Łańcut
Technikum
Technikum Nr 3 - Technik budownictwa
Nazwa oddziału

 Technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

1. Opis zawodu:

     Technik budownictwa - jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Technik budownictwa kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.

      Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów ścian dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.
Analizuje dokumentację techniczną i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje rysunki budowlane. Określa właściwości materiałów budowlanych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót budowlanych. Kieruje pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie oraz organizuje przebieg prac. Prowadzi rozliczenia za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczenia z inwestorem.

2. Informacje dodatkowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

• prawo i BHP w budownictwie,
• budownictwo ogólne,
• podstawy rysunku budowlanego,
• technologia robót murarsko tynkarskich,
• podstawy konstrukcji budowlanych,
• technologia i organizacja robót budowlanych,
• kosztorysowanie w budownictwie,
• język angielski - zawodowy

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

• pracownia dokumentacji budowlanej,
• pracownia przygotowania i rozliczania robót murarsko-tynkarskich,
• pracownia organizacji robót budowlanych,
• pracownia kosztorysowania robót budowlanych,
• wykonywanie robót murarsko - tynkarskich,
• wspomaganie komputerowe budownictwa,
• praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie budowlanym /4 tygodnie./.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski

3. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika budownictwa jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja1:
 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (BUD.12.)

Kwalifikacja 2:
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów (BUD.14.)

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- posługiwania się dokumentacją techniczną,
- projektowania prostych elementów konstrukcyjnych budowli,
- opracowania projektów organizacji robót,
- dobierania sprzętu, maszyn,
- kierowania gospodarką materiałową,
- wykonywania podstawowych badań laboratoryjnych,
- analizowania warunków gruntowych,
- wykonywania przedmiarów i obmiarów robót,
- przeprowadzania kontroli jakości robót,
- wykonywania kalkulacji robót,
- wykorzystywania specjalistycznych programów komputerowych.

5. Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

- w firmach budowlanych,
- w biurach projektowych,
- w organach administracji państwowej i samorządowej.
- może prowadzić własną działalność gospodarczą.

Jeśli będziesz zainteresowany dalszym kształceniem się w tym zawodzie, możesz rozpocząć studia na kierunkach takich jak:

- budownictwo,
- budownictwo wodne,
- inżynieria środowiska,
- architektura.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: