Kazimierza Wielka
Technikum
Technikum w Zespole Szkół Rolniczych w Cudzynowicach - Technikum Ekonomiczne
Nazwa oddziału

 Technikum Ekonomiczne

Liczba miejsc

 78

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Kształcąc się w zawodzie technik ekonomista przygotujesz się do sprawnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Tu zdobędziesz umiejętności z zakresu planowania i prowadzenia rachunkowości, poznasz tajniki nauk ekonomicznych.

Na zajęciach nauczysz się:

 • stosować zasady zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi;
 • obliczać i interpretować miary statystyczne oraz przetwarzać dane;
 • sporządzać typowe dokumenty i sprawozdania dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw;
 • posługiwać się technicznymi urządzeniami biurowymi;
 • ewidencjonować i analizować operacje gospodarcze;
 • prowadzić rozliczenia finansowe z budżetem, Urzędem Skarbowym, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi;
 • prowadzić korespondencję w sprawach osobowych, finansowych i handlowych;
 • sporządzać plany działania jednostki organizacyjnej;
 • obliczać wskaźniki efektywności działalności jednostki organizacyjnej;
 • organizować procesy logistyczne w jednostce organizacyjnej;
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.


W naszej szkole::

Dla uczniów Technikum Ekonomicznego organizujemy ciekawe wycieczki przedmiotowe (Narodowy Bank Polski Warszawa) oraz wyjazdy na szkolenia i wykłady edukacyjne z zakresu ekonomii (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach).

Każdego roku uczniowie Technikum Ekonomicznego otrzymują za wysokie wyniki w nauce stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz uzyskują tytuły laureatów i finalistów olimpiad:

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Przedsiębiorczości,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
 • Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową,
 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.


Możliwości zatrudnienia:

Po ukończeniu Technikum Ekonomicznego będziesz miał solidne podstawy do dalszego kształcenia na studiach licencjackich, magisterskich na kierunkach: ekonomia, finanse, bankowość, zarządzanie marketingowe, prawo, stosunki międzynarodowe, doradztwo podatkowe, business management.

Możesz pracować w: 

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej, 
 • bankach,
 • urzędach skarbowych, 
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • biurach rachunkowych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego;,
 • agencjach celnych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • firmach usługowych i handlowych.