Koło
Technikum
Technikum w ZSOiT w Kłodawie
Zespół szkół
Adres
ul.Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa
Telefon
632730263
Fax
632730263
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Jerzy Markowski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie
 • Technik informatyk
 • Technik elektryk
 • Technik handlowiec
 • Technik logistyk
 • Technik mechanik
 • Stanowiska egzaminacyjne do zawodu ślusarz
 • Stanowiska egzaminacyjne do zawodu technik mechanik
 • Szkolna Liga Strzelecka - Srebrne Muszkiety 2018
 • Koło kolarskie
 • Zespół Taneczny Rytm
 • Zespół Taneczny Rytm
 • Wycieczka do KSK Kłodawa
 • Zespół Teatralny Impuls
 • Chór Bravo
 • Projekt "Krzyżowa"
 • Reprezentacja piłki siatkowej chłopców
 • Warsztaty UAM Poznań
 • Młyn Wiedzy Toruń
Opis
Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych jest szkołą środowiskową, w księdze uczniów znajdują się nazwiska trzech pokoleń: dziadków, ich dzieci i wnuków. Szkoła ma ponad pięćdziesięcioletnią tradycję kształcenia ogólnokształcącego i zawodowego. Dobrze wyposażone w pomoce i środki dydaktyczne klasy, z których część ma dostęp do Internetu są niewątpliwie atutem szkoły. Szkoła posiada stanowiska egzaminacyjne do proponowanych kierunków kształcenia w zawodzie. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są na kompleksie sportowym "Orlik 2012"( dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią - boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych i oddzielne do piłki nożnej). W listopadzie 2014 r odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej.Oprócz sali gimnastycznej szkoła posiada dodatkowo dwie sale fitness. W szkole funkcjonują cztery pracownie informatyczne i centrum multimedialne. Prowadzona jest nauka czterech języków obcych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski i język łaciński. Uczniowie własne zainteresowania rozwijają na zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła jest organizatorem konkursu matematycznego "Maraton matematyczny" przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej powiatu kolskiego. Oprócz nauki szkoła oferuje uczniom możliwość rozwoju kulturalnego, działają w niej liczne koła zainteresowań. Nawiązaliśmy kontakty ze szkołami Humboldtgymnasium w Hannoverze oraz Erich-Kästner-Gymnasium z Laatzen , co procentuje atrakcyjnymi kontaktami (wyjazdy, obozy). Szafki osobiste to dodatkowe udogodnienia dla naszych uczniów. Bezpieczeństwo uczniów gwarantuje całodobowy system monitoringu szkoły.
Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
PKS Konin
Historia
Dzieje szkolnictwa zawodowego w Kłodawie nierozerwalnie związane są z Kopalnią Soli w Kłodawie. Decyzję o budowie kopalni podjął Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów 26.X.1949 roku. Wraz z rozwojem zakładu dojrzewał plan powołania szkoły przyzakładowej, która kształciłaby kadrę pracowniczą dla potrzeb zakładu, co doszło do skutku, gdy dyrektorem KSK był inż. Stanisław Chwałek. Grupę inicjatorów tworzyli: mgr Ludwik Michalski, Kazimierz Turkowski i Stefan Drapiński. W 1966 roku pismem Ministerstwa Chemii zostało otwarte Technikum Górnicze dla Pracujących Kopalni Soli „Kłodawa". Szkoła powstała dzięki ogromnemu poświęceniu mgr Ludwika Michalskiego, który został także pierwszym jej dyrektorem. Technikum było szkolą pięcioletnią na podbudowie szkoły podstawowej. Zajęcia lekcyjne odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2. Na początku swego istnienia dyrekcja musiała uporać się z wieloma trudnościami takimi, jak brak podstawowych pomocy naukowych. Ogromną pomoc pod tym względem wykazała Kopalnia Soli „Kłodawa". Pierwsi uczniowie rekrutowali się głównie spośród pracowników kopalni. W celu podwyższenia poziomu wiedzy uczniów organizowano korepetycje zbiorowe, prowadzone przez inżynierów i techników KSK. Technikum oficjalnie zakończyło swa działalność w 1974 roku. W ślad za Technikum Górniczym powołano w 1968 roku za sprawą mgr Ludwika Michalskiego przyzakładową Zasadniczą Szkołę Górniczą Kopalni Soli „Kłodawa". Powstała na bazie przeniesionej z Inowrocławia Zasadniczej Szkoły Górniczej Kopalni „Inowrocław". ZSG była szkolą trzyletnią dla młodzieży po szkole podstawowej. Dyrektorem został także mgr Ludwik Michalski. Zlokalizowana została na terenie KSK. W 1969 roku funkcję dyrektora ZSG objął mgr inż. Feliks Kordziński. Dzięki przychylności ówczesnego dyrektora KSK, mgr inż. Józefa Kusztala, możliwe było wyposażenie w pomoce naukowe, przygotowanie warsztatów szkolnych, odbywanie praktyk na terenie kopalni. W 1973 roku dyrektorem ZSG został mgr inż. Kazimierz Kaniok. Szkoła w tym czasie stanowiła wewnętrzny dział kopalni - w pełni przez nią finansowany. W zakresie działalności pedagogiczno - wychowawczej podporządkowana była oświatowym organom Ministerstwa Chemii i Zjednoczeniu Kopalnictwa Surowców Chemicznych w Krakowie oraz Kuratorium w Poznaniu, a od 1975 roku Kuratorium Oświaty w Koninie. Zdaniem dyrektora Kazimierza Kanioka ten rozbudowany aparat kontroli pedagogicznej odegrał pozytywną rolę w jakościowym rozwoju szkolnictwa przyzakładowego. Dyrektor Kazimierz Kaniok zorganizował także w 1975 r. Technikum Górnicze dla Pracujących Kopalni Soli „Kłodawa". Było szkołą trzyletnią na podbudowie ZSG, powstałą na wniosek Kopalni Soli, celem zwiększenia rezerw kadrowych ze średnim technicznym wykształceniem zawodowym. W 1978 roku funkcję dyrektora ZSG objął mgr Jan Stanisław Dziki. Na jego kadencję przypadł czas wielkich zawirowań politycznych, społecznych i gospodarczych. Mimo trudności Zasadnicza Szkoła Górnicza nadal rozwijała się. Naukę zawodu przeniesiono do nowych warsztatów. W 1991 roku dyrektorem została dr Barbara Gańczyk, która przekształciła zagrożoną rozwiązaniem szkołę w Zasadniczą Szkołę Zawodową. W tym samym roku powołano do życia Społeczne Technikum Górnicze dla Pracujących Kopalni Soli „Kłodawa". Z inicjatywy dr Barbary Gańczyk od 1 września 1992 roku rozpoczęła działalność Społeczna Średnia Szkoła Zawodowa Stowarzyszenia „Oświata", prowadząca po jednej klasie technikum pięcioletniego na podbudowie szkoły podstawowej i trzyletniego, na podbudowie ZSZ. W lutym 1993r. kurator Wojciech Zaleski podjął decyzję włączenia szkoły społecznej w organizm istniejącej zawodówki, tworząc Zespół Szkół Zawodowych. W 1993r. ZSZ został poszerzony o Technikum Odzieżowe. W 1996 roku Zespół Szkół Zawodowych został połączony z Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Kłodawie tworząc Zespół Szkół Ponadpodstawowych. W 2002 roku powołany został Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie. W 2001 Dyrektorem ZSP w Kłodawie zostaje mgr Jerzy Markowski, zastępcami zostają mgr Mariola Główczyńska i mgr Radosław Mikołajczyk. W latach 2001 – 2013 ukończono budowę nowego skrzydła szkoły oraz dokonano termomodernizacji starej części szkoły. W 2014 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną.
Koła zainteresowań

