Poznań
Technikum
Technikum Nr 19
Adres
ul.28 Czerwca1956r. 352/360, 61-441 Poznań
Telefon
618 320 033
Fax
618 320 033
E-mail
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Zdjęcie
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
PKP - Poznań Dębiec Tramwaj 2,,9,10 do pętli na Dębcu i dalej ul. 28 Czerwca 1956 r pieszo ok 10min. Autobusy z Poznania 49, 71, 75, 76, 79, z Lubonia 602, 603, 610, 651
Historia
Wczoraj i dziś Technikum nr 19 w Poznaniu. Zarys historii. Rok 1947 uznaje się za początek dziejów naszej szkoły. Wtedy to przy Zakładach HCP powstaje Ośrodek Szkolenia Zawodowego (ówczesna ul. Daszyńskiego 217, od 1951 r. ul. F. Dzierżyńskiego, później ul. 28 Czerwca 1956). W pierwszych latach po wojnie istniały przy HCP różne typy szkół, które kształciły pracowników przede wszystkim dla własnych potrzeb. W 1951 roku powstaje m. in. czteroletnie dzienne Technikum Budowy Taboru Kolejowego, którego dyrektorem był od 1952 r. mgr inż. Roman Madej. W listopadzie 1956 r. cała szkoła przenosi się do nowych budynków, będących własnością HCP, przy ul. F. Dzierżyńskiego 352/360. Zarządzeniem Ministra Oświaty z 1959 r., w sprawie ustalenia nazw szkół, wprowadzona zostaje nowa nazwa Technikum Mechaniczne (obejmujące szkołę młodzieżową i wydziały dla pracujących). W 1967 r. szkoła otrzymała imię Janka Krasickiego, co połączono z oddaniem do użytku hali sportowej. W latach sześćdziesiątych dużą popularnością cieszyło się kształcenie w systemie wieczorowym i zaocznym. Dyrektorem Technikum Mechaniczno – Elektrycznego dla Pracujących był wówczas mgr Czesław Dytz. Przy Technikum Mechanicznym istniały też szkoły pomaturalne. Wszystkie typy szkół weszły od 1972 r w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. W latach 1968 – 1977 dyrektorem naczelnym Szkoły był mgr Zygmunt Sobczyński, w latach 1977 – 1991 mgr Jerzy Majchrzak, a w latach 1991 – 1998 mgr inż. Włodzimierz Kruszwicki. Od września 1991 r. w szkole zaczyna funkcjonować XIX Liceum Ogólnokształcące o profilu podstawowym z poszerzonym programem informatyki. Stopniowo w sprzęt komputerowy wyposażono dwie pracownie, umożliwiające nauczanie podstaw informatyki, komputer trafił też do gabinetu dyrektora, sekretariatów, biblioteki. Z każdym miesiącem poszerza się zakres komputeryzacji szkoły. Od 1 września 1993 r. wprowadzono w LO autorski program nauczania informatyki, opracowany przez mgr inż. Czesławę Pakułową i dyrektora Włodzimierza Kruszwickiego. Ten profil kształcenia w LO stał się kierunkiem dominującym i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Od początku lat 90-tych maleje zainteresowanie młodzieży nauką w Technikum Mechanicznego, bo dla jego absolwentów brakuje stanowisk pracy. Systematycznie jednak rośnie liczba uczniów zainteresowanych nauką w LO. W okolicy Dębca "Dziewiętnastka" jest jedynym LO i to położenie szkoły decyduje, że uczy się u nas najwięcej młodzieży z Dębca, Lubonia, Puszczykowa i Mosiny. Powstanie Liceum Ogólnokształcącego zasadniczo zmieniło oblicze szkoły. Dotychczasowe Technikum było placówką zdecydowanie męską. W historii szkoły dziewczęta stanowiły nikły procent społeczności uczniowskiej. W klasach licealnych zaczynają przeważać dziewczęta. We wrześniu 1995 r. powstaje w naszej szkole eksperymentalne Liceum Techniczne (o specjalnościach: elektroniczna, mechaniczna, ekonomiczno - administracyjna, kształtowanie środowiska), którego program kształcenia oparty jest na wzorcach europejskich. Tak więc tradycyjne Technikum Mechaniczne znalazło się na rozdrożu, wypierane przez XIX LO i Liceum Techniczne. W 1999 roku zmieniliśmy nazwę szkoły - z Zespołu Szkół Mechanicznych (nazwa od 1977r.) - na Zespół Szkół Licealno - Technicznych. Szkoła otrzymała nowy sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców i Stowarzyszenie Absolwentów. W latach 1998 – 2004 dyrektorem naczelnym szkoły był mgr inż. Jerzy Śmigielski. W latach 2004-2014 dyrektorem naczelnym szkoły była mgr Elżbieta Wypijewska . Z dniem 01 września 2014 stanowisko dyrektora naczelnego objęła mgr Beata Lisińska. We wrześniu 2012 roku do naszej szkolnej społeczności dołączyli pracownicy i uczniowie dawnego Zespołu Szkół Chemicznych. Uruchomiliśmy nowoczesne laboratoria chemiczne, w których uczniowie przygotowują się do uzyskania kwalifikacji w zawodzie technika analityka. Ponowna zmiana nazwy na Technikum nr 19 nastąpiła 01 września 2017.
Koła zainteresowań

