Iława
Technikum
Technikum w Lubawie - Technikum Logistyczne
Nazwa oddziału

 Technikum Logistyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Technik logistyk /333107/ to zawód zajmujący się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany. Technik logistyk powinien dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizować koszty, aby właściwie prowadzić współpracę z klientami. Do podstawowych zadań należy również wybór procedury zakupów oraz wybór dostawców i towarów. Technik logistyk analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując w tym celu systemy informatyczne. Aby realizować stawiane przed nim zadania,  musi posiadać szeroką wiedzę z zakresu planowania, finansów, marketingu, transportu i dystrybucji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz prawa krajowego i międzynarodowego w zakresie objętym jego działaniem.  

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym  mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

AU.22. Obsługa magazynów

 1. Realizacja procesów magazynowych
 2. Obsługa magazynów przyprodukcyjnych
 3. Obsługa magazynów dystrybucji 

AU.32. Organizacja transportu

 1. Planowanie i organizowanie procesów transportowych
 2. Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych
 3. Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to:  język angielski.

 Przedmioty zawodowe: wybierając Technikum Logistyczne oprócz przedmiotów ogólnokształcących będziesz się uczył następujących przedmiotów zawodowych: 

 1. Gospodarka magazynowa
 2. Magazyny przyprodukcyjne
 3. Magazyny dystrybucyjne
 4. Logistyka transportu
 5. Usługi logistyczno-transportowe
 6. Procesy magazynowe
 7. Organizacja prac magazynowych
 8. Procesy transportowe
 9. Procesy magazynowo-spedycyjne
 10. Język angielski zawodowy
 11. Praktyka zawodowa

Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Możliwości zatrudnienia absolwentów

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi, magazynierzy. Mogą pracować także jako specjaliści do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, handlu elektronicznego, obsługi klientów czy zarządzania centrum dystrybucyjnym, a także jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy projektują, organizują i odpowiadają za efektywność działania systemów dystrybucji, transportu i komunikacji. Jako pracownicy średniego szczebla wykonują szereg zadań o charakterze zarówno operacyjnym, jak i kierowniczym. Analiza ofert pracy przedstawianych przez pracodawców wskazuje rosnące zapotrzebowanie na techników logistyków, specjalistów sprzedaży i obsługi klienta. Stanowiska logistyczne tworzone są w zasadzie w większości przedsiębiorstw, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych. 

Warunki pracy :

Logistyk to specjalista potrzebny w każdej firmie. Od przedsiębiorstwa produkcyjnego, czy handlowego po zakład komunikacji miejskiej. Miejscem pracy jest pomieszczenie zamknięte – biuro firmy, baza, centrala firmy, obiekty magazynowe. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Pracownik ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje, itd.) oraz możliwość awansu, np.: menedżer ds. logistyki