Kazimierza Wielka
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach - Technikum Agrobiznesu
Nazwa oddziału

 Technikum Agrobiznesu

Liczba miejsc

 19

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik agrobiznesu

Opis

Podejmując naukę w zawodzie technik agrobiznes zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz przetwórstwa żywności a także prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa, rozliczeń podatkowych oraz działalności gospodarczej w sektorze rolno – spożywczym.

Na zajęciach nauczysz się:

 • opracowywać technologie i prowadzić uprawę roślin,
 • planować, organizować i przeprowadzać poszczególne etapy produkcji,
 • planować zaopatrzenie gospodarstwa w środki do produkcji roślinnej,
 • prowadzić uprawę roli, siew i sadzenie roślin a także ich pielęgnację oraz ochronę przed chwastami, chorobami i szkodnikami,
 • przeprowadzać okresową kontrolę i ocenę plantacji, w tym plantacji nasiennych w okresie wegetacji,
 • planować i przeprowadzać zbiór roślin,
 • organizować i nadzorować prace związane z chowem, pielęgnacją i żywieniem zwierząt gospodarskich,
 • obsługiwać i właściwie eksploatować maszyny,
 • prowadzić dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • sporządzać kalkulacje ponoszonych kosztów w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzić wszystkie etapy technologiczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej zgodnie z wymogami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej oraz Zasadami Wzajemnej Zgodności,
 • wykorzystywać w produkcji roślinnej i zwierzęcej metody ekologiczne,
 • prowadzić sprzedaż bezpośrednią produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • prowadzić działalność gospodarczą, wykorzystując środki z Unii Europejskiej,
 • organizować działalność produkcyjną, logistyczną i handlową dla swojego przedsiębiorstwa,
 • prowadzić rachunkowość przedsiębiorstwa, sporządzać i analizować sprawozdania finansowe.

W naszej szkole:

Chcąc zapewnić właściwe przygotowanie w zakresie kierunku technik agrobiznesu, dysponujemy pracownią multimedialną, która pozwoli Ci pozyskać informacje zawodowe z ogólnodostępnych i aktualnych źródeł, a nowoczesny sprzęt do pracy w rolnictwie – na wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Dla uczniów technikum agrobiznesu organizujemy liczne wycieczki przedmiotowe np.: do stadniny koni w Michałowie, Browaru Żywiec, okolicznych gospodarstw rolnych w Ksanach, Kocinie oraz Bejscach. Dzięki współpracy szkoły z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kazimierzy Wielkiej, nasi uczniowie, mogą uzyskać wsparcie i pomoc w prowadzeniu własnego gospodarstwa.

Co roku uczniowie Technikum Agrobiznesu z naszej szkoły odnoszą sukcesy w ogólnopolskim konkursie „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?”, uzyskując indeksy na wszystkie uczelnie rolnicze w Polsce. Ponadto mogą oni sprawdzić również swoją wiedzę w Olimpiadzie BHP w rolnictwie.


Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu Technikum Agrobiznesu będziesz mógł kontynuować naukę na studiach licencjackich lub magisterskich na kierunkach, m.in.: ochrona środowiska, biogospodarka, zarządzanie, ekonomia, rolnictwo, ekonomika agrobiznesu.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz mógł:

 • prowadzić gospodarstwo rolne i agroturystyczne,
 • organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich z kraju i zagranicy,
 • prowadzić własną produkcję gospodarczą,
 • podjąć pracę w sektorze przetwórstwa żywności, sektorze państwowym, firmach handlowych i usługowych oraz biurach Agencji Rolnych,
 • obsługiwać ruch turystyczny na wsi,
 • organizować przetwórstwo spożywcze i usługi techniczne na wsi,
 • zajmować się marketingiem i sprzedażą produktów rolniczych i spożywczych.