Iława
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w Suszu
Zespół szkół
Adres
ul.Wiejska 1, 14-240 Susz
Telefon
552786198
Fax
552787232
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Szczepaniak-Furman
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
  • Budynek szkoły przy ul. Wiejskiej 1
  • Certyfikat Szkoła Wierna Dziedzictwu
  • Święto Odzyskania Niepodległości
  • Boisko Wielofunkcyjne
  • Sala gimnastyczna
  • Branżowa Szkoła I Stopnia
Opis

Szkoła funkcjonuje od 01.09.1964r. i systematycznie się rozwija. Początkowo jako Szkoła Przysposobienia Rolniczego, od 1972r. - Zasadnicza Szkoła Rolnicza, od 1983r. - Zespół Szkół Rolniczych, od 01.09.2000r. - Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu. Zespół Szkół tworzą: Technikum Ekonomiczne (od 01.09.1993r.), Technikum Obsługi Turystycznej (od 01. 09. 2008r.), Technikum Informatyczne (od 01. 09. 2008 r.), Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych (od 01.09.2010r.), Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych (od 1.09.2012),Technikum Logistyczne (01.09. 2016 r.) Liceum Ogólnokształcące (od 01.09.2000r.), trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca w zawodzie kucharz, trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia kształcąca
w zawodzie stolarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektryk, murarz, cukiernik, piekarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, krawiec, kamieniarz, rolnik oraz szkoły dla dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik administracji i technik informatyk.
W szkole jest obecnie 13 oddziałów, w których uczy się 333 uczniów . Kadrę nauczycielską tworzy 31 nauczycieli o pełnych kwalifikacjach. Szkoła posiada nowoczesne gabinety przedmiotowe i pracownie specjalistyczne: pracownie komputerowe wyposażone w programy do zajęć z matematyki i języka angielskiego, laboratorium języków obcych, pracownię obsługi turystycznej (geografii i turystyki) oraz pracownię mikrobiologii, fizyki i chemii, salę gimnastyczną, małą salę ze sprzętem siłowym i fitness. Dwie pracownie gastronomiczne, które są ośrodkiem egzaminacyjnym do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – kucharz oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizowane były w Zespole Szkół projekty współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS "Młodość – start. Wyrównanie szans młodzieży na współczesnym rynku pracy" szkoła wzbogaciła swoją bazę o tablicę interaktywną, która uatrakcyjnia prowadzenie zajęć dydaktycznych. W ramach realizacji projektu 90 uczniów brało udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych m. in. z matematyki, języków angielskiego i niemieckiego, informatyki, przedsiębiorczości, kucharz mistrzem w zawodzie.
20 uczniów Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu brało udział w projekcie edukacyjnym Młodzieżowej Akademii Agrobiznesu. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS jako działania 3.3.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Organizatorem jest Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. W ramach projektu 10-osobowe zespoły uczniowskie brały udział w zajęciach z języka angielskiego, przedsiębiorczości oraz informatyki. Uczniowie pracowali w trybie zajęć pozalekcyjnych w oparciu o specjalnie przygotowaną platformę edukacyjną oraz podręczniki cyfrowe na płytach CD, w formie pracy nauczyciela z uczniami oraz samodzielnej pracy ucznia z komputerem i platformą edukacyjną przez 6 semestrów (3 lata) od września 2010 do maja 2013 roku. Poprzez przystąpienie do realizacji projektu szkoła wzbogaciła się o dwa laptopy wykorzystywane na zajęciach. Za osiągnięte wyniki dwóch uczniów Zespołu Szkół wyjechało w nagrodę na tygodniową wycieczkę do Danii.
W 2018 roku Zespołowi Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu przyznano prestiżowy Certyfikat „ Szkoła Wierna Dziedzictwu” otrzymany w roku jubileuszu 100- lecia odzyskania niepodległości przez Polskę , był on ukoronowaniem podejmowanych działań przez uczniów i nauczycieli .Miały one wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej, upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, tradycji i wychowania w duchu patriotyzmu.

Od kwietnia do grudnia 2018 roku w Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu trwał projekt pod nazwą „ Organizacja i prowadzenie zajęć z zakresu nauki pływania dla dzieci
i młodzieży”, była to realizacja zadania publicznego „ Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Łącznie projekt obejmował 60 uczniów , wyjazdy odbywały się dwa razy
w tygodniu w trakcie lekcji wychowania fizycznego . Zajęcia realizowane były na pływalni w Iławie z trenerem pływania Stowarzyszenia Szkoły Pływania „Orka” w Iławie .
Całość przedsięwzięcia koordynowali nauczyciele wychowania fizycznego.

Również w 2018 roku szkoła przystąpiła do ramowego planu Wsparcia Szkoły w obszarze doradztwa zawodowego w ramach projektu ”Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi” dzięki, któremu Szkolny Punkty Informacji i Kariery został wyposażony w niezbędny sprzęt min. komputer ,projektor oraz oprogramowanie licencyjne na 10 stanowisk. W szkole funkcjonuje biblioteka z Internetem i bogatym księgozbiorem oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Działają różne koła zainteresowań: komputerowe, teatralno-recytatorskie, muzyczne, gastronomiczne, koła przedmiotowe, filmowe, kabaret szkolny, formacja taneczna "Exodus" oraz koło muzyczne . Przy szkole funkcjonuje Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "MAGMA", szkolne koło LOK (sekcja strzelecka) w latach 2017/2018, 2018/2019 prowadzony był projekt pływacki dla uczniów Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu , którzy wyjeżdżali co tydzień na basen do Iławy . Na terenie szkoły działa radiowęzeł. Placówka dysponuje samochodem osobowym i busem osobowym. Młodzież bierze udział - z sukcesami -
w olimpiadach przedmiotowych i konkursach. Za osiągnięte wyniki w nauce uczniowie Zespołu Szkół otrzymują Stypendia Starosty Iławskiego, Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendia motywacyjne dyrektora szkoły . Członkowie Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Magma" zdobywają medale w rywalizacji sportowej na szczeblu powiatu, województwa i kraju. Od 2014 roku funkcjonuje iDziennik, gdzie uczniowie oraz rodzice maja dostęp do ocen, uwag i innych informacji na temat swoich dzieci. W celu zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży w szkole od 2008 roku funkcjonuje monitoring wizyjny. W roku 2012 zostały zakupione pierwsze szafki metalowe dla uczniów, aktualnie wszyscy uczniowie mają szafki, w których mogą zostawić m.in. książki. W Zespole Szkół w Suszu od lat bardzo aktywnie pracuje Samorząd Uczniowski i Spółdzielnia Uczniowska, w ramach której prowadzony jest sklepik szkolny. Prowadzone są różne akcje sportowo-żywieniowe takie jak: zawody fitness, rozdawanie jabłek czy marchewek, konkursy gastronomiczne, mistrzostwa szkoły w różnych dyscyplinach sportowych.Oferta
w przygotowaniu
Dojazd
Istnieje możliwość bezpłatnego dojazdu do szkoły. Szczegółowe informacje w szkole.
Koła zainteresowań
Działają różne koła zainteresowań: komputerowe, teatralno-recytatorskie, muzyczne, gastronomiczne, koła przedmiotowe, filmowe, kabaret szkolny, formacja taneczna "Exodus". Przy szkole funkcjonuje Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "MAGMA", szkolne koło LOK (sekcja strzelecka). Na terenie szkoły działa radiowęzeł.