W szkole funkcjonują następujące koła zainteresowań:

- Koło Kolarskie,

- Chór "Bravo",

- Szkolne Koło Fotograficzno-Filmowe "Klaps",

- Gazetka szkolna "Kominek",

- Zespół Teatralno-Wokalny "Maska",

- Szkolne Radio MIX FM,

- Szkolna Liga Strzelecka.

Kontakty zagraniczne
Zespół Szkół  Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie od 2002 roku uczestniczy w Polsko-Niemieckich Spotkaniach Młodzieży w Krzyżowej. W przygotowaniu i realizacji Projektu „ Krzyżowa”, od samego początku wspierana jest finansowo przez Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży w Warszawie oraz merytorycznie przez pracowników Fundacji „Krzyżowa” Dla Porozumienia Europejskiego. Celem spotkań w Krzyżowej uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie oraz uczniów Humboldtschule z Hanoweru a od 2012 r. Erich-Kästner-Gymnasium Laatzen jest:
- przybliżenie uczniom zarówno polskim jak i niemieckim trudnych czasem do zaakceptowania elementów wspólnej historii,
- likwidowanie uprzedzeń i zachowań ksenofobicznych,
- nawiązanie nowych kontaktów, często osobistych, które w większości przypadków przeradzają się w trwałe przyjaźnie oraz pielęgnowanie już istniejących,
- komunikowanie w obcym języku niemieckim lub angielskim, jako możliwość zweryfikowania swoich kompetencji językowych,
- wspólne zwiedzanie miejsc pamięci ( KL Auschwitz, Gross-Rosen),
- kontynuowanie współpracy.

Szkoła od roku 2019/2020 uczestniczy w programie wymiany międzynarodowej praktyk zawodowych Erasmus+ pn. „Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce  Wschodniej”.
Osiągnięcia
Realizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie odbywa się nie tylko podczas zajęć dydaktycznych, ale również poprzez różne formy aktywności, takie jak: wycieczki krajowe i zagraniczne, koła zainteresowań, akcje profilaktyczne i proekologiczne, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz uroczystości szkolne i środowiskowe. Ponadto uczniowie mają możliwość zweryfikowania zdobywanej wiedzy dzięki udziałowi w konkursach , olimpiadach i zawodach sportowych, czego dowodem są liczne puchary i dyplomy na szczeblu powiatowym, rejonowym ,wojewódzkim, np. : strzelectwo sportowe I miejsce w kategorii dziewcząt, tenis stołowy w kategorii dziewcząt i chłopców - I miejsce w powiecie i III w rejonie, piłka ręczna w kategorii dziewcząt i chłopców - I miejsce w powiecie oraz I i II miejsce w Kategorii Chłopców do 18 roku życia w Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski w Kolarstwie Szosowym dla Amatorów . Ponadto od lat zajmujemy czołowe miejsca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom” ,Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia ,Olimpiadzie Wiedzy HIV, AIDS , Powiatowej Olimpiadzie Ekologicznej. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie od 2014 r. jest organizatorem konkursu o zasięgu powiatowym dla gimnazjalistów o nazwie – „Maraton Matematyczny”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych uczniów, zachęcanie ich do twórczego i logicznego myślenia oraz odkrywanie młodych talentów matematycznych. Na uwagę zasługuje impreza turystyczna o zasięgu gminnym , propagująca historię regionu kłodawskiego „Tramp” oraz „Europejski Dzień Promocji Zdrowia „ , którego celem jest promowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia bez przemocy i agresji.