Ostróda
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu
Zespół szkół
Adres
Kujawska 1, 14-300 Morąg
Telefon
897572670, 506185064
Fax
897572670
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Halina Pasternacka
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
  • Budynek główny
  • Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu
  • Liceum Ogólnokształcące (ZSZiO) Nr I w Morągu
Opis
Nabór 2020/2021

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Morągu

dla absolwentów szkół podstawowych

do Liceum Ogólnokształcącego Nr I, Technikum Nr 1, Branżowej Szkoły I Stopnia


Informacja w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

  

W związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów.


Szczegółowe informacje w sprawie zmian w systemie rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 znajdują się:

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – komunikat MEN


https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.
OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

Planowane oddziały klas pierwszych czteroletniego liceum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021:

klasa A WOJSKOWA

rozszerzenia: matematyka, geografia język angielski,

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

klasa B PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

rozszerzenia: matematyka, geografia język angielski,

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie.

Planowane oddziały klas pierwszych pięcioletniego technikum dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021:

klasa TG TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

rozszerzenia: biologia, matematyka,

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, biologia.

klasa TD TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

rozszerzenia: informatyka, matematyka

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka.

klasa TH TECHNIK HOTELARSTWA

rozszerzenia: geografia, matematyka,

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, geografia.

Planowane oddziały klas pierwszych trzyletniej branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021:

klasa AW WIELOZAWODOWA kształcimy we wszystkich zawodach uczniów, którzy zawierają z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, informatyka.


Dokumenty, które należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru:

wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły (w przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia dodatkowo zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu)

oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

karta zdrowia,

dwa zdjęcia legitymacyjne,

dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenia – opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Kandydaci do branżowej szkoły I stopnia dodatkowo muszą dostarczyć umowę o praktyczną naukę zawodu.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej prowadzącej kształcenia zawodowe dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

Kandydatów do branżowej szkoły na badania lekarskie kieruje pracodawca.

Kandydaci do technikum skierowania na badania lekarskie pobierają w sekretariacie szkoły od 15.06.2020r. do 14.08.2020r.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r.poz.1737).

Kandydaci nieprzyjęci do szkoły mogą odbierać swoje dokumenty w sekretariacie szkoły niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły lub zawodu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej szkoły w zakładce; REKRUTACJA 2020/2021.

 

 

