Grudziądz
Technikum
Technikum nr 2 - IaT - technik budownictwa
Nazwa oddziału

 IaT - technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Plastyka ,  Technika

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język polski

 Język angielski

Opis

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły ( wydruk z naboru elektronicznego),
 2. kwestionariusz osobowy ( do pobrania )
 3. karta wywiadu środowiskowego pielęgniarki szkolnej ( do pobrania ),
 4. zaświadczenie z wymaganych badań lekarskich ( medycyna pracy ),
 5. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 6. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 7. dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę w wolontariacie,
 8. 2 zdjęcia,
 9. dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zgodnych z ustawą dotyczące wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania, objęcia pieczą zastępczą (w przypadku większej liczby kandydatów),
 10. orzeczenie lub opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ( opcjonalnie )

Uczeń wybiera jeden przedmiot rozszerzony.