Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - Mechatronik
Nazwa oddziału

 Mechatronik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Zawody

 Mechatronik

Opis

Mechatronik montuje i uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne, montuje elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne, pneumatyczne, hydrauliczne, elektryczne i elektroniczne w urządzeniach i systemach mechatronicznych, konserwuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne, zajmuje się eksploatacją urządzeń i systemów mechatronicznych, w tym sprzętu AGD.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń mechatronicznych, diagnosty urządzeń mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych. Mechatronik może pracować w zakładach produkcyjnych prowadzących montaż i rozruch nowoczesnych urządzeń technicznych, w stacjach badawczych, laboratoriach, serwisach i warsztatach, np. jako diagnosta samochodów.

Mechatronik

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą kontynuować kształcenie w systemie szkolnym w szkole branżowej II stopnia i uzyskać tytuł zawodowy technik mechtronik oraz podnosić swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach branżowych.

W branżowej szkole I stopnia realizowane jest kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji.

Dla zawodu mechatronik wyodrębniono kwalifikację:

O  ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.