Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu
Zespół szkół
Adres
Kujawska 1, 14-300 Morąg
Telefon
897572670, 506185064
Fax
897572670
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Skiba
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu
 • Budynek główny
 • Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu
 • Rocznica
 • 100-lecie Niepodległości
 • Biblioteka
 • Zajęcia w plenerze -klasa wojskowa
 • Zajęcia w JW
 • Współpraca ze Strażą Graniczną
 • JW
 • Musztra
 • Żywa lekcja Historii
 • Sala gimnastyczna
 • Poligon
 • Zajęcia JW
 • Nasza biało-czerwona
 • Przed musztrą
 • Przysięga
 • Zajęcia w JW
 • Zajęcia w JW
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym
 • Zasady rozkładania i składnia karabinka GROT
 • Zajęcia na poligonie
 • Obchody Świąt Majowych
 • Szkolenie Pierwsza Pomoc
 • Wirtualna strzelnica
 • Zajęcia na strzelnicy
 • Promocja szkoły- I Morąskie Targi Pracy
 • Wizyta w Europarlamencie
Opis
Nabór 2024/2025

do Liceum Ogólnokształcącego Nr I
w

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii

i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w MorąguSzczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:

2024_rekrutacja-zarzadzenie_dostepnosc-1.doc (live.com)

zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia_lic._techn._bist.doc (live.com)

Podstawa prawna:

 • rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.o.,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz Zarządzenie Nr 8 Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.OFERTA EDUKACYJNA 2024/2025

LO ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych. Oddział Przygotowania Wojskowego OPW to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych

Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

 • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;

 • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową i zakończone będzie obozem szkoleniowym.

  W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

  - wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;

  - zasady udzielania pierwszej pomocy,

  - wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;

  - musztrę;

  - ceremoniał wojskowy;

  - podstawy wychowania wojskowego;

  - podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;

  - zasady rozpoznania wojskowego;

  - podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

  Korzyści dla uczniów:

  • dzięki dotacjom z MON otrzymają bezpłatnie umundurowanie;

  • mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;

  • będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;

  • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;

  • uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

  • zostaną przyjęci na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych;


  Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może:

  - aplikować do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

  -aplikować do postępowania rekrutacyjnego do pracy w wojsku

  - mieć gwarancję stabilnego zatrudnienia i dobrych zarobków


  UWAGA!

  - Kandydaci do OPW muszą podejść do rozmowy kwalifikacyjnej i testu sprawności fizycznej w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły
HARMONOGRAM

20 maja–29 maja 2024r. (do godz. 1500)złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

10 czerwca 2024 (I termin), godz. 15.00, 13 czerwca (II termin), godz.15.00 przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

12 czerwca 2024r. (I termin), 17 czerwca 2024 (II termin), podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

do 8 lipca 2024r. (do godz. 1200)uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminy ósmoklasisty,

do 9 lipca 2024r.–.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

10 lipca 2024r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

od 21 czerwca 2024r. - 15 lipca 2024r. (do godz. 15)potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci:

-przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile one nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w oddziale przygotowania wojskowego.

16 lipca 2024r. (do godz. 10) -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.Dokumenty, które należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru

 • wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany z systemu naboru elektronicznego)
 • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)
 • Kandydaci muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w oddziale przygotowania wojskowego. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Kujawska1 Morąg

Oferta
Historia

Historia


Szkoła istnieje od 1947 roku, powołana do życia zarządzeniem Mazurskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie Nr 13311/47 z dnia 15 marca 1947 roku. 

więcej http://strona.zszio.webd.pl/index.php/category/o-szkole/historia/


Koła zainteresowań

W zależności od Waszych oczekiwań :)

wolontariat, koła wokalne, sportowe, plastyczne, turystyki rowerowej, historyczne, językowe etc.

Dojazd
https://www.google.com/maps/dir/53.9164672,19.9368704/Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Zawodowych+i+Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cych+Mor%C4%85g,+Szkolna,+14-300+Mor%C4%85g/@53.9148054,19.9337106,17z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x46e298d497b1f183:0xc36e5d935c22d596!2m2!1d19.9352329!2d53.9131954!3e0
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne organizujemy po zbadaniu potrzeb uczniów

np. Koło wokalne, sportowe, plastyczne, turystyki rowerowej, historyczne, językowe etc.

Zakres wiekowy
15-18
Osiągnięcia

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

http://zszio.webd.pl/index.php?id=strona_glowna
Kontakty zagraniczne