Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 - IaBS - pracownik młodociany - fryzjer, elektryk, stolarz, fotograf, lakiernik samochodowy, monter sieci i instalacji.
Nazwa oddziału

 IaBS - pracownik młodociany - fryzjer, elektryk, stolarz, fotograf, lakiernik samochodowy, monter sieci i instalacji.

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Plastyka ,  Technika
 • Wychowanie fizyczne

Opis

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły ( wydruk z naboru elektronicznego),
 2. kwestionariusz osobowy ( do pobrania )
 3. karta wywiadu środowiskowego pielęgniarki szkolnej ( do pobrania ),
 4. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 5. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego zawarta z pracodawcą,
 6. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 7. dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę w wolontariacie,
 8. 2 zdjęcia,
 9. dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zgodnych z ustawą dotyczące wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania, objęcia pieczą zastępczą (w przypadku większej liczby kandydatów),
 10. orzeczenie lub opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( opcjonalnie )


Praktyczna nauka zawodu realizowana w oparciu o umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawców będących rzemieślnikami zrzeszonymi w organizacjach rzemieślniczych.  Młodociany pracownik zdaje egzamin czeladniczy .

Kształcenie teoretyczne zawodowe  w systemie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w centrach kształcenia zawodowego.

Nauka przedmiotów ogólnokształcących realizowana w szkole.