Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
Adres
Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz
Telefon
609 001 258
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Sikorska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • W "czwórce" pięknie mamy, tylko na Was czekamy!!!
 • Tylko "czwórka" jest 4U
 • Wyjazd integracyjny klas pierwszych 2020
 • Dzień języków obcych 2020
 • Zdalne spotkanie wigilijne 2020
 • Dzień Patrona 2020
 • Występ świąteczny na Teamsie
 • Pierwszy Dzień Wiosny na Teamsie
 • Imieniny Kazimierza
 • Nauczyciele IV LO podczas zdalnego nauczania
 • odpowiedź uczniów
 • Tłusty czwartek 2020 w IV LO
 • Biała szkoła 2020 – IV LO
 • Biała szkoła 2020 – IV LO
 • Biała szkoła 2020 – IV LO
 • Biała szkoła 2020 – IV LO
 • IV LO - uczniowie
 • IV LO - targi edukacyjne
 • Konkurs ortograficzny w auli IV LO
 • Obchody 100-lecia powrotu Grudziądza do Macierzy – udział społeczności IV LO
 • Lodowisko park miejski - młodzież IV LO - zajęcia WF
 • Lodowisko park miejski - młodzież IV LO - zajęcia WF
 • Aula IV LO - wykład prof. nadzwyczanej UMK dr hab. Ewy Bińczyk pod tytułem "Epoka człowieka i problem marazmu".
 • Aula IV LO - wykład prof. nadzwyczanej UMK dr hab. Ewy Bińczyk pod tytułem "Epoka człowieka i problem marazmu".
 • Lodowisko park miejski - młodzież IV LO - zajęcia WF
 • Nowa siłownia
 • Lodowisko park miejski - młodzież IV LO - zajęcia WF
 • 11 listopad 2004
 • Podczas nagrywania pierwszego teledysku
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • Wizyta w Leeds
 • Targi Edukacyjne
 • W Pałacu Prezydenta RP
 • Wizyta w Guetrsloh
 • Mikołajki 2012
 • Targi Edukacyjne 2015
 • Wyjazd Socratesa
 • Uroczystośc Nadania Imienia
 • Otrzęsiny 2013
 • W Rzymie
 • Na Rządzu
 • Spotkanie z aktorem
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • 25-lecie szkoły
Opis

Typ szkoły:

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu jest szkołą ponadpodstawową dla młodzieży kończącą się maturą.

Organizacja procesu kształcenia w IV LO zgodnie z podstawą programową czteroletniego liceum:

Zaletą IV LO jest to, że kandydat do szkoły nie musi decydować o przyszłym profilu kształcenia podczas rekrutacji. Od początku klasy pierwszej uczeń kontynuuje naukę języka obcego - tego samego co w szkole podstawowej w zakresie rozszerzonym. Drugi język może wybrać spośród następujących: j. angielski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, Dopiero po rozpoznaniu swoich umiejętności, zdolności oraz aklimatyzacji w nowym środowisku, pod koniec pierwszego semestru klasy pierwszej, dokonuje wyboru dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Ma on do wyboru rozszerzenia z
 • języka polskiego, matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii, chemii, biologii, fizyki.

W trosce o harmonijny i wszechstronny rozwój naszych uczniów oraz potrzeby współczesnego świata w IV LO uczeń może dokonać wyboru przedmiotu:

 • filozofia, muzyka, plastyka,

które realizowane będą w klasie pierwszej.

Odpowiedni zestaw rozszerzeń oraz oferowane przez IV LO zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności stwarzają możliwość nie tylko kontynuowania nauki zgodnie z zainteresowaniami, ale również nabywania umiejętności poprawiających szanse naszych absolwentów na rynku pracy.

 

Najważniejsze terminy rekrutacji:

17.05.21 – 21.06.2021  do godz. 15:00

Składanie  wniosków/ deklaracji  wyboru/ do IV LO w Grudziądzu.

25.06.2021 - 14.07.2021
do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty

14.07.2021

weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

22.07.2021

(czwartek)

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do IV LO

23.07.2021 – 30.07.2021
do godz. 15:00

Składanie potwierdzenia woli podjęcia  nauki – składanie oryginału  świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu

02.08.2021 (poniedziałek)
do godz. 14:00

Ogłoszenie list przyjętych do IV LO

 Szczegółowy regulamin rekrutacji na stronie www.lo4.grudziadz.com.pl


ZALETY "CZWÓRKI":

  • IV LO to szkoła kameralna, w której nikt nie jest anonimowy, 
  • nauka w pięknym zabytkowym budynku przystosowanym do wymogów  współczesnej edukacji,
  • nowoczesna baza dydaktyczna, klasopracownie z dostępem do multimediów, pracownie specjalistyczne: chemiczna, fizyczna, biologiczna, geograficzna,
  • dostęp do platform edukacyjnych umożliwiających nie tylko naukę zdalną,
  • system jednozmianowy, obowiązkowe zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 16:00,
  • szeroki wybór języków obcych,
  • doświadczona kadra nauczycielska,
  • opieka specjalistów (pedagog, psycholog),
  • budynek szkolny przystosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
  • sala sportowa, nowoczesna siłownia
  • planowana budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego,
  • dziennik elektroniczny,
  • wyjazdy integracyjne, 
  • bardzo dobry dojazd do szkoły m.in. autobusami oraz tramwajami,
  • bliskie położenie dworców PKS, PKP,
  • sklepik szkolny.
  Oferta
  Historia
  Zajęcia pozalekcyjne

  Działalność pozalekcyjna uczniów:

  • prężnie działający Samorząd Uczniowski oraz Szkolny Klub Europejski,
  • udział w konkursach przedmiotowych: ekologicznym., udzielania pierwszej pomocy, ortograficznym, recytatorskim, matematycznym, międzynarodowych konkursach językowych,  plastycznych, twórczości własnej, talentów, geograficznych, historycznych, wiedzy o Kazimierzu Wielkim, fotograficznych, artystycznych, teatralnych
  • udział w zawodach sportowych, turniejach w tym piłki nożnej halowej "Kazimierz Wielki Cup",
  • udział w projektach: społecznych i artystycznych, teatralnych i patriotycznych, literackich i artystycznych z lokalnymi twórcami, filmowych, także w trakcie trwania nauki zdalnej,
  • praca na rzecz innych, wolontariacie,
  • udział w ciekawych imprezach szkolnych stacjonarnie oraz na platformie Teams,
  • udział w projektach wymiany międzynarodowej.