Oferta
Historia

Historia


Szkoła istnieje od 1947 roku, powołana do życia zarządzeniem Mazurskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie Nr 13311/47 z dnia 15 marca 1947 roku. Pierwszym Dyrektorem szkoły został długoletni nauczyciel i kierownik w publicznych szkołach powszechnych pan Wacław Pazderski.
W ciągu dwóch pierwszych lat nauka odbywała się systemem wieczorowym w budynku morąskiego Gimnazjum. Od 1 września 1948 roku (tak jak obecnie) w budynku po Liceum Pedagogicznym przy ulicy Kujawskiej 1. Baza lokalowa w tym czasie obejmowała tylko budynek szkolny, w którym oprócz sal lekcyjnych mieściła się stołówka oraz sale warsztatowe dla zawodu krawieckiego. W prowizorycznym baraku o pow. 190 m2, mieścił się szkolny warsztat stolarski. Nauka prowadzona była w dwóch zawodach: stolarskim i krawieckim.
Od 1 września 1950 roku zorganizowane zostały dwa nowe oddziały elektryczny i mechaniczny, szkoła liczyła w owym czasie 135 uczniów. Uczniowie szkoły pod kierunkiem instruktorów panów Edwarda Montowskiego oraz Romana Zająca w ramach praktycznej nauki zawodu wykonali pierwsze instalacje oświetleniowe w domach i na ulicach Morąga.
W roku szkolnym 1951/52 w związku z zarządzeniem o reorganizacji szkolnictwa zawodowego w miejsce obecnej zostaje powołana Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Profile kształcenia zmieniały się w szkole w zależności od zapotrzebowania na kwalifikowane kadry.
W latach 1953-1963 funkcje dyrektorów pełnili kolejno: Jan Nieciejewski, Stanisław Wilczek, Jan Raczyński, Kazimierz Ferenc. W tym czasie szkoła została wyraźnie sprofilowana i przyjęła nazwę Zasadniczej Szkoły Drzewnej.
W roku 1955/56 z inicjatywy dyrektora szkoły S. Wilczka rozpoczęto budowę warsztatów szkolnych, dostosowanych do profilu drzewnego. Przy pomocy PBR-ol oraz zaangażowaniu nauczycieli i młodzieży budowę zakończono w połowie października 1957 roku.
W roku szkolnym 1958/59 po raz pierwszy przyznano limit naboru 60 uczniów do klas pierwszych stolarskich i utworzono dwie klasy stolarzy. Podnosił się poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Powstały pracownie humanistyczna, technologii drewna, rysunku technicznego i matematyczno-fizyczna. Rozpoczęły działalność zespoły: recytatorski, artystyczny, gier świetlicowych, twórczości technicznej i inne. Pierwszy zakupiony aparat filmowy uatrakcyjniał lekcje i zajęcia pozalekcyjne.
W roku szkolnym 1961/62 utworzona została klasa sprzedawcy. O zainteresowaniu tym kierunkiem świadzczył fakt zgłoszenia się do szkoły 105 kandydatek, z których ostatecznie przyjętych zostało 51. Nauczycielami przedmiotów zawodowych byli mgr Wacław Kępowicz - dyrektor PZGS i inż. Henryk Kosyl - dyrektor PSS.
Po odejściu na emeryturę dyrektora Kazimierza Ferenca w 1963 roku, stanowisko dyrektora objął inż. Antonii Stępniewicz. W wyniku jego zabiegów w 1968 roku oddano do użytku internat na 150 miejsc. W tym samym czasie wybudowany został magazyn przy warsztatach szkolnych, który zaadaptowano na pracownię techniczno-doświadczalną, niezbędną do przygotowania do zawodu przyszłych techników technologii drewna. Przy pomocy uczniów klasy murarskiej, wybudowano lakiernię, wiatę na tarcicę oraz garaże – częściowo wykorzystane na magazyn sprzętu sportowego.
1 września 1972r. zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego w Olsztynie z dnia 18 marca 1972r. nr KS –II-SZ-010-12/72, na bazie Zasadniczej Szkoły Drzewnej powołano Technikum Przemysłu Drzewnego o specjalności meblarstwo. Od początku swojego istnienia cieszyło się niezwykłą popularnością wśród absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, nauka trwała trzy lata.
By poprawić bazę szkoły w 1973 roku wybudowano magazyny materiałów i wyrobów gotowych, a w 1977 r. przy pomocy uczniów klasy murarskiej pawilon szkolny, w którym urządzono dwa specjalistyczne gabinety przedmiotowe i bibliotekę.
Dyrekcja i rada pedagogiczna reagowały na zmieniające się potrzeby środowiska. Powstawały i znikały coraz to inne profile kształcenia ( budowlany – o specjalności murarz, malarz, hydraulik; mechaniczny – o specjalności mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn rolniczych, ślusarz mechanik; skórzany – o specjalności kaletniczej; odzieżowy – o specjalności krawieckiej, krawiec-szwacz; obuwniczy – o specjalności cholewkarskiej; handlowy – o specjalności sprzedawcy sklepowego; wielozawodowy - o specjalności piekarz, ciastkarz, cukiernik, kucharz, fotograf, złotnik, fryzjer, dekarz, elektryk, blacharz, lakiernik i wielu innych. Systematycznie zwiększała się ilość pomocy naukowych, powstawały gabinety przedmiotowe, w których urządzaniu uczestniczyła pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych młodzież technikum.
W 1975 roku opuścili szkołę pierwsi absolwenci Technikum Przemysłu Drzewnego.
11 października 1975 roku nadano szkole imię 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii oraz nastąpiło wręczenie ufundowanego przez Komitet Rodzicielski sztandaru. W roku 1976 szkole nadano Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Kolejna zmaiana na stanowisku dyrektora szkoły. Na emeryturę odchodzi dotychczasowy dyrektor, a jego obowiązki przejmuje z dniem 1 września 1989 roku, mgr inż. Jan Hojszyk.
Dzięki współpracy z zakładami pracy, rozbudowano warsztaty szkolne, w których od roku 1989 kształcono stolarzy.
1 września 1992 roku rozpoczęto nabór do  5 letniego technikum w zawodzie technik technologii drewna. Od tej pory warsztaty zostały w pełni wykorzystane do praktycznego kształcenia w zakresie średniej szkoły technicznej. Unowocześniono park maszynowy w urządzenia do nanoszenia materiałów lakierniczych metodą natrysku pneumatycznego, przekrawarkę do cięcia oklein, sklejarkę forniru na nitkę klejową, szlifierki taśmowe do płaszczyzn i krawędzi, elektronarzędzia do ostatecznego szlifowania profili i płaskich powierzchni.
W roku 1997 stanowisko dyrektora szkoły obejmuje mgr Halina Pasternacka. W skład zespołu szkół zostaje powołane Liceum Ogólnokształcące oraz Liceum Zawodowe. W związku z utworzeniem liceum ogólnokształcącego oraz funkcjonowaniem szkół zawodowych różnych typów z dniem 1 grudnia 1998 roku, zminia się nazwa szkoły na ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu. Kolejne lata przynoszą istotne zmiany organizacyjne. W 2004 roku, przekształcono Technikum Przemysłu Drzewnego na podbudowie programowej szkoły zasadniczej w Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. W 2005 roku powołana zostaje Szkoła Policealna.
W roku 2008 w szkole funkcjonują Liceum Ogólnokształcące Nr I, Liceum Profilowane Nr I, Technikum Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. W 2013 roku powołano Powiatowe Gimnazjum dla Dorosłych. 

