Koło
Technikum
Technikum w ZSEA w Kole
Zespół szkół
Adres
ul.H. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło
Telefon
63-27-20-715
E-mail
Strona www
Dyrektor
Mieczysław Drożdżewski
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Zdjęcie
Opis

Technik ekonomista poznaje podstawowe zasady i mechanizmy funkcjonowania całej gospodarki oraz działających w niej przedsiębiorstw. Zdobywa umiejętności związane ze stosowaniem prawa w prowadzeniu działalności, z organizacją i techniką pracy biurowej i magazynowej, dokumentami procesu sprzedaży, gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku i sporządzaniem biznesplanu. Zajęcia nauczą jak prowadzić rekrutację pracowników do pracy, sporządzać dokumentację kadrową, prowadzić sprawy związane ze świadczeniami socjalnymi, rozliczać wynagrodzenia i składki ZUS, prowadzić analizę zatrudnienia i wynagrodzeń, ewidencję podatkową i rozliczenia podatkowe a także rozliczenia finansowe z kontrahentami i innymi podmiotami rynku finansowego, korzystać z wiedzy prawniczej w zakresie ekonomii, weryfikować umowy, biegle znać obsługę komputera, posługiwać się językami obcymi (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski). Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w trzeciej klasie i 4 tygodnie w klasie czwartej). Dyplom technika ekonomisty otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje: EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole w klasie trzeciej i piątej.

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w obszarze prac ekonomiczno-biurowych. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, finanse, rachunkowość, bankowość. Absolwent tego technikum może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych.
Adres strony internetowej

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych. Zajęcia i praktyki nauczą jak dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze, prowadzić i rozliczać inwentaryzacje, sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzić analizy finansowe, rozliczać wynagrodzenia, podatki i inne daniny publiczne oraz sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z ZUS. Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w trzeciej klasie i 4 tygodnie w klasie czwartej). Dyplom technika rachunkowości otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje: EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole w klasie trzeciej i piątej.

Technik rachunkowości może być zatrudniony w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może również otworzyć własna firmę świadczącą usługi finansowe, księgowe. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, rachunkowość, bankowość, finanse. Absolwent tego technikum może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych. Dzięki nauce na tym kierunku wszystkie studia ekonomiczne są znacznie łatwiejsze.
Adres strony internetowej

Technik geodeta – jest to bardzo atrakcyjny kierunek, po ukończeniu którego absolwenci mają możliwość podjęcia nie tylko ciekawej, ale i dobrze płatnej pracy, m.in. w firmach geodezyjnych, urzędach i biurach związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (wydziały geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami, wydziały katastru nieruchomości, ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej itp.). Zajęcia i praktyki nauczą wykorzystać poznane na zajęciach prawo geodezyjne i kartograficzne, korzystać z programów komputerowych stosowanych w geodezji i kartografii.Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w trzeciej klasie i 4 tygodnie w klasie czwartej). Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne również w trakcie ćwiczeń terenowych (4 godziny tygodniowo).
Dyplom technika geodety otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje: BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i realizacyjnych oraz opracowywania wyników tych pomiarów. i BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole w klasie trzeciej i piątej.

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych, przede wszystkim na kierunkach: geodezja i kartografia z różnymi specjalnościami, m.in. pomiary geodezyjne, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, wycena nieruchomości, poligrafia. Ponadto na wszystkich innych kierunkach technicznych np. budownictwo lądowe i wodne, inżynieria środowiska, urbanistyka itp.
Adres strony internetowej

Technik organizacji turystyki - zajęcia i praktyki nauczą jak pozyskać klientów w branży turystycznej, poznać możliwości własnego regionu, Polski i innych krajów, osiągnąć sprzedażowe cele, dobrze zorganizować swoją pracę, wytrwać w działaniu, być kreatywnym, zaangażowanym oraz dyspozycyjnym, ćwiczyć umiejętności komunikacyjne z klientami, być asertywnym i odpornym na stres, posługiwać się językami obcymi (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), bardzo dobrze obsługiwać komputer (pakiet Office, Internet). Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej). Dyplom technika organizacji turystyki otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje:HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych i HGT.08 Obsługa Klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole w klasie trzeciej i piątej.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Mogą również podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją  i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Pracę znajdzie również w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, zarówno  w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo, public relations, itp.
Adres strony internetowej

Oferta
Dojazd

Szkoła położona jest w Kole nad Wartą. Znajduje się przy ul. Sienkiewicza 1. PKP oraz PPKS zapewniają dogodny dojazd do szkoły z każdego kierunku. Można również skorzystać z noclegów i wyżywienia w Bursie Szkolnej na ul. Kolejowej 13 w Kole.

