Łańcut
Technikum
Technikum Nr 2 - Technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 Technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Finanse są podstawą funkcjonowania każdej firmy. W niej musi się zgadzać wszystko co do grosza. Dbaniem o to by tak było zajmuje się technik rachunkowości. Organizuje on pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 1: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Kwalifikacja 2: Prowadzenie rachunkowości

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik rachunkowości będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 • stosowania zasad zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi oraz różnymi formami działań marketingowych,
 • sporządzania typowych dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • posługiwania się technicznymi środkami biurowymi,
 • ewidencjonowania i analizowania operacji gospodarczych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi,
 • prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych,
 • sporządzania planów działania jednostki organizacyjnej,
 • obliczania wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej,
 • organizowania procesów logistycznych w jednostce organizacyjnej,
 • stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,
 • prowadzenie biura rachunkowego. 

  Zatrudnienie

  Zawód technika rachunkowości stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.