Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie - Wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Wielozawodowa

Liczba miejsc

 50

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Technika

Opis
Oddział wielozawodowy

Nauka trwa 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód.

Zajęcia z przedmiotów ogólnych realizowane się w szkole. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w formie miesięcznych kursów realizowanych w formie wyjazdowej.


Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w zakładach pracy, przy wsparciu organizacyjnym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Ostródzie.
 


Wybierając ten zawód będziesz zobowiązany do podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego(pracownik młodociany).


Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:

kucharz, cukiernik, piekarz,  elektromechanik, elektryk, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, stolarz,  dekarz, sprzedawca, magazynier-logistyk, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  monter sieci i instalacji sanitarnych, tapicer, krawiec.

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.

W przypadku naboru w jednym zawodzie grupy powyżej 15 osób, istnieje możliwość utworzenia odrębnej klasy z kształceniem ogólnym i zawodowym teoretycznym  w szkole.
  Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub biorą udział

w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia uczeń może podjąć naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę.

Klasy wielozawodowe objęte są patronatem Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Ostródzie.