Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 1 - I c TE
Nazwa oddziału

 I c TE

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Technik ekonomista

Klasa a jest klasą ogólnodostępną, klasa c jest oddziałem integracyjnym, gdzie są zarezerwowane miejsca dla uczniów z orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W oddziale tym co najwyżej pięć osób może posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku. Technik ekonomista samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług. Przygotowuje biznesplan dla przedsiębiorstwa. Prowadzi sprawy kadrowo-płacowe w firmie.
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie, lub współdziałanie przy wykonywaniu, czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych. Technik ekonomista prowadzi prace związane z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, jak również wykonywaniem typowych prac biurowych.

Kandydat do zawodu technika ekonomisty powinien interesować się EKONOMIĄ w szerokim tego słowa znaczeniu i ekonomiką oraz przedmiotami ścisłymi. Program nauczania obejmuje dużą ilość godzin pracy na kształcenie zawodowe teoretyczne jak i praktyczne przy komputerze i dotyczy zagadnień związanych zarówno z przedsiębiorcą, analizą ekonomiczną jak i prowadzeniem kadr i płac, projektowaniem baz danych i wykorzystaniem różnych programów kadrowo-płacowych do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

KARIERA ZAWODOWA

Technik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy. Stwarza on duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy.

 Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności bądź zdobycie zatrudnienia w firmach na wielu stanowiskach, np. specjalista ds. płac.

W tym zawodzie konieczne jest posługiwanie się nowoczesną technologią oraz korzystanie z komputerowych programów kadrowo-płacowych.

 Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Uczeń technikum ekonomicznego będzie zdobywał kwalifikacje zawodowe poprzez zdanie dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:

1.kwalifikacja EKA 04 -Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

2. kwalifikacja EKA 05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych  

Uczeń klasy Technikum Ekonomicznego podczas nauki odbywa dwie praktyki zawodowe: w klasie trzeciej i czwartej po cztery tygodnie.

To nie koniec możliwości !!!

Po zdaniu dodatkowo egzaminu w zakresie:

Prowadzenie rachunkowości możesz uzyskać dyplom technika rachunkowości.
Obsługa klienta w jednostkach administracji możesz uzyskać dyplom technika administracji.


Szkoła umożliwia zdobycie dwóch dyplomów technik ekonomista i technik rachunkowości w trakcie trwania nauki.

Każdy z uzyskanych przez Ciebie dyplomów jest równoznaczny z uzyskaniem Europassu, czyli dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznawanego w Unii Europejskiej!