Iława
Technikum
Technikum w Lubawie - Technikum Rachunkowości
Nazwa oddziału

 Technikum Rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Kwalifikacje zawodowe: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Prowadzenie rachunkowości. 
Technik rachunkowości zajmuje się planowaniem i organizacją działalności gospodarczej i prowadzeniem rachunkowości. 
Główne zadania i wykonywane czynności:
1. Sporządza ewidencje i deklaracje podatkowe. 
2. Sporządza analizy i sprawozdania finansowe. 
3. Oblicza podatki. 
4. Przeprowadza inwentaryzację. 
5. Prowadzi dokumentację kadrowo-płacową.
6. Ocenia sytuację finansową organizacji. 
Kompetencje i kwalifikacje: 
1. Technik rachunkowości powinien legitymować się dyplomem ukończenia technikum, istnieje możliwość uzyskania kwalifikacji w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 
2. Technik rachunkowości powinien znać pojęcia z zakresu mikro- i makroekonomii, przepisy ochrony danych osobowych i tajemnicy służbowej, a także urządzenia biurowe, programy komputerowe do przechowywania dokumentacji i sporządzania korespondencji. Na tym stanowisku istotna jest wiedza na temat danych statystycznych, ich selekcji, przydatności, a także znajomość miar statystycznych, metod opracowywania danych statystycznych. 
3. Od technika rachunkowości jest wymagana znajomość przepisów Kodeksu cywilnego, spółek handlowych, przepisów postępowania administracyjnego i przepisów podatkowych. Osoba na tym stanowisku powinna znać formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców, strategie marketingowe. Powinna umieć sporządzać biznesplany, obliczać wynagrodzenia, prowadzić dokumentację rekrutacji i przebiegu zatrudnienia. Powinna też znać metody i etapy przeprowadzania analizy ekonomicznej, rozliczania i kalkulowania kosztów, metody przeprowadzania inwentaryzacji i sporządzania analizy finansowej. 
4. Technik rachunkowości powinien mieć dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne. Od technika rachunkowości wymaga się umiejętności skupienia, dokładności, planowania i organizowania pracy. Konieczne w tym zawodzie są umiejętności analityczne i podzielność uwagi. 
Środowisko i charakter pracy: 
Technik rachunkowości pracuje w zespole, w pomieszczeniach zamkniętych, w pozycji siedzącej. Jego czas pracy jest normowany, praca odbywa się przy świetle dziennym lub sztucznym. W pracy są wykorzystywane urządzenia biurowe. W tym zawodzie może być konieczne przemieszczanie się, mobilność. Praca ma charakter wykonawczy i organizacyjny.