Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie - ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY - PRACOWNIK MŁODOCIANY
Nazwa oddziału

 ODDZIAŁ WIELOZAWODOWY - PRACOWNIK MŁODOCIANY

Liczba miejsc

 50

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Wielozawodowa

Opis

Oddział wielozawodowy

Nauka trwa 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód. 

Zajęcia z przedmiotów ogólnych realizowane się w szkole. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w formie miesięcznych kursów realizowanych w formie wyjazdowej, zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawców.

Kandydaci są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
i otrzymują status pracownika młodocianego.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:

 cukiernik, piekarz, kucharz, elektromechanik, elektryk, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, stolarz, magazynier-logistyk, operator maszyn
i urządzeń przemysłu spożywczego
, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych, tapicer, krawiec.

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.

Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub zdają
egzamin czeladniczy przeprowadzany przez Izby Rzemieślnicze.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia uczeń może podjąć naukę
w Branżowej Szkole II Stopnia i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę.

Klasy wielozawodowe objęte są patronatem Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Ostródzie.