Iława
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia w Suszu w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
Zespół szkół
Adres
ul.Wiejska 1, 14-240 Susz
Telefon
552786198
Fax
552787232
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Szczepaniak-Furman
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Budynek szkoły przy ul. Wiejskiej 1
 • Budynek szkoły przy ul. Iławskiej 40
 • Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu
 • Stypendystki Starosty Powiatu Iławskiego
 • Święto Szkoły
 • Przedstawienie "Wigilie Sławnych Polaków"
 • Święto Odzyskania Niepodległości
 • Mikołajki
 • Boisko Wielofunkcyjne
 • Sala gimnastyczna
 • Zajęcia z tenisa stołowego
 • Branżowa Szkoła I Stopnia
 • Dzień Wiosny
 • Dzień Jabłka
 • Wycieczka szkolna do Gdańska
 • Szkolne Koło Strzeleckie
 • Walentynki
Opis

Szkoła funkcjonuje od 01.09.1964r. i systematycznie się rozwija. Początkowo jako Szkoła Przysposobienia Rolniczego, od 1972r. - Zasadnicza Szkoła Rolnicza, od 1983r. - Zespół Szkół Rolniczych, od 01.09.2000r. - Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu. Zespół Szkół tworzą: Technikum Ekonomiczne (od 01.09.1993r.), Technikum Obsługi Turystycznej (od 01. 09. 2008r.), Technikum Informatyczne (od 01. 09. 2008 r.), Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych (od 01.09.2010r.), Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (od 1.09.2012),Technikum Logistyczne (01.09 2016 r.) Liceum Ogólnokształcące (od 01.09.2000r.), trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie kucharz, trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektryk, murarz, cukiernik, piekarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, rolnik oraz szkoły dla dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik administracji, Branżowa Szkoła II Stopnia kształcąca w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe na kierunku technik rachunkowości i technik programista.

W szkole jest obecnie 17 oddziałów podstawowych, w których uczy się 403 uczniów oraz 1 oddział dodatkowy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, w którym uczy się 20 słuchaczy.

Kadrę nauczycielską tworzy 34 nauczycieli o pełnych kwalifikacjach.

Szkoła wyposażona jest w nowoczesne gabinety przedmiotowe i pracownie specjalistyczne:

- pracownie komputerowe wyposażone w programy do zajęć z matematyki i języka angielskiego,

- laboratorium języków obcych,

- pracownię obsługi konsumenta oraz

- pracownię mikrobiologii, fizyki i chemii,

- pełnowymiarową salę gimnastyczną,

- małą salę ze sprzętem siłowym i fitness.

Dwie pracownie gastronomiczne, które są ośrodkiem egzaminacyjnym do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Szkoła posiada brązowy znak jakości w Rankingu Techników Perspektywy 2022 (15 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim).

Obecnie realizowany jest w Zespole Szkół projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2022 „Czas na zmiany”- Rozwój szkolenia i kształcenia zawodowego, bierze w nim udział 72 uczniów w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych podzielonych na grupy w trzech panelach: gastronomicznym, informatyczny i ekonomiczno-logistycznym. Uczestnicy projektu biorą udział w kursach gastronomicznych, informatycznych i ekonomicznych oraz z zakresu autoprezentacji i asertywności. Wszyscy biorący udział w projekcie odbędą płatne staże u pracodawców w naszym regionie .

Realizowane były w Zespole Szkół projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFS "Młodość – start. Wyrównanie szans młodzieży na współczesnym rynku pracy". W ramach realizacji projektu 90 uczniów brało udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych m. in. z matematyki, języków angielskiego i niemieckiego, informatyki, przedsiębiorczości, kucharz mistrzem w zawodzie. 20 uczniów Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu brało udział w projekcie edukacyjnym Młodzieżowej Akademii Agrobiznesu. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS jako działania 3.3.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizatorem jest Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. W ramach projektu 10-osobowe zespoły uczniowskie brały udział w zajęciach z języka angielskiego, przedsiębiorczości oraz informatyki. Uczniowie pracowali w trybie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o specjalnie przygotowaną platformę edukacyjną oraz podręczniki cyfrowe na płytach CD, w formie pracy nauczyciela z uczniami oraz samodzielnej pracy ucznia z komputerem i platformą edukacyjną przez 6 semestrów (3 lata) od września 2010 do maja 2013 roku. Za osiągnięte wyniki dwóch uczniów Zespołu Szkół wyjechało w nagrodę na tygodniową wycieczkę do Danii.

W 2018 roku szkoła przystąpiła do ramowego planu Wsparcia Szkoły w obszarze doradztwa zawodowego w ramach projektu ”Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” dzięki, któremu Szkolny Punkty Informacji i Kariery został wyposażony w niezbędny sprzęt min. komputer, projektor oraz oprogramowanie licencyjne na 10 stanowisk.

W 2018 roku Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu otrzymał prestiżowy Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznanie go jest ukoronowaniem podejmowanych przez uczniów i nauczycieli działań, które maja wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury i tradycji.

W szkole funkcjonuje biblioteka z Internetem i bogatym księgozbiorem oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Działają różne koła zainteresowań: komputerowe, teatralno-recytatorskie, muzyczne, gastronomiczne, koła przedmiotowe, filmowe, kabaret szkolny, formacja taneczna "Exodus" oraz koło muzyczne. Przy szkole funkcjonuje Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "MAGMA", szkolne koło LOK (sekcja strzelecka) w latach 2017/2018, 2018/2019 prowadzony był projekt pływacki dla uczniów Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu, którzy wyjeżdżali co tydzień na basen do Iławy. Na terenie szkoły działa radiowęzeł.

Placówka dysponuje samochodem osobowym i busem osobowym. Młodzież bierze udział - z sukcesami - w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Za osiągnięte wyniki w nauce uczniowie Zespołu Szkół otrzymują Stypendia Starosty Iławskiego, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendia motywacyjne dyrektora szkoły. Członkowie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Magma" zdobywają medale w rywalizacji sportowej na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Od 2014 roku funkcjonuje iDziennik, gdzie uczniowie oraz rodzice mają dostęp do ocen, uwag i innych informacji na temat swoich dzieci.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży w szkole od 2008 roku funkcjonuje monitoring wizyjny. W roku 2012 zostały zakupione pierwsze szafki metalowe dla uczniów, aktualnie wszyscy uczniowie mają szafki, w których mogą zostawić m.in. książki. W Zespole Szkół w Suszu od lat bardzo aktywnie pracuje Samorząd Uczniowski i Spółdzielnia Uczniowska, w ramach której prowadzony jest sklepik szkolny. Prowadzone są różne akcje sportowo-żywieniowe takie jak: zawody fitness, rozdawanie jabłek czy marchewek, konkursy gastronomiczne, mistrzostwa szkoły w różnych dyscyplinach sportowych.

Oferta
Dojazd
Istnieje możliwość bezpłatnego dojazdu do szkoły. Szczegółowe informacje w szkole.
Koła zainteresowań
Działają różne koła zainteresowań: komputerowe, teatralno-recytatorskie, muzyczne, gastronomiczne, koła przedmiotowe, filmowe, kabaret szkolny, formacja taneczna "Exodus". Przy szkole funkcjonuje Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "MAGMA", szkolne koło LOK (sekcja strzelecka). Na terenie szkoły działa radiowęzeł.
Drzwi otwarte
Dzień Otwartych Drzwi 24  kwietnia 2024 roku