Iława
Technikum
Technikum w Lubawie - Technikum Rolnicze
Nazwa oddziału

 Technikum Rolnicze

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Technikum Rolnicze jest pięcioletnią szkołą ponadpodstawową, która kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Pozytywny wynik tego egzaminu da Ci tytuł: technik rolnik
Kwalifikacje zawodowe: 
1. R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej 
2. R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to: biologia. 

Główne zadania i wykonywane czynności: 
1. Technik rolnik prowadzi czynności związane z organizacją i produkcją roślin i zwierząt z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych. 
2. Planuje i zakłada plantacje. 
3. Dobiera rodzaj produkcji. 
4. Organizuje i prowadzi zabiegi agrotechniczne. 
5. Zbiera i przechowuje plony. 
6. Ustala terminy i technologię zbiorów. 
7. Nadzoruje i obsługuje urządzenia rolnicze. 
8.Planuje i zaopatruje gospodarstwo rolnicze. 
9. Pielęgnuje i karmi zwierzęta gospodarskie. 
10. Nadzoruje rozród zwierząt. 
11. Dba o higienę zwierząt i pomieszczeń. 
12. Prowadzi sprzedaż produktów pochodzenia rolniczego. 
13. Prowadzi dokumentację produkcji roślinnej i rozliczenie kosztów. 

Kompetencje i kwalifikacje: 
1. Uzyskanie zawodu technika rolnika wymaga ukończenia technikum. 
2. Technik rolnik powinien umieć obsługiwać ciągnik rolniczy, znać zasady ruchu drogowego, posługiwać się dokumentami technicznymi. 
3. Od technika rolnika wymaga się wiedzy na temat gatunków roślin i zwierząt, nawozów i technik uprawowych, norm jakościowych i standardów, sporządzania dokumentacji roboczej, urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie, a także instytucji działających na rzecz rolnictwa. 
4. Na tym stanowisku konieczna jest znajomość zasad ergonomii, bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska i stosowanie się do nich. 
5. Od technika rolnika wymaga się również znajomości wpływu czynników meteorologicznych i klimatycznych na rozwój roślin. 
6. Technik rolnik powinien umieć prowadzić prace polowe, znać zasady mechanizacji prac polowych, nawożenia mineralnego i organicznego, umieć dobierać rośliny do warunków klimatyczno-glebowych, znać i rozpoznawać choroby i szkodniki roślin uprawnych oraz objawy chorób zwierząt gospodarskich. 
7. Istotna w tym zawodzie jest znajomość składu i właściwości gleby, klas bonitacyjnych gleb, zasad przechowywania produktów rolnych, a także stosowania nawozów i środków ochrony roślin. 
8. W tym zawodzie konieczna jest znajomość zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt, zasad ich karmienia, pielęgnowania i rozrodu. 
9. Do pracy w tym zawodzie niezbędna jest umiejętność organizowania i planowania prac. Istotne są: zdolność obserwacji, gotowość do szybkiego reagowania i podejmowania decyzji. Konieczne są umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, a także wytrwałość i cierpliwość. 

W naszym technikum zdobędziesz uprawnienia:
1. prawo jazdy kategorii T, 
2. na kombajn zbożowy i prasę wysokiego zgniotu (w promocyjnej cenie). 

Przedmioty zawodowe: wybierając Technikum Rolnicze oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył następujących przedmiotów zawodowych: 
1. produkcja roślinna 
2. produkcja zwierzęca 
3. mechanizacja rolnictwa 
4. ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie 
5. przepisy ruchu drogowego 
6. praktyczna pracownia produkcji roślinnej i zwierzęcej 
7. zajęcia praktyczne 
8. praktyka zawodowa 
9. nauka obsługi maszyn rolniczych 
nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 

Po ukończeniu technikum rolniczego możesz: 
1. prowadzić własne gospodarstwo rolne (uprawnienia rolnicze), 
2. prowadzić własną działalność gospodarczą np. gospodarstwa agroturystyczne, ekologiczne, 
3. podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z rolnictwem, 
4. podjąć pracę w urzędach gminy i instytucjach służby rolnej, 
5. kontynuować naukę na wyższych uczelniach rolniczych lub innych.