  Działalność opiekuńczo - wychowawcza:

  • pomoc socjalna dla najuboższych, stypendia i zapomogi losowe,
  • nauczanie indywidualne i rewalidacyjne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenia PPP,
  • opieka pedagoga, psychologa i innych specjalistów,
  • udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
  • udział w projektach profilaktycznych.

  Praca na rzecz środowiska:

  • współpraca z PCK, Grudziądzkim Centrum Caritas,
  • organizacja akcji na rzecz innych w  zależności od potrzeb,
  • udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, WOŚP, zbiórka nakrętek, pocztówka dla seniora,
  • współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami,
  • udział w projektach ekologicznych,
  • organizacja pomocy dla zwierząt,
  • szerzenie akcji prozdrowotnych, również w okresie nauki zdalnej.

  Działalność kulturalna:

  • wyjazdy do opery, kina, teatru, muzeum, koncerty, wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie, rajdy integracyjne,
  • coroczne obchody: Dnia Patrona, Wigilii Klasowych, Dnia Wiosny, Drzwi Otwartych również wirtualnie,
  • organizacja tematycznych otrzęsin klas pierwszych,
  • organizacja konkursów i przeglądów piosenki,
  •  tworzenie projektów teatralnych i filmowych,
  • organizacja obchodów świąt nietypowych np. dnia czekolady, dnia fit, dnia spódnicy, Halloween, Walentynki, Mikołajki. kto przebrany ten niepytany, także on-line itp.


  Koła zainteresowań

  IV Liceum Ogólnokształcące im Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu w roku szkolnym 2021/2022 proponuje bardzo szeroka ofertę zajęć pozalekcyjnych:

  • zajęcia rozwijające z geografii prowadzone metodą eksperymentu w bogato wyposażonej pracowni,
  • zajęcia rozwijające z fizyki - prowadzone metodą eksperymentu,
  • zajęcia rozwijające z chemii prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę metodą eksperymentu,
  • zajęcia rozwijające z biologii prowadzone metodą eksperymentu w bogato wyposażonej pracowni,
  • zajęcia rozwijające z języka angielskiego,
  • językowe koło teatralne,
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, geografii

  prowadzone w ramach projektu „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”.

  Ponadto, proponujemy:

  • koło artystyczno-teatralne,
  • koło udzielania pierwszej pomocy,
  • koło PCK,
  • zajęcia przygotowujące do matury z matematyki, języka polskiego,
  • SKS.
  Osiągnięcia
  Zakres wiekowy
  15-19 lat
  Współpraca z pracodawcami

  IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu organizuje/umożliwia: 

  • cykliczne praktyki zawodowe w instytucjach urzędowych w Guetersloh w ramach współpracy partnerskiej miast oraz przy wsparciu finansowym Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
  • udział w Dniu Przedsiębiorczości, w którym młodzież może odbyć jednodniowe staże w wybranych zakładach pracy lub instytucjach,
  • doradztwo zawodowe.


  Kontakty zagraniczne

                    IV LO w Grudziądzu prowadzi liczne projekty wymiany międzynarodowej. 

                  Otwarcie Polski na Europę i świat po 1989 roku stworzyło przed polskimi szkołami zupełnie nowe możliwości. Pierwszy projekt wymiany IV LO w ramach programu Socrates Comenius miał miejsce w latach 2004-2005, kiedy nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Altamurze. Od tego czasu cyklicznie realizowaliśmy projekty wymiany uczniowskiej ze szkołami w Niemczech, Czechach, Anglii, Turcji, Bułgarii, Włoszech, w tym na Sycylii.  W roku 2014 IV LO podjęło współpracę z Gimnazjum Miejskim z Gütersloh. W ramach tej współpracy odbyło się kilka wizyt w partnerskich szkołach oraz młodzież naszych szkół dwukrotnie odbyła miesięczne praktyki w partnerskich miastach. W okresie pandemii wizyty zostały zawieszone.

          W kolejnych latach planujemy kontynuowanie wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus oraz współpracy ze szkołą Gütersloh, a także wymianę polsko-niemiecką młodzieży w ramach współpracy naszego liceum z Urzędem Miasta w Fuldzie w formie spotkań on-line oraz wizyt turystyczno-edukacyjnych w okresie wakacji letnich.

  Szczegółowy zakres współpracy opisany jest na stronie internetowej szkoły: www.lo4.grudziadz.com.pl


  Drzwi otwarte

  WIRTUALNE DRZWI  OTWARTE

  28 maja 2021 (piątek)

    godz. 1100 na FB IVLO

  https://pl-pl.facebook.com/lo4grudziadz

  ZAPRASZAMY !!!

  Dojazd
  Centrum miasta, dojazd autobusami MZK, busami, blisko przystanku tramwajowego, dworca autobusowego i PKP
  Pliki do pobrania
  Regulamin rekrutacji do IV LO w Grudziądzu