Młodzież może się kształcić 
- w technikum :  technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technik technologii drewna
- w liceum ogólnokształcącym (liceum wojskowe,liceum psychologiczno-pedagogiczne)
- w zasadniczej szkole zawodowej,branżowej szkole I stopnia

Dorośli mogą się kształcić (w formie zaocznej)

- w liceum ogólnokształcącym

Patron szkoły


11 października 1975 roku Szkole nadano imię - 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii i wręczono sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

Historia Patrona szkoły

9 Drezdeńska Brygada Artylerii Przeciwpancernej 

Brygada została sformowana latem 1944 roku w rejonie Chełma na podstawie rozkazu ND WP
z dnia 20 sierpnia 1944 roku.W październiku 1944 roku brygada weszła w skład 2 Armii WP.

20.08.1944 rozkaz nr 8/Org o sformowaniu jednostki 10.10.1944 rozkaz nr 29/Org o włączeniu 

W skład 2 Armii WP 31.10.1944 zaprzysiężenie brygady w Chełmie

Oficerowie rekrutowani byli na wyzwolonych terenach. Wobec braku kadr (niewola niemiecka, Zbrodnia katyńska, PSZ na Zachodzie), polscy oficerowie byli uzupełniani kadrami z Armii Czerwonej.Brygada cierpiała też na brak wykształconej kadry podoficerów. Braki te stopniowo likwidowano przez szkolenie nowej kadry z wyróżniających się rekrutów.Szeregowi pochodzili głównie z poboru z Ziemi Chełmskiej i nie mieli przedtem styczności
z artylerią.

4.09.1944 został wydany rozkaz nr 01 polecający rozpocząć szkolenie od 15.09 z zakończeniem do 30.11. Celem szkolenia było przygotowanie pułków do walki z bronią pancerną i wsparcie piechoty w formie przeciwpancernego rejonu obronnego. Codzienne szkolenie trwało po 12 godzin dziennie, w trudnych warunkach bytowych i przy braku sprzętu.

Równolegle oficerowie byli dokształcani w ramach grup szkoleniowych.

