Ostróda
Technikum
Technikum nr 3 (Rolnik) w Ostródzie - GEO - Technik geodeta
Nazwa oddziału

 GEO - Technik geodeta

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia ,  geografia ,  chemia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik geodeta

Opis

Klasa 1GEO - Technik geodeta
Okres nauki 5 lat

Kwalifikacje:

  1. BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
  2. BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

  • Kurs na prawo jazdy kat. B - samochód osobowy

Opis zawodu:

Geodeta jest najbardziej nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Ciągły rozwój geodezji pociąga za sobą konieczność definiowania nowych zadań, pojawiają się nowe dyscypliny np. geomatyka, GIS, geodezja katastralna.
Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.
Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości.
W pracach wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Praktyki zawodowe:

  • 2 tygodnie w klasie II
  • 3 tygodnie w klasie III
  • 3 tygodnie w klasie IV

Praca zawodowa

Geodeci znajdują zatrudnienie w firmach geodezyjnych, budowlanych w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jak również bardzo często prowadzą własną działalność.
Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych geodetów, którzy znajdą zatrudnienie w takich działach gospodarki jak: obsługa inwestycji (mieszkaniowych, przemysłowych, drogowych i kolejowych), rolnictwo, górnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami