Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - Klasa nauk humanistycznych
Nazwa oddziału

 Klasa nauk humanistycznych

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Historia ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

 Biologia

Opis

Przedmioty rozszerzone:  język polski, wos, historia lub biologia

Przedmiot dodatkowy: prawoznawstwo

Gwarancja edukacyjna: podjęcie studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych, prawniczych i społecznych, takich jak np. prawo, administracja, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, historia sztuki, archeologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe,  filologia polska, historia, biologia, chemia, biotechnologia, chemia medyczna, a także ochrona środowiska, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i itp.


Atrakcyjność profilu:,

współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej – udział w programie rozszerzającym historię Polski XX wieku, zwłaszcza Rzeszowszczyzny,

- współpraca z Muzeum Zamkiem w Łańcucie,

- stawianie pierwszych kroków dziennikarskich w redakcji gazety szkolnej, strony internetowej I LO oraz portali społecznościowych,

- realizacja projektów historycznych

- wycieczki do miejsc pamięci

-udział w zajęciach na na Wydziale Filologicznym i Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego -  z archeologii, filozofii, historii, medioznawstwa

- zajęcia z historii miasta i regionu

- warsztaty terenowe w Arboretum w Bolestraszycach i w parkach krajobrazowych,

- zajęcia laboratoryjne, obserwacje mikroskopowe,

- realizacja edukacyjnych projektów historycznych, ekologicznych i prozdrowotnych,

- indywidualny program nauczania biologii dla uczniów szczególnie uzdolnionych.