Łańcut
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
Zespół szkół
Adres
ul.Farna 10, 37-100 Łańcut
Telefon
172254080
Fax
172252174
E-mail
Strona www
Dyrektor
Jacek Król
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
  • Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
Opis

3 - letnia szkoła ponadpodstawowa dla młodzieży. Kształcenie będzie realizowane w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. II stopień branżowej szkoły będzie funkcjonował w zawodach, które mają kontynuację na poziomie technika. Po ukończeniu szkoły II stopnia i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika. Absolwent branżowej szkoły II stopnia będzie mógł przystąpić do egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych. Absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w branżowej szkole II stopnia będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Nasza szkoła od wielu lat kształci pracowników młodocianych, którzy już od I klasy posiadają umowę o pracę i są zatrudnieni w wybranych zakładach pracy. U nas można zdobyć jeden z następujących zawodów, który może być kontynuowany w szkole branżowej II stopnia: krawiec (nowość- we współpracy z firmą VIPO w Łańcucie), fryzjer, sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, cieśla, fotograf oraz blacharz samochodowy, lakiernik, tapicer- zawody, które kończą się na poziomie szkoły branżowej I stopnia. Oferta jest dostosowana do zapotrzebowań rynku pracy. Przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach oraz zawodach sportowych. Nasi uczniowie biorą udział w projekcie „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Łańcuckim”. W jego ramach odbywają specjalistyczne kursy: Operator wózków widłowych, E- sklep tworzenie sklepu internetowego, Pielęgnacja twarzy, dekoltu i szyi oraz płatne wakacyjne staże. Szkoła posiada "Certyfikat Jakości- Szkoła Przedsiębiorczości”, Certyfikaty: "Wiarygodna Szkoła" i "Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem"oraz należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W opinii uczniów i rodziców jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Nasze dodatkowe atuty to: - jednozmianowy rozkład zajęć, - dobra lokalizacja, - opieka pedagoga szkolnego, - wsparcie w uzyskaniu pomocy materialnej, - programy profilaktyczne, - doradztwo zawodowe, - zajęcia wychowania fizycznego na pełnowymiarowej i wyposażonej w nowoczesny sprzęt hali, sali fitness, siłowni. 

http://www.zsn3lancut.pl/kierunki-w-branzowej-szkole/


Oferta
Dojazd
Szkoła położona jest w centrum Łańcuta. Dojazd do szkoły możliwy jest liniami lokalnych przewoźników (dworzec przy ulicy Cetnarskiego, znajduje się 5 min. od szkoły) lub PKS Leżajsk (dworzec przy ulicy Kościuszki, znajduje się 8 min. od szkoły).
Historia

Tacy byliśmy, tacy jesteśmy … W 2016 roku obchodziliśmy jubileusz 75- lecia szkoły. Losy naszej placówki były burzliwe, ponieważ została ona utworzona w trudnym, wojennym czasie, w lipcu 1941 r., jako szkoła zawodowa dla kupców i rzemieślników, dzięki staraniom pana Stanisława Karakulskiego, który w ten sposób starał się uchronić młodych ludzi przed wywózką do Rzeszy. Szkoła działała przez cały wojenny okres i nauczyciele wkładali wiele wysiłku w kształcenie młodzieży nie tylko w dziedzinie przedmiotów zawodowych i języka niemieckiego, jak życzył sobie okupant. Na tajnych kompletach uczono historii, geografii, języka polskiego, a zajęcia prowadzili m.in. prof. H. Miklas, prof. F. Linnerowa, prof. K. Kocowski, prof. S. Karakulski. Szkoła wielokrotnie zmieniała swoją nazwę. Najpierw była to Publiczna Szkoła Handlowa, później Miejskie Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie, Miejskie Koedukacyjne Liceum Handlowe, Gimnazjum i Liceum Handlowe, Państwowe Liceum Administracyjno-Gospodarcze, Technikum Handlowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne. W 1980 r. powołany został Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika, w skład którego wchodziły: Liceum Ekonomiczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Średnie Studium Zawodowe. W 2001 r. nazwa szkoły została zmieniona na Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika. Obecnie w skład Zespołu wchodzą: technikum kształcące w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec, technik usług fryzjerskich i technik organizacji reklamy, Branżowa Szkoła I stopnia kształcąca pracowników młodocianych w zawodach: fryzjer, sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz, blacharz samochodowy, lakiernik, tapicer, stolarz, fotograf...

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o historii naszej szkoły wejdź na: http://www.zsn3lancut.pl/index.php/historia-szkoly

Koła zainteresowań
W szkole działają koła zainteresowań: - Szkolne Koło Caritas - Szkolne Koło PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”, - Szkolne Kolo Przedsiębiorczości, - Szkolny Kabaret Tere Fere, - Zespół Wokalny "EKONOMIK".
Kontakty zagraniczne
Zespół Szkół nr 3 w Łańcucie  realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych poprzez staże zagraniczne” – dwa 4 tygodniowe staże w Irlandii (marzec i październik 2019) ze środków Programu POWER w na zasadach programu Erasmus+ dla 34 uczniów we wszystkich zawodach na poziomie technikum. W roku szkolnym 2020/2021 uzyskaliśmy akredytację Erasmus+ na lata 2021 do 2027 dzięki, której będziemy mogli organizować kolejne staże zagraniczne.
Osiągnięcia
Współpraca z pracodawcami

Zespół Szkół  nr 3 w Łańcucie współpracuje z pracodawcami głównie w zakresie organizacji praktyk zawodowych na poziomie technikum oraz zajęć praktycznych na poziomie branżowej szkoły I stopnia (uczniowie są pracownikami młodocianymi). W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie w zawodach: technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik handlowiec i technik usług fryzjerskich odbyli miesięczne praktyki łącznie u 20 pracodawców. 17 uczniów praktyki odbywało u pracodawców w Irlandii. Natomiast uczniowie trzech klas branżowej szkoły I stopnia z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej realizowali zajęcia praktyczne w sumie u 31 pracodawców w wymiarze: kl. 1 – 2 dni w tygodniu, a kl. 2 i 3 – 3 dni w tygodniu głównie w zawodach: sprzedawca, fryzjer, kucharz, cukiernik, fotograf, stolarz i lakiernik samochodowy. Są to pracodawcy z powiatu łańcuckiego, przeworskiego, leżajskiego i miasta Rzeszów.

Zajęcia pozalekcyjne
W szkole działają koła zainteresowań: - Szkolne Koło Caritas - Szkolne Koło PCK i Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”, - Szkolne Kolo Przedsiębiorczości, - Szkolny Kabaret Tere Fere, - Zespół Wokalny "EKONOMIK", - koło fotograficzne, SKS w ramach programu Szkolny Klub Sportowy.
Zakres wiekowy
Szkoła dla młodzieży. Warunkiem przyjęcia do naszej branżowej szkoły I stopnia jest wiek do 18 lat.
Drzwi otwarte
Codziennie:)