Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I A
Nazwa oddziału

 I A

Liczba miejsc

 16

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Technik ekonomista posiada umiejętność:

A. w zakresie prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

1)        stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

2)        prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,

3)        prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,

4)        gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,

5)        sporządzania biznesplanu,

B. w zakresie prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

1)        prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

2)        sporządzania dokumentacji kadrowej,

3)        prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

4)        rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,

5)        prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

6)        prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

7)        prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.