Ostróda
Technikum
Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu
Zespół szkół
Adres
Kujawska 1, 14-300 Morąg
Telefon
897572670, 506185064
Fax
897572670
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Skiba
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu
 • Technikum Nr 1 (ZSZiO) w Morągu
 • Recepcja
 • Pokój hotelowy
 • Obsługa gości hotelowych
 • Pracownia gastronomiczna
 • Sala obsługi konsumenta
 • Biblioteka
 • Zajęcia kulinarne
 • Lizbona- praktyka
 • Salka TH
 • Zajęcia praktyczne TD
 • Wycieczka
 • Egzamin TD
 • Wycieczka TD
 • Na praktykach w Lizbonie
 • ,,Wielka powtórka przed maturą z matematyki”, które odbyły się w auli Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
 • Promocja szkoły- I Morąskie Targi Pracy
 • Promocja szkoły
 • Erasmus+
 • Malaga
 • Erasmus+
Opis
Nabór 2024/2025

do Technikum Nr 1
w

Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w MorąguSzczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zawierają dokumenty:

OLS-3A-KONICA-20240130131157

zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia_lic._techn._bist.doc (live.com)Podstawa prawna:

 • rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) – zwanej dalej u.p.o.,

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431) oraz Zarządzenie Nr 8 Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

OFERTA EDUKACYJNA 2024/2025

Ukończenie technikum pozwala uzyskać świadectwo ukończenia szkoły średniej, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie (osobne świadectwo dla każdej kwalifikacji) po zdanym egzaminie - dyplom technika, świadectwo dojrzałości.

Dzięki zajęciom praktycznym, dodatkowym kursom i obowiązkowym praktykom będziesz świetnie przygotowany do rozpoczęcia pracy. Po ukończeniu technikum będziesz idealnym pracownikiem, bo pracodawcy szukają osób młodych z doświadczeniem i coraz chętniej inwestują w ich rozwój. W technikum kształcimy uczniów na przedmiotach ogólnokształcących i zawodowych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, a chętni mogą wyjeżdżać na zagraniczne miesięczne staże.


Prowadzimy nabór do klas


Technik hotelarstwa

Zapewniamy kształcenie umiejętności związanych z fachową i kompleksową obsługą gości. Technik hotelarstwa organizuje usługi hotelarskie nabywając umiejętności w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji i dziale służby pięter, przygotowuje oferty i prowadzi sprzedaż usług hotelarskich, prowadzi korespondencję oraz biegle posługuje się językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w obiektach hotelarskich na całym świecie tj. hotelach , motelach, pensjonatach, Resortach SPA & Wellness; w ruchomej bazie hotelarskiej na promach i statkach pasażerskich oraz samolotach, jako rezydent turystyczny w hotelach na całym świecie, w organach administracji samorządowej, branżowych organizacjach turystycznych i hotelarskich. Ukończenie technikum pozwala na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, w tym agroturystyki. To zawód dla kreatywnych, komunikatywnych, operatywnych i życzliwych. Daje możliwości rozwoju osobistego i zwiedzania świata.

rozszerzenia: geografia, język angielski,

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:język polski, matematyka, język obcy, geografiaTechnik żywienia i usług gastronomicznych

Zdobędziesz umiejętność organizacji pracy w zakresie produkcji gastronomicznej i obsługi konsumentów. Poznasz zasady układania jadłospisów i zestawów potraw oraz prowadzenia dokumentacji rachunkowej zakładu gastronomicznego. To zawód dla komunikatywnych, odpowiedzialnych, mających predyspozycje do kierowania zespołem i posiadających wysoką kulturę osobistą.

Ukończenia technikum daje możliwość podjęcia pracy jako szef kuchni, kucharz, menadżer zakładu gastronomicznego, kierownik do spraw żywienia, organizator imprez okolicznościowych, pracownik firmy cateringowej, doradcy w zakresie prawidłowego żywienia, pracownik ruchomej bazy gastronomicznej lotniczej, morskiej i kolejowej, daje możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

rozszerzenia: biologia, język angielski,

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:

język polski, matematyka, język obcy, biologiaTechnik technologii drewna

Klasa pod patronatem Fabryki Mebli TARANKO. Absolwent potrafi organizować i prowadzić procesy przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, wykonuje wyroby z drewna, zajmuje się naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich, programuje i obsługuje urządzenia stosowane w przetwarzaniu drewna, prowadzi nadzór nad procesami produkcyjnymi.

Rozwój branży meblarskiej w naszym regionie spowodował ogromne zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów z zakresu technologii obróbki drewna, jak również na roboty wykończeniowe w budownictwie. Istnieje zatem zapotrzebowanie na technologów drewna w przemyśle meblarskim, tartacznym i zabawkarskim. Zawód daje możliwość prowadzenia własnej działalności usługowo – gospodarczej.


rozszerzenia: biologia, język angielski

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:język polski, matematyka, język obcy, biologia


Technik handlowiec

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec pozwoli przygotować absolwentów do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.

Uczniowie podczas nauki zdobywają kursy i kwalifikacje zawodowe:

K1 - HAN.01. Prowadzenie sprzedaży – absolwent

K2 - HAN.02. Prowadzenie działań handlowych - absolwent

rozszerzenia: geografia, język angielski

przedmioty z których będą przeliczane oceny na punkty podczas rekrutacji:język polski, matematyka, język obcy, geografia


HARMONOGRAM

postępowania rekrutacyjnego

20 maja–19 czerwca 2024r.(do godz. 1500)złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły (wygenerowanego z systemu naboru elektronicznego)

8 lipca 2024r.(do godz. 1200)uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 9 lipca 2024r.–weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

10 lipca 2024r.–podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 11 lipca 2024r.–wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badania lekarskie

od 21 czerwca–15 lipca 2024r.(do godz. 1500)potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły),

16 lipca 2024r.(do godz. 1000)–podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Dokumenty, które należy złożyć do szkoły pierwszego wyboru

 • wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany z systemu naboru elektronicznego)
 • oryginał lub kopia (potwierdzona przez dyrektora) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • karta zdrowia
 • dwa zdjęcia legitymacyjne
 • dodatkowe posiadane dokumenty (orzeczenie/opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Kandydaci muszą dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły ul. Kujawska1 Morąg.


Oferta