warsztaty kreacji przestrzeni 3D, koła sportowe: piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, Pro Sinfonika, klub gier multimedialnych i strategicznych, rpg

Kontakty zagraniczne
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania co roku gości naszych uczniów na warsztatach grafiki komputerowej prowadzonych przez profesorów Uniwersytetu Indianapolis USA
Osiągnięcia
• Jesteśmy szkołą z tradycją – istniejemy już od 1947 roku. • Zostaliśmy uhonorowani tytułem "Szkoła z klasą”. • W opinii naszych uczniów i ich rodziców jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. • Działają u nas od lat liczne kola zainteresowań, które zrzeszają grono pasjonatów różnych dziedzin. • Nasi uczniowie biorą udział w: Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK, Konkurs Akademii CISCO "Net Riders", Międzyszkolny konkurs czytelniczo-językowy Booktaking, Konkurs Ekologiczny Edupak, Olimpiadzie Języka Niemieckiego, Olimpiadzie Wiedzy o krajach Unii Europejskiej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Języka Angielskiego, Olimpiadzie Historycznej i Olimpiadzie Ekologicznej. • Drużyny reprezentujące szkołę z powodzeniem uczestniczą w rozgrywkach sportowych takich jak: Mistrzostwa Miasta Poznania – LICEALIADA, Liga Szkół Średnich Miasta Poznania, Licealiada w piłce nożnej, Mistrzostwa Poznania w lekkiej atletyce. • Rozwijamy u naszych uczniów zdolność empatii i potrzebę dzielenia się z innymi, angażując młodzież w działalność wolontariatów („Klub 8 Wspaniałych” działający pod kierunkiem Centrum Wolontariatu Młodzieży w Poznaniu), np. samorząd uczniowski, który od wielu lat sprawuje opiekę nad schroniskiem dla psów – uczniowie co roku dostarczają pożywienie, lekarstwa i potrzebny sprzęt. • W kalendarzu organizowanych przez nas imprez szkolnych od lat stałą pozycję ma wspaniała akcja „Krew daje życie” propagująca ideę krwiodawstwa. • Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym oraz innymi poznańskimi szkołami. Nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Poznańską, w której nasza młodzież odbywa zajęcia oraz Collegium Da Vinci, które objęło patronatem niektóre z naszych klas informatycznych. Mamy klasę patronacką pod opieką wydziału chemii UAM
Drzwi otwarte

zaplanowane drzwi otwarte :

19 marca 2022 sobota 9.00 - 12.00

9 kwietnia 2022 sobota 9.00 - 12.00