Struktura organizacyjna brygady

Dowództwo 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii Przeciwpancernej:
dowódca brygady - płk F.N.Skugarewski
zastępca dowódcy do spraw polityczno-wychowawczych - mjr Z.Z.Radzikowski
pomocnik dcy ds. technicznych kpt I.N.Torochin
adiutant dcy - ppor D.J.Kołtunow
szef sztabu brygady ppłk A.F.Poliszczuk
zastępca szefa sztabu mjr J.A.Nikitin (do 29.01.1945)
zastępca szefa sztabu kpt M.N.Murzin (od 29.01.1945)
kwatermistrz ppłk N.M.Masłowski

Oddziały
53 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
56 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
72 Pułk Artylerii Przeciwpancernej
11 Park Artylerii
Bateria Dowodzenia

Etat przewidywał 1439 żołnierzy. Każdy z trzech pułków artylerii przeciwpancernej posiadał w swoim składzie dowództwo, kwatermistrzostwo, pluton dowodzenia, pluton parkowy, pluton gospodarczy i warsztat puszkarsko-rusznikarski oraz sześć baterii przeciwpancernych. Każda z baterii miała pluton dowodzenia i dwa plutony ogniowe po dwa działony.

Uzbrojenie

Na uzbrojeniu brygady znajdowały się:
24 x 76 mm armaty dywizyjne (ZiS-3), tylko 53 ppanc
48 x 57 mm armaty przeciwpancerne wz. 1943 (ZiS-2), tylko 56 i 72 ppanc
72 x rusznice przeciwpancerne
36 x ciężkich karabinów maszynowych 

Brygada została rozformowana w terminie do 30 września 1945 roku. Na jej bazie został zorganizowany 55 Pułk Artylerii Lekkiej oraz cztery dywizjony artylerii przeciwpancernej dla dywizji piechoty.

4 maja 1967 roku 55 Drezdeński Pułk Artylerii przyjął dziedzictwo tradycji i numer 9 BAPpanc.

Działania bojowe

Brygada przeznaczona była do wsparcia działań ofensywnych na szczeblu dywizji piechoty (DP). Organizacyjnie podporządkowana była Dowództwu Artylerii 2 Armii WP, która przydzielała ją do dyspozycji dywizji piechoty w zależności od potrzeb operacyjnych. Dawało to możliwość koncentracji dużej siły ognia przy przełamywaniu linii obronnych przeciwnika przez DP poprzez zmasowaną nawałę ogniową, za którą szło niszczenie ujawniających się punktów oporu. W czasie działań baterie często zmieniały pozycje by utrudnić ich lokalizację jak również by zapewniać bliskie wsparcie posuwającym się oddziałom DP.Brygada jako taka nie była w stanie samodzielnie prowadzić działań ofensywnych (brak w składzie jednostek piechoty). Dysponując dużą siłą ognia, była jednak w stanie powstrzymywać silne ataki piechoty wspartej bronią pancerną i w razie potrzeby osłaniać odwrót jednostek piechoty czy też swój własny.W czasie walk i postoju, oddziały formowały przeciwpancerny rejon obronny, by być w stanie udzielić wsparcia piechocie i bronić swoich pozycji w wypadku ataku nieprzyjaciela.W trakcie przemarszu, po dokonanej koncentracji, dowództwo brygady posuwało się na czele jednostki, a za nimi przemieszczały się kolejne pułki. W czasie zmiany miejsca postoju, zwłaszcza przy przemieszczaniu się przez słabo rozpoznane lub nieokupowane przez piechotę tereny, posuwające się kolumny były podatne na ataki nieprzyjaciela.Jednostka nie posiadała własnej obrony przeciwlotniczej - przemarsze odbywały się głównie nocą, przy zaciemnieniu.9 BAP, w ramach 2 Armii WP, początkowo przewidziana była do działań na Pomorzu Zachodnim. Przemarsz do frontu w okresie lutego – marca odbywał się w warunkach ostrej zimy – przy trwających mrozach i zamieciach śnieżnych przez Mazowsze na Pomorze Zachodnie.

