Malbork
Technikum
Technikum Nr 3 - I A-technik ekonomista
Nazwa oddziału

 I A-technik ekonomista

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Technik ekonomista posiada umiejętność:

A. w zakresie prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

1)        stosowania wybranych przepisów prawa w prowadzeniu działalności,

2)        prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,

3)        prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,

4)        gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,

5)        sporządzania biznesplanu,

B. w zakresie prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

1)        prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,

2)        sporządzania dokumentacji kadrowej,

3)        prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

4)        rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS,

5)        prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

6)        prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,

7)     prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami.