Grudziądz
Technikum
Technikum Nr 1 - 1a TR
Nazwa oddziału

 1a TR

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Po zakwalifikowaniu kandydat jest zobowiązany dołączyć zaświadczenie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Skierowanie na badania może odebrać w sekretariacie szkoły.


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik rachunkowości posługuje się regułami mikro- i makroekonomii. Potrafi opisać podmioty gospodarcze, potrafi założyć i poprowadzić działalność gospodarczą, prowadzi sprawy kadrowe i płacowe w firmie, rozlicza świadczenia związane z pracą. Stosuje różne formy rozliczeń z kontrahentami, bankami, instytucjami podatkowymi i ZUS. Zna i stosuje przepisy prawa finansowego oraz zasad rachunkowości. Potrafi prowadzić dokumentację księgową w różnych formach. Ustala wynik finansowy przedsiębiorstwa dokonuje bilansu i sporządza sprawozdania finansowe na podstawie przeprowadzonej analizy

Kandydat do zawodu technika rachunkowości powinien interesować się ekonomią i księgowością. Program nauczania obejmuje dużą ilość godzin pracy na kształcenie zawodowe teoretyczne jak i praktyczne przy komputerze i dotyczy zagadnień związanych zarówno z przedsiębiorcą, analizą finansową,  jak i prowadzeniem własnego biura rachunkowego czy prowadzenia kadr i płac w firmie, oraz wykorzystaniem różnych programów finansowo-księgowych do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

KARIERA ZAWODOWA

Technik rachunkowości należy do zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Nabyte umiejętności umożliwiają prowadzenie własnej działalności, bądź zdobycia pracy w działach finansowych lub rozliczeń płacowych w każdej firmie.

W tym zawodzie konieczne jest posługiwanie się nowoczesną technologią oraz korzystanie z komputerowych programów finansowo - księgowych, kadrowo-płacowych. W perspektywie po ukończeniu studiów i zdaniu egzaminów możliwa jest kariera biegłego księgowego, który jest niezwykle ceniony na rynku pracy.

Uczeń technikum rachunkowości będzie zdobywał kwalifikacje zawodowe poprzez zdanie dwóch egzaminów kwalifikacyjnych:

1.kwalifikacja EKA 05- Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

2. kwalifikacja EKA 07- Prowadzenie rachunkowości

Uczeń klasy Technikum rachunkowości podczas nauki odbywa dwie praktyki zawodowe: w klasie trzeciej i czwartej po cztery tygodnie.

To nie koniec możliwości!!!

Po zdaniu dodatkowo egzaminu w zakresie:

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych możesz uzyskać dyplom technika ekonomisty.
Wykonywanie prac biurowych możesz uzyskać dyplom technika prac biurowych.

Szkoła umożliwia zdobycie dwóch dyplomów technik ekonomista i technik rachunkowości w trakcie trwania nauki.

Każdy z uzyskanych przez Ciebie dyplomów jest równoznaczny z uzyskaniem Europassu, czyli dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uznawanego w Unii Europejskiej!