W trakcie postoju w Wionczynie odbyło się ostre strzelanie szkolne do znalezionego czołgu PzKpfw VI Tiger, pokazując skuteczność używanej broni.

Wobec ustania walk na Pomorzu, 2AWP została przeznaczona do działań na Dolnym Śląsku,
a następnie do wsparcia ofensywy nad Nysą Łużycką. 9 BAP przeszła w ten rejon w marcu-kwietniu 1945. Przemarsze były dokonywane nocą, przy całkowitym zaciemnieniu. W sumie pokonano odległość około 1100 km.

16.04.1945 brygada forsowała Nysę Łużycką. Wspierała ogniem działania 8 DP. 53 ppanc współdziałał z 36 pułkiem piechoty, 56 ppanc z 34 pp, 72 ppanc z 32 pp. Po nawale ogniowej
i zniszczeniu punktów oporu, jednostki przeprawiły się na drugi brzeg za postępującymi oddziałami piechoty.

17.04.1945 wspierała piechotę 8 DP w ofensywie w kierunku na Niesky i przeprawiła się przez Weisser Schöps i kanał Neugraben.

18.04.1945 8 DP wspierana przez 9 BAP zajęła rubież Quitzdorf – Kaana, odpierając silne ataki nieprzyjaciela idące z południa, lewej flanki kierunku działania 8DP. Ataki te były początkiem kontrofensywy niemieckiej idącej na odsiecz Berlinowi.

19.04.1945 4 bateria 56 pappanc stoczyła nocny bój z atakującymi czołgami wspartymi piechotą.

20.04.1945 9 BAP otrzymała rozkaz podporządkowujący ją 9 DP. Realizacja rozkazu wymagała ześrodkowania w okolicach Niesky i przemarszu w 21.04 około 30 km na zachód przez niedostatecznie rozpoznane tereny. W czasie przemarszu, oddziały 53 ppanc zostały zaatakowane pod Diehse co doprowadziło do odcięcia baterii 3-6 od dowództwa pułku z bateriami 1,2. Odcięte oddziały po rozwinięciu się pod ogniem n-pla odparły serie ataków piechoty wspartej czołgami. Tego samego dnia, baterie zostały powtórnie zaatakowane pod Sproitz. Odcięte od dowództwa oddziały dołączyły do reszty pułku dopiero 30.04. W tym okresie baterie te wspołpracowały z Armią Czerwoną przy odparciu kontrofensywy niemieckiej,
w kierunku na Budziszyn.

Reszta brygady kontynuowała przemarsz do 9DP, do której dołączyła 22.04 w okolicy Schwarze Elster.

23.04. 1945 8 DP i 9DP będąc odcięte od reszty 2 Armii WP, przeszły do obrony w okolicach Pulsnitz. W tych warunkach 9 BAP sformowała rubież obronną dla wsparcia obu DP. Wobec odcięcia od zaplecza oddziały nie otrzymały uzupełnień amunicji i materiałów pędnych.

W dniach 23-26.04 9 BAP wspierała obronę 8 i 9 DP w regionie Pulsnitz - Großröhrsdorf przed skoncentrowanymi atakami sił niemieckich. Wobec częściowego załamania się obrony, brygada wycofała się osłaniając odwrót DP i ponosząc znaczne straty w ludziach i sprzęcie.

26-29.04 wraz z 9 DP 9 BAP przebijała się w ciężkich walkach w kierunku na północny – wschód przez Elstra, Kuckau. Wspierała ataki piechoty niszcząc punkty oporu, bądź też odpierała ataki wojsk pancernych nacierających w pościgu na 9 DP. Pozwoliło to na wyrwanie się z okrążenia
i uniknięcie rozbicia jednostek WP. Zniszczona została znaczna część sprzętu pancernego atakującego przeciwnika, przy dużych stratach własnych (180 zabitych lub zaginionych w okresie 23-29.04) i utracie znacznej części sprzętu.

