Łańcut
Technikum
Technikum Nr 3 - Technikum architektury krajobrazu
Nazwa oddziału

 Technikum architektury krajobrazu

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

1. Opis zawodu:

   Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Do zadań zawodowych technika architektury krajobrazu należy przygotowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich. Technik architektury krajobrazu nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu oraz produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.
   Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

2. Informacje dodatkowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
• podstawy architektury krajobrazu,
• rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu,
• obiekty małej architektury krajobrazu,
• działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu,
• język angielski zawodowy,
• przepisy ruchu drogowego /kategoria T/.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
• pracownia projektowania obiektów architektury krajobrazu,
• prace w obiektach architektury krajobrazu.
• praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie architektury krajobrazu /160 godz./.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- język angielski

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii T i B /ciągnik rolniczy i samochód osobowy/.

Uczniowie w trakcie pobyty w szkole mogą poszerzyć kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach organizowane przez PCKPiEZ w Łańcucie uzyskując dodatkowe uprawnienia i umiejętności:

- florysty,
- dekoratora wnętrz,
- operatora wózków widłowych.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski

3. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika architektury krajobrazu jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja1:
Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (OGR.03.).

Kwalifikacja 2:
Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (OGR.04.).

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przeprowadzanie inwentaryzacji terenów zieleni;
2) opracowywanie projektów elementów terenów zieleni;
3) opracowywanie kosztorysów na podstawie dokumentacji projektowej;
4) prowadzenie prac w zakresie urządzania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni.
5) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

   Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich. Nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu. Produkuje roślinny ozdobne i materiał szkółkarski. Nadzoruje podległych pracowników. Planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich: wyznacza miejsca do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów. Posługuje się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni.

   Urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu: przygotowuje tereny do obsadzeń, miejsca do sadzenia drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki, obsadza gazony kwiatowe. Dokonuje wyboru drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń. Przygotowuje receptury mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych.

   Rekultywuje tereny zdegradowane: wyznacza drzewa do karczowania i ścinania itp. Opiekuje się powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej: wyznacza drzewa i krzewy do cięć sanitarnych, nadzoruje przycinanie żywopłotów, strzyżenie trawników, usuwanie konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynierskich.

5. Technik architektury krajobrazu znajdzie zatrudnienie w:

- jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
- jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
- jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
- jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
- w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
- właścicieli obiektów krajobrazowych
- w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych


6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:


Uczniowie dodatkowo w trakcie nauki w szkole uzyskują;
- umiejętności z zakresu florystyki /kurs florystyczny/,
- prawo jazdy kat. T /ciągnik rolniczy/,
umiejętności projektowania ogrodów i terenów zielonych przy wykorzystaniu programu Auto CAD.
Po ukończeniu szkoły uzyskują:
- dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie,
- możliwość zdawanie matury oraz kontynuacji nauki na wybranych uczelniach
  technicznych.