Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (Staszic) w Ostródzie - Wielozawodowy
Nazwa oddziału

 Wielozawodowy

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Technika

Opis

Oddział wielozawodowy

Nauka trwa 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód. 

Zajęcia z przedmiotów ogólnych realizowane się w szkole. Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się w formie miesięcznych kursów realizowanych w formie wyjazdowej, zajęcia praktyczne odbywają się
u pracodawców.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia, są zatrudniani przez zakłady pracy na podstawie indywidualnych umów o pracę w celu przygotowania zawodowego
i otrzymują status pracownika młodocianego. Szkoła Branżowa I Stopnia jest szkołą dla młodzieży, która chce szybko znaleźć pracę i się usamodzielnić
.

Wśród proponowanych przez szkołę zawodów są:

cukiernik, piekarz, elektromechanik, elektryk, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, stolarz, magazynier-logistyk, operator maszyn
i urządzeń przemysłu spożywczego
, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  monter sieci i instalacji sanitarnych, fotograf.

Poza wymienionymi wyżej zawodami, w klasie wielozawodowej uczeń może kształcić się w każdym innym, wybranym przez siebie kierunku, pod warunkiem znalezienia pracodawcy w wybranym zawodzie.

 Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział
w egzaminie czeladniczym przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze.
Po ukończeniu Branżowej
Szkoły I Stopnia uczeń może podjąć naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, zdać egzamin i uzyskać tytuł Technika, może zdawać również maturę.

Klasy wielozawodowe objęte są patronatem Cechu Rzemieślników
i Przedsiębiorców
w Ostródzie.szczegóły oferty na:  www.staszic.ostroda.pl