Iława
Technikum
Technikum w Suszu
Zespół szkół
Adres
ul.Wiejska 1, 14-240 Susz
Telefon
552786198
Fax
552787232
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Szczepaniak-Furman
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
  • Budynek szkoły przy ul. Wiejskiej 1
  • Certyfikat "Szkoła Wierna Dziedzictwu"
  • Wręczenie dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  • Święto Odzyskania Niepodległości
  • Poczet sztandarowy
  • Boisko Wielofunkcyjne
  • Sala gimnastyczna
  • Reprezentacja szkoły w piłce siatkowej dziewcząt
  • Rezprezentacja dziewcząt w tenisie stołowym
Opis

Szkoła funkcjonuje od 01.09.1964r. i systematycznie się rozwija. Początkowo jako Szkoła Przysposobienia Rolniczego, od 1972r. - Zasadnicza Szkoła Rolnicza, od 1983r. - Zespół Szkół Rolniczych, od 01.09.2000r. - Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu. Zespół Szkół tworzą: Technikum Ekonomiczne (od 01.09.1993r.), Technikum Obsługi Turystycznej (od 01. 09. 2008r.), Technikum Informatyczne (od 01. 09. 2008 r.), Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych (od 01.09.2010r.), Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (od 1.09.2012),Technikum Logistyczne (01.09. 2016 r.) Liceum Ogólnokształcące (od 01.09.2000r.), trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie kucharz, trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca
w zawodzie stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektryk, murarz, cukiernik, piekarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, krawiec, kamieniarz, rolnik oraz szkoły dla dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik administracji i technik informatyk.
W szkole jest obecnie 13 oddziałów, w których uczy się 333 uczniów . Kadrę nauczycielską tworzy 31 nauczycieli o pełnych kwalifikacjach. Szkoła posiada nowoczesne gabinety przedmiotowe i pracownie specjalistyczne: pracownie komputerowe wyposażone w programy do zajęć z matematyki i języka angielskiego, laboratorium języków obcych, pracownię obsługi turystycznej (geografii i turystyki) oraz pracownię mikrobiologii, fizyki i chemii, salę gimnastyczną, małą salę ze sprzętem siłowym i fitness. Dwie pracownie gastronomiczne, które są ośrodkiem egzaminacyjnym do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizowane były w Zespole Szkół projekty współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS "Młodość – start. Wyrównanie szans młodzieży na współczesnym rynku pracy" szkoła wzbogaciła swoją bazę o tablicę interaktywną, która uatrakcyjnia prowadzenie zajęć dydaktycznych. W ramach realizacji projektu 90 uczniów brało udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych m. in. z matematyki, języków angielskiego i niemieckiego, informatyki, przedsiębiorczości, kucharz mistrzem w zawodzie.
20 uczniów Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu brało udział w projekcie edukacyjnym Młodzieżowej Akademii Agrobiznesu. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS jako działania 3.3.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizatorem jest Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. W ramach projektu 10-osobowe zespoły uczniowskie brały udział w zajęciach z języka angielskiego, przedsiębiorczości oraz informatyki. Uczniowie pracowali w trybie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o specjalnie przygotowaną platformę edukacyjną oraz podręczniki cyfrowe na płytach CD, w formie pracy nauczyciela z uczniami oraz samodzielnej pracy ucznia z komputerem i platformą edukacyjną przez 6 semestrów (3 lata) od września 2010 do maja 2013 roku. Poprzez przystąpienie do realizacji projektu szkoła wzbogaciła się o dwa laptopy wykorzystywane na zajęciach. Za osiągnięte wyniki dwóch uczniów Zespołu Szkół wyjechało w nagrodę na tygodniową wycieczkę do Danii.
W 2018 roku Zespołowi Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu przyznano prestiżowy Certyfikat „ Szkoła Wierna Dziedzictwu” otrzymany w roku jubileuszu 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę , był on ukoronowaniem podejmowanych działań przez uczniów i nauczycieli .Miały one wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, tradycji i wychowania w duchu patriotyzmu.

