Ostróda
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu
Zespół szkół
Adres
Kujawska 1, 14-300 Morąg
Telefon
897572670, 506185064
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Skiba
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (ZSZiO) w Morągu
 • Pracownia stolarska
 • Stolarz
 • Pracownia gastronomiczna
 • Pracownia stolarska
 • Sala szkoleniowa- Sprzedawca
 • Egzamin-Sprzedawca
 • Seminarium Branżowe
 • Promocja szkoły
OpisNabór 2024/2025

do Branżowej Szkoły I Stopnia

w

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Morągu


Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:


zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia_lic._techn._bist.doc (live.com)

OLS-3A-KONICA-20240130131157Podstawa prawna:

 • rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.o.,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz Zarządzenie Nr 8 Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.


OFERTA EDUKACYJNA 2024/2025

Kształcimy we wszystkich zawodach uczniów, którzy zawarli z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nauka w szkole trwa trzy lata, uczeń otrzymuje status pracownika młodocianego.

Kształcenie ogólne odbywa się w szkole w Morągu, a kształcenie zawodowe teoretyczne realizowane jest w postaci kilkutygodniowych kursów zawodowych, prowadzonych przez wykwalifikowane ośrodki szkoleniowe.

W trakcie nauki zawodu uczeń jako młodociany pracownik otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za pracę (stawki mogą zmieniać się co kwartał)

kl. I – 8 % przeciętnego wynagrodzenia
kl. II – 9 % przeciętnego wynagrodzenia
kl. III – 10 % przeciętnego wynagrodzenia


Pracodawca odprowadza do ZUS składkę na ubezpieczenie emerytalne pracownika młodocianego.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.


Przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy.


HARMONOGRAM

20 maja–19 czerwca 2024r.(do godz. 1500)złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły (wygenerowanego z systemu naboru elektronicznego)

8 lipca 2024r.(do godz. 1200)uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 9 lipca 2024r.–weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

10 lipca 2024r.–podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 czerwca–15 lipca 2024r.(do godz. 1500)potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

16 lipca 2024r.(do godz. 1000)–podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru

 • wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany z systemu naboru elektronicznego) i zaświadczenie o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu od pracodawcy.
 • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)
 • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Kandydaci muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Kandydatów na badanie lekarskie kieruje pracodawca

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Kujawska1, Morąg

Oferta

AW

Historia

Historia


Szkoła istnieje od 1947 roku, powołana do życia zarządzeniem Mazurskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie Nr 13311/47 z dnia 15 marca 1947 roku. 

Więcej http://strona.zszio.webd.pl/index.php/category/o-szkole/historia/


Koła zainteresowań

W zależności od Waszych oczekiwań :)


Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne organizujemy po zbadaniu potrzeb uczniów

np. Koło wokalne, sportowe, plastyczne, turystyki rowerowej, historyczne, językowe etc.


Dojazd
https://www.google.com/maps/dir/53.9164672,19.9368704/Zesp%C3%B3%C5%82+Szk%C3%B3%C5%82+Zawodowych+i+Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cych+Mor%C4%85g,+Szkolna,+14-300+Mor%C4%85g/@53.9148054,19.9337106,17z/data=!3m1!4b1!4m10!4m9!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x46e298d497b1f183:0xc36e5d935c22d596!2m2!1d19.9352329!2d53.9131954!3e0
Drzwi otwarte
.
Współpraca z pracodawcami
Kontakty zagraniczne
Osiągnięcia

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

http://zszio.webd.pl/index.php?id=strona_glowna