Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
Adres
Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz
Telefon
609 001 258
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Sikorska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • 30 - lecie IV LO
 • 30 - lecie IV LO
 • 30 - lecie IV LO
 • 30 - lecie IV LO
 • Dzień FIT
 • Dzień FIT
 • Dzień FIT
 • Dzień FIT
 • Dzień FIT
 • Zumba w IV LO
 • Dzień Języków Obcych
 • Dzień Języków Obcych
 • Lekcje WF w IV LO
 • Lekcje WF w IV LO
 • Lekcje WF w IV LO
 • W "czwórce" pięknie mamy, tylko na Was czekamy!!!
 • Tylko "czwórka" jest 4U
 • Wyjazd integracyjny klas pierwszych 2020
 • Dzień języków obcych 2020
 • Zdalne spotkanie wigilijne 2020
 • Dzień Patrona 2020
 • Występ świąteczny na Teamsie
 • Pierwszy Dzień Wiosny na Teamsie
 • Imieniny Kazimierza
 • Nauczyciele IV LO podczas zdalnego nauczania
 • odpowiedź uczniów
 • Tłusty czwartek 2020 w IV LO
 • Biała szkoła 2020 – IV LO
 • Biała szkoła 2020 – IV LO
 • Biała szkoła 2020 – IV LO
 • Biała szkoła 2020 – IV LO
 • IV LO - uczniowie
 • IV LO - targi edukacyjne
 • Konkurs ortograficzny w auli IV LO
 • Obchody 100-lecia powrotu Grudziądza do Macierzy – udział społeczności IV LO
 • Lodowisko park miejski - młodzież IV LO - zajęcia WF
 • Lodowisko park miejski - młodzież IV LO - zajęcia WF
 • Aula IV LO - wykład prof. nadzwyczanej UMK dr hab. Ewy Bińczyk pod tytułem "Epoka człowieka i problem marazmu".
 • Aula IV LO - wykład prof. nadzwyczanej UMK dr hab. Ewy Bińczyk pod tytułem "Epoka człowieka i problem marazmu".
 • Lodowisko park miejski - młodzież IV LO - zajęcia WF
 • Nowa siłownia
 • Lodowisko park miejski - młodzież IV LO - zajęcia WF
 • 11 listopad 2004
 • Podczas nagrywania pierwszego teledysku
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • Wizyta w Leeds
 • Targi Edukacyjne
 • W Pałacu Prezydenta RP
 • Wizyta w Guetrsloh
 • Mikołajki 2012
 • Targi Edukacyjne 2015
 • Wyjazd Socratesa
 • Uroczystośc Nadania Imienia
 • Otrzęsiny 2013
 • W Rzymie
 • Na Rządzu
 • Spotkanie z aktorem
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • 25-lecie szkoły
Opis

Typ szkoły:

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu jest szkołą ponadpodstawową dla młodzieży kończącą się maturą.

Plany na rok szkolny 2022/2023

    Planujemy utworzenie czterech klas pierwszych w tym trzy klasy ogólne i klasa D sportowa - koszykówka dziewcząt i chłopców. Uczniom klasy sportowej zapewniamy 7 dodatkowych godzin wychowania fizycznego z licencjonowanymi trenerami PZKOSZ oraz współpracę z klubem ASK BASKETSTAL Grudziądz. Realizujemy programy szkolnych młodzieżowych ośrodków koszykówki współfinansowanych przez Ministerstwo Sportu.

Organizacja procesu kształcenia w IV LO zgodnie z podstawą programową czteroletniego liceum:


    Zaletą IV LO jest to, że kandydat do szkoły nie musi decydować o przyszłym profilu kształcenia podczas rekrutacji. Od początku klasy pierwszej uczeń kontynuuje naukę języka obcego - tego samego co w szkole podstawowej w zakresie rozszerzonym. Drugi język może wybrać spośród następujących: j. angielski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, Dopiero po rozpoznaniu swoich umiejętności, zdolności oraz aklimatyzacji w nowym środowisku, pod koniec pierwszego semestru klasy pierwszej, dokonuje wyboru dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Ma on do wyboru rozszerzenia z

języka polskiego, matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii, chemii, biologii, fizyki.

W trosce o harmonijny i wszechstronny rozwój naszych uczniów oraz potrzeby współczesnego świata w IV LO uczeń może dokonać wyboru przedmiotu:

filozofia, muzyka, plastyka,

które realizowane będą w klasie pierwszej.

Odpowiedni zestaw rozszerzeń oraz oferowane przez IV LO zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności stwarzają możliwość nie tylko kontynuowania nauki zgodnie z zainteresowaniami, ale również nabywania umiejętności poprawiających szanse naszych absolwentów na rynku pracy.

 

Najważniejsze terminy rekrutacji:

16.05.22 – 21.06.2022
do godz. 15:00

Składanie wniosków do IV LO
w Grudziądzu (klasy 1A-1C )

 16 maja 2022 -  31 maja 2022
do godz. 15:00

Składanie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej – koszykówka dziewcząt i chłopców (kl. 1d)

7, 8 czerwca 2022, godz. 17:00-18:30

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej

10 czerwiec 2022 godz. 12:00

Podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

24.06.2022 r. do 12.07.2022r. (wtorek)
 do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty; możliwość korekty wniosków lub składania nowych.

18.07.2022 r

weryfikacja wniosków przez Komisję Rekrutacyjną

19 lipca 2022 r.