Od kwietnia do grudnia 2018 roku w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu trwał projekt pod nazwą „ Organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu nauki pływania dla dzieci
i młodzieży”, była to realizacja zadania publicznego „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Łącznie projekt obejmował 60 uczniów , wyjazdy odbywały się dwa razy
w tygodniu w trakcie lekcji wychowania fizycznego . Zajęcia realizowane były na pływalni w Iławie z trenerem pływania Stowarzyszenia Szkoły Pływania „Orka” w Iławie .
Całość przedsięwzięcia koordynowali nauczyciele wychowania fizycznego.

Również w 2018 roku szkoła przystąpiła do ramowego planu Wsparcia Szkoły w obszarze doradztwa zawodowego w ramach projektu ”Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” dzięki, któremu Szkolny Punkty Informacji i Kariery został wyposażony w niezbędny sprzęt min. komputer ,projektor oraz oprogramowanie licencyjne na 10 stanowisk. W szkole funkcjonuje biblioteka z Internetem i bogatym księgozbiorem oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Działają różne koła zainteresowań: komputerowe, teatralno-recytatorskie, muzyczne, gastronomiczne, koła przedmiotowe, filmowe, kabaret szkolny, formacja taneczna "Exodus" oraz koło muzyczne . Przy szkole funkcjonuje Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "MAGMA", szkolne koło LOK (sekcja strzelecka) w latach 2017/2018, 2018/2019 prowadzony był projekt pływacki dla uczniów Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu , którzy wyjeżdżali co tydzień na basen do Iławy . Na terenie szkoły działa radiowęzeł. Placówka dysponuje samochodem osobowym i busem osobowym. Młodzież bierze udział - z sukcesami -
w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Za osiągnięte wyniki w nauce uczniowie Zespołu Szkół otrzymują Stypendia Starosty Iławskiego, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendia motywacyjne dyrektora szkoły . Członkowie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Magma" zdobywają medale w rywalizacji sportowej na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Od 2014 roku funkcjonuje iDziennik, gdzie uczniowie oraz rodzice maja dostęp do ocen, uwag i innych informacji na temat swoich dzieci. W celu zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży w szkole od 2008 roku funkcjonuje monitoring wizyjny. W roku 2012 zostały zakupione pierwsze szafki metalowe dla uczniów, aktualnie wszyscy uczniowie mają szafki, w których mogą zostawić m.in. książki. W Zespole Szkół w Suszu od lat bardzo aktywnie pracuje Samorząd Uczniowski i Spółdzielnia Uczniowska, w ramach której prowadzony jest sklepik szkolny. Prowadzone są różne akcje sportowo-żywieniowe takie jak: zawody fitness, rozdawanie jabłek czy marchewek, konkursy gastronomiczne, mistrzostwa szkoły w różnych dyscyplinach sportowych.


Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Istnieje możliwość bezpłatnego dojazdu do szkoły. Szczegółowe informacje w szkole.
Koła zainteresowań
Działają różne koła zainteresowań: komputerowe, teatralno-recytatorskie, muzyczne, gastronomiczne, koła przedmiotowe, filmowe, kabaret szkolny, formacja taneczna "Exodus". Przy szkole funkcjonuje Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "MAGMA", szkolne koło LOK (sekcja strzelecka). Na terenie szkoły działa radiowęzeł.
Osiągnięcia
Zdobywcy indeksów na wyższe uczelnie: Technik żywienia i usług gastronomicznych: Laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku żywienie człowieka:Agnieszka B.,Piotr S.(VIII miejsce w Polsce), Dorota K., Łukasz B., Katarzyna J., Weronika G. Technikum ekonomiczne: Laureaci Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku agrobiznes Adrian K. (2000r.), Łukasz Ś. (2006r.), Joanna W. (2008r.), Daniel K. (2013r. i 2014r.), Izabela J.(2014r.)