Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu - LO KLASA WOJSKOWA (OPW)
Nazwa oddziału

 LO KLASA WOJSKOWA (OPW)

Liczba miejsc

 22

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone
 • język angielski
 • geografia
Dodatkowe wymagania

 Test sprawności fizycznej

Opis

Oddział Przygotowania Wojskowego 


(klasa wojskowa) to propozycja dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowychOddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz  program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, jest  zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia  prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych

Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się  w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

 • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;

 • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową;

i zakończone będzie obozem szkoleniowym.

W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

- wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;

- zasady udzielania pierwszej pomocy,

- wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;

- musztrę;

- ceremoniał wojskowy;

- podstawy wychowania wojskowego;

- podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;

- zasady rozpoznania wojskowego;

- podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

 

Korzyści dla uczniów:

 • dzięki dotacjom z MON  otrzymają bezpłatnie umundurowanie;

 • mogą  liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;

 • będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;

 • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;

 • uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

 • zostaną przyjęci  na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);


Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może:

- aplikować do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;

-aplikować do postępowania rekrutacyjnego do  pracy w wojsku;

- mieć gwarancję stabilnego  zatrudnienia  i dobrych zarobków.

 

UWAGA!

Kandydaci do OPW muszą podejść do testu sprawności fizycznej w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.


Test sprawności fizycznej odbędzie się w hali sportowej szkoły w następujących terminach:

I termin 10 czerwca 2024r. godz. 15.00

II termin 13 czerwca 2024r. godz. 15.00

Kandydaci zgłaszają się pół godziny przed rozpoczęciem testu.

Każdy z kandydatów dostarcza oświadczenie rodzica opiekuna prawnego (druk dostępny w sekretariacie szkoły)

Test sprawności fizycznej kandydat wykonuje w stroju sportowym, niedopuszczalne jest noszenie podczas testu biżuterii lub innych przedmiotów  o ostrych krawędziach mogących spowodować uszkodzenie ciała kandydata.

Rozpoczęcie testu sprawności fizycznej poprzedza rozgrzewka.

Czas wykonania testu sprawności fizycznej mierzony jest z dokładnością do 0,1 sekundy.


Czas zaliczenia testu sprawnościowego wynosi:

dziewczęta 1:40 s

chłopcy 1:27s


TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrGl6Nc8zGmJ-yWTH8XC_KyjoKJC6oWeZ