uroczystych obchodów 20-lecia wymiany polsko-niemieckiej między Kaiser-Wilhelm – und Ratsgymnasium w Hanowerze a II LO w Poznaniu Odznaką „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego” uhonorowani zostali najbardziej zaangażowani nauczyciele obu szkół.
Koła zainteresowań

Jesteśmy szkołą umożliwiającą młodzieży realizowanie własnych pasji w różnych kołach zainteresowań na miarę dobrze wyedukowanego Europejczyka, kształtującego swe umiejętności m.in. na Kółkach Olimpijskich z Matematyki, Fizyki, Chemii, Biologii, Informatyki czy Psychologii.

Młodzi przedsiębiorcy próbują swych sił w Szkolnej Grze Giełdowej SIGG, a uczniowie o duszy humanisty spełniają się działając w Kółkach Olimpijskich z Języka Polskiego, Francuskiego, Niemieckiego , redagując „Kontrasty” i „1349 IB School Journal” oraz działając w Teatrze Anglojęzycznym „Earnest”,

Pasjonaci historii skupiają się wokół Koła Historycznego „Zagadki Historii”, a lubiący podróżować próbują swych sił w Kole Turystycznym „Muńcuł”.

Kontakty zagraniczne
II Liceum Ogólnokształcące prowadzi wymiany międzynarodowe z młodzieżą z HANOWERU. Co roku, oprócz tradycyjnej wymiany, 10 uczniów przebywa na 4 miesięcznym stypendium w SAUMUR nad Loarą. Uczniowie mieszkają z francuskimi rodzinami i uczęszczają do szkoły (Liceum Saint Louis) Uczniowie klas z programem IB uczestniczą w wymianie z HOLANDIĄ. Organizowane są wycieczki edukacyjne do PARYŻA i LONDYNU.
Osiągnięcia

Uczniowie II LO zdobywają nagrody w licznych olimpiadach przedmiotowych i konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym.

W rankingach miesięcznika „Perspektywy”, uwzględniającym liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych szkoła zajmuje czołowe miejsca w Wielkopolsce i w Polsce – w roku 2021 zajęliśmy pierwsze miejsce w Wielkopolsce w Rankingu  Liceów Ogólnokształcących.

Rankingi „Gazety Wyborczej” i Akademickiego Centrum Edukacyjnego co roku wskazują bardzo wysoką pozycję naszej szkoły na liście poznańskich liceów. Absolwenci naszej szkoły kontynuują naukę na renomowanych uczelniach krajowych i zagranicznych.

Drzwi otwarte

Zapraszamy na wirtualne DRZWI OTWARTE 

9, 10,       23, 24      kwietnia 2021.

HARMONOGRAM

..