Historia

”Ekonomik” to szkoła z długoletnią tradycją. Powstała w roku 1947 pod nazwą Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum Handlowe w Kole. Na przestrzeni lat ulegała kolejnym przekształceniom w Technikum Handlowe, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ekonomiczne. 18 września 1992 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia Patronów Szkoły, na których wybrano Stanisława i Władysława Grabskich – braci będących w okresie XX-lecia międzywojennego znaczącymi ekonomistami. Wreszcie przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego spowodowały zmianę nazwy na Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich, która obowiązuje od 01 września 2002 roku.


Koła zainteresowań
 •  Radiowęzeł.
 • Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.
 • Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.

Osiągnięcia
  • Jedne z najwyższych w Powiecie Kolskim wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych;
  • Jesteśmy Szkołą Rozwijającą się według Edukacyjnej Wartości Dodanej;
  • Dzień Turystyki w Ekonomiku;
  • Innowacja Pedagogiczna „Bezpieczna Droga”;
  • Otrzymanie przez uczniów Stypendium Prezesa Rady Ministrów;
  • Wigilie integracyjne i Wolontariat;
  • Uzyskanie przez szkołę certyfikatu Insta.LIng;
  • Mistrzostwa Pierwszej Pomocy w ZSEA;
  • Projekt "Czas zawodowców dla Wielkopolski";
  • Projekt ,,Szkoła wodorowa"
  • Projekt "Otwarta Firma - Biznes przy Tablicy";
  • Projekt ,,Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe”
  • Projekt ,,Mobili w Europie";
  • Projekt ,,Ekonomik zdobywa Europę";
  • Projekt ,,Ekonomik otwarty na Europę";
  • Projekt ,,Kształcenie i szkolenie zawodowe" w ramach przyznanej Akredytacji;
  • Projekt ,,Tydzień Eko - działań dla Ziemi";
  • Liczne sukcesy sportowe.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych od 2022 r. współpracuje z Akademią Nauk Stosowanych w Koninie w ramach programu ,,Klasa Akademicka" Współpraca obejmuje udział uczniów kształcących się w zawodzie technik rachunkowości w pracach studenckich kół naukowych, w zajęciach prowadzonych na uczelni lub on-line, a także w prezentacjach i wykładach otwartych, przygotowanych właśnie z myślą o nich. Korzyści dla uczestników projektu to przede wszystkim rozwijanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych, ale także rozwijanie umiejętności samokształcenia i samodzielnego zdobywania wiedzy, określania priorytetów służących realizacji zadań oraz doskonalenie umiejętności organizacyjnych i współdziałania w zespole.

 

Ekonomik współpracuje także z Politechniką Poznańską realizując projekt ,,Czas Zawodowców dla Wielkopolski". Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach mają na celu stworzenie rzeczywistych warunków pracy, wzbogaconych o możliwość pełnego zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem. W ramach tego projektu uczniowie odbywają płatne staże zawodowe.

Współpraca z pracodawcami

W ramach praktyk zawodowych oraz zajęć lekcyjnych Ekonomik współpracuje z:

 • Unity Line - linie promowe Polska-Szwecja;
 • Hotele Sheraton, Andersia, Mercure w Poznaniu;
 • Hotel Kyriad Karkonosze w Wojcieszycach;
 • Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie;
 • Hotel Mazurek w Kole;
 • Starostwem Powiatowym w Kole
 • urzędami miast, gmin;
 • firmami geodezyjnymi;
 • biurami rachunkowymi,
Kontakty zagraniczne

W ramach projektów ,,Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" oraz w ramach Akredytacji szkoła współpracuje z partnerami zagranicznymi z Włoch, Hiszpanii i Chorwacji. Kontakty zagraniczne umożliwiają naszym uczniom odbywanie 4 tygodniowych praktyk zawodowych w Saragossie, Bolonii, Parmie, Reggio Emilia oraz Splicie.