Grudziądz
Technikum
Technikum nr 3 - Technik analityk
Nazwa oddziału

 Technik analityk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów oraz analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu. Posługuje się aparaturą laboratoryjną i odczynnikami chemicznymi i wykorzystuje współczesne metody analityczne: klasyczne, fizykochemiczne i biochemiczne. Technik analityk posiada wiedzę i umiejętności w zakresie racjonalnego i bezpiecznego stosowania chemikaliów i materiałów, posługiwania się podstawowymi technikami preparatyki chemicznej, użytkowania i konserwacji aparatów pomiarowych, przygotowania próbek do badań, oceny przydatności metody analitycznej w kontekście celu analizy, kalibracji przyrządów analitycznych, precyzyjnego ważenia i mierzenia, sporządzania roztworów, wykonywania analiz ilościowych i jakościowych metodami klasycznymi i instrumentalnymi, interpretacji wyników badań przy użyciu metod analizy statystycznej oraz oceny wiarygodności wyników oznaczeń.


Absolwent przygotowany będzie do pracy w laboratoriach przemysłowych (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), w laboratoriach pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych) a także w laboratoriach środowiskowych (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery). Może także podjąć pracę w laboratoriach pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów spożywczych), w laboratoriach klinicznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne), naukowo- badawczych, kryminalistycznych, toksykologicznych, pracujących dla potrzeb archeologii, geologii.