Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu
Zespół szkół
Adres
Kujawska 1, 14-300 Morąg
Telefon
897572670, 506185064
Fax
897572670
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Skiba
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu
 • Budynek główny
 • Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu
 • Rocznica
 • 100-lecie Niepodległości
 • Biblioteka
 • Zajęcia w plenerze -klasa wojskowa
 • Zajęcia w JW
 • Współpraca ze Strażą Graniczną
 • JW
 • Musztra
 • Żywa lekcja Historii
 • Sala gimnastyczna
 • Poligon
 • Zajęcia JW
 • Nasza biało-czerwona
 • Przed musztrą
 • Przysięga
 • Zajęcia w JW
 • Zajęcia w JW
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie Powszechnym
 • Zasady rozkładania i składnia karabinka GROT
 • Zajęcia na poligonie
Opis
Nabór 2023/2024

do Liceum Ogólnokształcącego Nr I
w

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii

i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w MorąguSzczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:


ZARZĄDZENIE NR 8 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2023 r.


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.

Podstawa prawna:

 • rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.o.,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz Zarządzenie Nr 8 Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024

LO ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość wiążą z pracą w służbach mundurowych.Oddział Przygotowania Wojskowego OPW to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych

Uczniowie już w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi. Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

 • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;

 • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową i zakończone będzie obozem szkoleniowym.

  W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

  - wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;

  - zasady udzielania pierwszej pomocy,

  - wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;

  - musztrę;

  - ceremoniał wojskowy;

  - podstawy wychowania wojskowego;

  - podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;

  - zasady rozpoznania wojskowego;

  - podstawy szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

   

  Korzyści dla uczniów:

  • dzięki dotacjom z MON otrzymają bezpłatnie umundurowanie;

  • mogą liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej;

  • będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej;

  • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;

  • uzyskają preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;

  • zostaną przyjęci na akademie wojskowe na preferencyjnych warunkach dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych;


  Po ukończeniu OPW i zdaniu matury uczeń może:

  - aplikować do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

  -aplikować do postępowania rekrutacyjnego do  pracy w wojsku

  - mieć gwarancję stabilnego zatrudnienia i dobrych zarobków


   

  UWAGA!

  - Kandydaci do OPW muszą podejść do rozmowy kwalifikacyjnej i testu sprawności fizycznej w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły
HARMONOGRAM

22 maja–31 maja 2023r.(do godz. 1500)złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

09 czerwca 2023 (I termin) , 16 czerwca (II termin) przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

12 czerwca 2023r. ( I termin) ,  19 czerwca 2023 (II termin), podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

do 12 lipca 2023r.(do godz. 1200)uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminy ósmoklasisty,

do 13 lipca 2023r.–.weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

14 lipca 2023r.podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

od 23 czerwca 2023r.-20 lipca 2023r.(do godz. 15)potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci:

-przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile one nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w oddziale przygotowania wojskowego.

21 lipca 2023r. (do godz. 12) -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych do szkoły.Dokumenty, które należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru

 • wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany z systemu naboru elektronicznego)
 • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)
 • Kandydaci muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w oddziale przygotowania wojskowego.Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Kujawska1 Morąg

Oferta
Historia

Historia


Szkoła istnieje od 1947 roku, powołana do życia zarządzeniem Mazurskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie Nr 13311/47 z dnia 15 marca 1947 roku. 

więcej http://strona.zszio.webd.pl/index.php/category/o-szkole/historia/


Koła zainteresowań

W zależności od Waszych oczekiwań :)

wolontariat, koła wokalne, sportowe, plastyczne, turystyki rowerowej, historyczne, językowe etc.

Drzwi otwarte

Dojazd
https://www.google.com/maps/dir/53.9164672,19.9368704/Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Zawodowych+i+Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cych+Mor%C4%85g,+Szkolna,+14-300+Mor%C4%85g/@53.9148054,19.9337106,17z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x46e298d497b1f183:0xc36e5d935c22d596!2m2!1d19.9352329!2d53.9131954!3e0
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne organizujemy po zbadaniu potrzeb uczniów

np. Koło wokalne, sportowe, plastyczne, turystyki rowerowej, historyczne, językowe etc.

Zakres wiekowy
15-18
Osiągnięcia

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

http://zszio.webd.pl/index.php?id=strona_glowna
Współpraca z pracodawcami


Kontakty zagraniczne