29.04 oddziały 9 DP i 9 BAP dotarły w okolicach Königswartha (Rakecy)/Wartha do rubiezy 14 DP gwardii wychodząc ze stanu zagrożenia.

01.05 9 BAP przeszła w okolice Spreefurt, jako odwód przeciwpancerny 2 Armii WP, organizując przeciwpancerny rejon obronny wokół tej miejscowości. Otrzymała tam zaopatrzenie w amunicje
i materiały pędne.

5.05.1945 Brygada otrzymała rozkaz przejścia do Schönau by wziąć udział w zaplanowanym na 7.05 natarciu w ramach operacji praskiej. Jednostka stanowiła odwód przeciwpancerny 2 Armii; jedynie w okresie przygotowywania artyleryjskiego miała wspierać natarcie 9 DP.

7.05.1945 Wobec wycofania się nieprzyjaciela, cały związek 2 Armii przeszedł w pościg za odchodzącym wrogiem. Brygada nie prowadziła ognia, posuwając się za oddziałami 9 DP.

Szlak bojowy 9 Brygada Artylerii Przeciwpancernej zakończyła 10.05 w miejscowości Karavare, Czechy.

W okresie ciągłych walk 16-30.04 9BAP spełniła wyznaczone jej zadania wspierając 8 i 9 DP zarówno w działaniach ofensywnych jak i obronnych. Wchodzące w jej skład pułki zniszczyły znaczną część sprzętu pancernego wroga (40 czołgów i dział pancernych, 19 dział, 10 baterii moździerzy , 67 ckm...) za cenę jednak znacznych strat własnych: około 240 zabitych i zaginionych oraz 200 rannych, spośród 1679 osób według stanu z 16.04. Stosunkowo duże były straty sprzętu zrozumiałe przy nieustannie toczonych walkach – pozostało 18 z 48 dział 57mm
i 23 z 30 dział 76mm oraz 110 ze 173 pojazdów taboru samochodowego.

Na podkreślenie zasługuje dobry poziom dowodzenia i wyszkolenia jednostki – zarówno w działaniach ofensywnych czy obronnych.Przykładem może być wspieranie 8 DP przy forsowaniu Nysy Łużyckiej czy otwieraniu drogi jednostkom 9 DP w bitwach pod Elstra i Kuckau by zapobiec okrążeniu zgrupowania. Podobnie w działaniach obronnych – jak na przykład w bitwie pod Diehse, gdzie zaatakowana została przemieszczająca się kolumna 53 ppanc czy też osłona odwrotu spod Großröhrsdorf, gdzie 56 i 72 ppanc do końca osłaniały odwrót 9 DP, za cenę dużych strat osobowych i utraty większości sprzętu.

19 sierpnia 1945 roku brygada otrzymała nazwę wyróżniającą "Drezdeńska". Po zakończeniu działań wojennych stacjonowała w rejonie Śremu. Tam otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo Śremu.

Brygada została rozformowana w terminie do 30 września 1945 roku. Na jej bazie został zorganizowany 55 Pułk Artylerii Lekkiej oraz cztery dywizjony artylerii przeciwpancernej dla dywizji piechoty.

4 maja 1967 roku 55 Drezdeński Pułk Artylerii przyjął dziedzictwo tradycji i numer 9 BAPpanc.

Szkoła przechodzi cały szereg remontów i modernizacji, powstają nowoczesne pracownie przedmiotowe (pracownia gastronomiczna i pracownia obsługi konsumenta), laboratorium jeęykowe, w 2007 roku oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną. 

Opracowanie: Halina Pasternacka

W materiale wykorzystano dane z publikacji autorstwa Pani Aleksandry Gołowicz "Zespół Szkół Zawodowych w Morągu 50 lat 1947-1997".

