Iława
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Lubawie - Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Branżowa Szkoła I stopnia - mechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

Opis

Kwalifikacje zawodowe: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 
Mechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych oraz obsługuje je zgodnie z wymaganiami producenta. 
Główne zadania i wykonywane czynności: 
1. Przyjmuje pojazdy samochodowe do naprawy i diagnozuje je, posługując się specjalistycznym sprzętem. 
2. Ustala i usuwa usterki w zespołach i układach pojazdów. 
3. Wykonuje prace demontażowo-montażowe, naprawia i reguluje zespoły i podzespoły pojazdu, w tym: silnik, skrzynię biegów, sprzęgło, układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenie i inne. 
4. Myje oraz czyści części i podzespoły. 
5. Dorabia i dopasowuje części nieznormalizowane. 
6. Sprawdza jakość wykonanych prac obsługowo-naprawczych za pomocą urządzeń diagnostycznych oraz wykonując jazdę próbną. 
7. Wykonuje rozliczenia kosztów obsługi i napraw. 
Kompetencje i kwalifikacje: 
1. Pracę w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz nauki w rzemiośle. W dalszym procesie kształcenia można uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego. 
2. Mechanik pojazdów samochodowych powinien mieć dobry wzrok i umiejętność odróżniania barw, a także sprawny słuch, który umożliwia ocenę zakresu naprawy lub diagnostyki. Bardzo ważna jest zdolność koncentracji i podzielność uwagi. Mechanik pojazdów samochodowych powinien być dokładny, rzetelny oraz powinien dbać o czystość i porządek w miejscu pracy. Ze względu na specyfikę zawodu od mechanika pojazdów samochodowych wymaga się także uzdolnień technicznych, umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności komunikacyjnych. Mechanik pojazdów samochodowych powinien wykazywać gotowość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji. 
3. Mechanik pojazdów samochodowych powinien mieć wiedzę o częściach maszyn i urządzeń, rodzajach połączeń, materiałach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, środkach transportu wewnętrznego, sposobach transportu i składowania materiałów, rodzajach korozji oraz sposobów ochrony przed korozją, technikach i metodach wytwarzania części maszyn i urządzeń, maszynach i narzędziach do obróbki ręcznej i maszynowej, przyrządach pomiarowych stosowanych podczas obróbki ręcznej i maszynowej. Powinien także umieć sporządzać szkice części maszyn, rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych, wykonywać pomiary warsztatowe, posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, stosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
4. Aby wykonywać zawód mechanika pojazdów samochodowych, trzeba mieć praktyczne umiejętności diagnozowania i naprawy pojazdów samochodowych. Niezbędne jest również prawo jazdy kategorii B. 
Środowisko i charakter pracy: 
Mechanik pojazdów samochodowych jest zatrudniany w warsztatach obsługowo-naprawczych zaplecza motoryzacyjnego, może pracować na wolnym powietrzu. Pracuje indywidualnie lub w małych zespołach, a wykonywane przez niego zadania są nadzorowane przez przełożonych. Mechanik może pracować pod presją czasu i odpowiada materialnie za jakość wykonywanych usług. Pracuje w systemie jedno- lub dwuzmianowym, w ciągu dnia. Może być narażony na kontakt z substancjami drażniącymi, hałas i drgania.