Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu - LO wojskowa
Nazwa oddziału

 LO wojskowa

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

 Matematyka

Opis

Dodatkowe zajęcia z edukacji wojskowej dotyczą funkcjonowania służb mundurowych

(szczególnie wojska). Program zawiera komponent profilaktyczny, zdrowotny,

psychologiczny i rozwijający sprawność fizyczną. Zajęcia umożliwiają doskonalenie

umiejętności funkcjonowania w grupie, budowania więzi, współpracy w zespole,

kształtowanie postaw użytecznych społecznie i uniwersalnych kompetencji.

Zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem przystąpić do postępowania

kwalifikacyjnego o przyjęcie do służb mundurowych oraz podjęcia kształcenia

na wyższych uczelniach.