Koła zainteresowań


Aerobik
wtorek 14.30-15.30
Daria Sitek


Zajęcia ogólnorozwojowe
czwartek 14.30-16.00 (co dwa tygodnie)
Zbigniew Bielewicz


Zajęcia ogólnorozwojowe
czwartek 14.30-16.00 (co dwa tygodnie)
Paweł JazewiczDrzwi otwarte

Dojazd
https://www.google.com/maps/dir/53.9164672,19.9368704/Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Zawodowych+i+Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cych+Mor%C4%85g,+Szkolna,+14-300+Mor%C4%85g/@53.9148054,19.9337106,17z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x46e298d497b1f183:0xc36e5d935c22d596!2m2!1d19.9352329!2d53.9131954!3e0
Zajęcia pozalekcyjne


Aerobik
wtorek 14.30-15.30
Daria Sitek


Zajęcia ogólnorozwojowe
czwartek 14.30-16.00 (co dwa tygodnie)
Zbigniew Bielewicz


Zajęcia ogólnorozwojowe

czwartek 14.30-16.00 (co dwa tygodnie)
Paweł Jazewicz


Zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zdających egzamin maturalny

czwartek, godz. 14.25-15.10.
Izabela Grabowska


Zajęcia z matematyki dla maturzystów
czwartek, po 6 lekcji III LO, 1 godz.
Ireneusz Tuszyński


Zajęcia z matematyki dla maturzystów
czwartek, po 7 lekcji IV TG, 1 godz.
Ireneusz Tuszyński


Zajęcia z matematyki dla maturzystów
sobota (w terminie zajęć LO dla dorosłych) od godz. 10:00, 2-3 godziny (w zależności od potrzeb uczniów)
Ireneusz Tuszyński


Zajęcia rozwijające z języka rosyjskiego
poniedziałek na 8 lekcji
Jolanta Czerniak


Zajęcia wyrównawcze z języka rosyjskiego

piątek na 6 lekcji
Jolanta Czerniak


Zajęcia z języka polskiego przygotowujące do egzaminu maturalnego
środa 14.00-14.45
Katarzyna Dzidziewicz

Zakres wiekowy
15-18
Osiągnięcia

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.moragzszio.com.pl


Współpraca z pracodawcami

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron. Szkoła zawodowa kształci młodych ludzi, którzy po opuszczeniu jej murów powinni dobrze poruszać się na rynku pracy. Uczniowie powinni być wyposażeni zarówno w wiedzę i umiejętności z zakresu zawodu, którego się uczą, ale także w szereg innych ważnych z punktu widzenia pracodawcy, umiejętności. Pracodawcy mogą także wspierać kształcenie ogólne i podejmować szereg działań z zakresu promocji określonej branży, zawodu czy przedsiębiorstwa wśród społeczności lokalnej.

Korzyści wynikające ze współpracy:
 podnoszenie poziomu praktycznej nauki zawodu, w tym praktyk zawodowych,
 popularyzowanie zawodów niezbędnych dla lokalnego rynku pracy (np. w ramach dni otwartych, organizowanie wycieczek zawodoznawczych, praktyk, staży dla uczniów i nauczycieli),
 pomoc w doskonaleniu nauczycieli przedmiotów zawodowych,
 współorganizowanie konferencji poświęconych kształceniu zawodowemu,
 umożliwianie odbywania stażów absolwenckich,
 informowanie o trendach społecznych, gospodarczych i technologicznych oraz dostosowywanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb stale zmieniającego się rynku pracy,
 inicjowanie, kreowanie i wdrażanie zawodowych projektów edukacyjnych,
 wspieranie transferu wiedzy i doświadczenia pomiędzy partnerami,
 podejmowanie działań zmierzających do tworzenia i właściwego wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych,
 udział w organizowaniu dodatkowych zajęć i kursów w formach pozaszkolnych dla uczniów klas szkół zawodowych w celu zwiększenia szansy ich zatrudnienia po ukończeniu szkoły,
 podejmowanie inicjatyw służących podnoszeniu umiejętności posługiwania się językami obcymi przez uczniów i nauczycieli,
 współorganizowanie przedsięwzięć motywujących uczniów do rozwijania kompetencji zawodowych m. in. konkursów, quizów.

Kontakty zagraniczne

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.Szczegóły w zakładkach- Projekty na stronie naszej szkoły; www.moragzszio.com.pl