(wtorek)

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
do IV LO

do 22 lipca 2022 r. (piątek)
do godz. 1500

Składanie potwierdzenia woli podjęcia  nauki – składanie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu

25 lipca 2022 r. 
(poniedziałek)

Ogłoszenie list przyjętych do IV LO

Szczegółowy regulamin rekrutacji na stronie lo4.pl


ZALETY "CZWÓRKI":

  • IV LO to szkoła kameralna, w której nikt nie jest anonimowy, 
  • nauka w pięknym zabytkowym budynku przystosowanym do wymogów  współczesnej edukacji,
  • nowoczesna baza dydaktyczna, klasopracownie z dostępem do multimediów, pracownie specjalistyczne: chemiczna, fizyczna, biologiczna, geograficzna,
  • dostęp do platform edukacyjnych umożliwiających nie tylko naukę zdalną,
  • system jednozmianowy, obowiązkowe zajęcia odbywają się w godzinach 7.55 – 16:00,
  • szeroki wybór języków obcych,
  • doświadczona kadra nauczycielska,
  • opieka specjalistów (pedagog, psycholog),
  • budynek szkolny przystosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
  • sala sportowa, nowoczesna siłownia
  • planowana budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego,
  • dziennik elektroniczny,
  • wyjazdy integracyjne, 
  • bardzo dobry dojazd do szkoły m.in. autobusami oraz tramwajami,
  • bliskie położenie dworców PKS, PKP,
  • sklepik szkolny.
  Oferta
  Historia
  Zajęcia pozalekcyjne

  Działalność pozalekcyjna uczniów:

  • prężnie działający Samorząd Uczniowski oraz Szkolny Klub Europejski,
  • udział w konkursach przedmiotowych: ekologicznym., udzielania pierwszej pomocy, ortograficznym, recytatorskim, matematycznym, międzynarodowych konkursach językowych,  plastycznych, twórczości własnej, talentów, geograficznych, historycznych, wiedzy o Kazimierzu Wielkim, fotograficznych, artystycznych, teatralnych
  • udział w zawodach sportowych, turniejach w tym piłki nożnej halowej "Kazimierz Wielki Cup",
  • udział w projektach: społecznych i artystycznych, teatralnych i patriotycznych, literackich i artystycznych z lokalnymi twórcami, filmowych, także w trakcie trwania nauki zdalnej,
  • praca na rzecz innych, wolontariacie,
  • udział w ciekawych imprezach szkolnych stacjonarnie oraz na platformie Teams,
  • udział w projektach wymiany międzynarodowej.

  Działalność opiekuńczo - wychowawcza:

  • pomoc socjalna dla najuboższych, stypendia i zapomogi losowe,
  • nauczanie indywidualne i rewalidacyjne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenia PPP,
  • opieka pedagoga, psychologa i innych specjalistów,
  • udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
  • udział w projektach profilaktycznych.

  Praca na rzecz środowiska:

  • współpraca z PCK, Grudziądzkim Centrum Caritas,
  • organizacja akcji na rzecz innych w  zależności od potrzeb,
  • udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, WOŚP, zbiórka nakrętek, pocztówka dla seniora,
  • współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami,
  • udział w projektach ekologicznych,
  • organizacja pomocy dla zwierząt,
  • szerzenie akcji prozdrowotnych, również w okresie nauki zdalnej.

  Działalność kulturalna:

  • wyjazdy do opery, kina, teatru, muzeum, koncerty, wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie, rajdy integracyjne,
  • coroczne obchody: Dnia Patrona, Wigilii Klasowych, Dnia Wiosny, Drzwi Otwartych również wirtualnie,
  • organizacja tematycznych otrzęsin klas pierwszych,
  • organizacja konkursów i przeglądów piosenki,
  •  tworzenie projektów teatralnych i filmowych,
  • organizacja obchodów świąt nietypowych np. dnia czekolady, dnia fit, dnia spódnicy, Halloween, Walentynki, Mikołajki. kto przebrany ten niepytany, także on-line itp.


  Koła zainteresowań

  IV Liceum Ogólnokształcące im Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu w roku szkolnym 2022/2023 proponuje bardzo szeroka ofertę zajęć pozalekcyjnych:

  • koło artystyczno-teatralne,
  • koło udzielania pierwszej pomocy,
  • koło PCK,
  • koło Caritas,
  • Szkolny Klub Europejski,
  • zajęcia przygotowujące do matury z matematyki, języka polskiego,
  • SKS.
  Osiągnięcia
  Zakres wiekowy
  15-19 lat
  Współpraca z pracodawcami

  IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu organizuje/umożliwia: 

  • cykliczne praktyki zawodowe w instytucjach urzędowych w Guetersloh w ramach współpracy partnerskiej miast oraz przy wsparciu finansowym Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
  • udział w Dniu Przedsiębiorczości, w którym młodzież może odbyć jednodniowe staże w wybranych zakładach pracy lub instytucjach,
  • doradztwo zawodowe.


  Kontakty zagraniczne

                    IV LO w Grudziądzu prowadzi liczne projekty wymiany międzynarodowej. 

                  Otwarcie Polski na Europę i świat po 1989 roku stworzyło przed polskimi szkołami zupełnie nowe możliwości. Pierwszy projekt wymiany IV LO w ramach programu Socrates Comenius miał miejsce w latach 2004-2005, kiedy nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Altamurze. Od tego czasu cyklicznie realizowaliśmy projekty wymiany uczniowskiej ze szkołami w Niemczech, Czechach, Anglii, Turcji, Bułgarii, Włoszech, w tym na Sycylii.  W roku 2014 IV LO podjęło współpracę z Gimnazjum Miejskim z Gütersloh. W ramach tej współpracy odbyło się kilka wizyt w partnerskich szkołach oraz młodzież naszych szkół dwukrotnie odbyła miesięczne praktyki w partnerskich miastach. W okresie pandemii wizyty zostały zawieszone.

          W kolejnych latach planujemy kontynuowanie wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus oraz współpracy ze szkołą Gütersloh, a także wymianę polsko-niemiecką młodzieży w ramach współpracy naszego liceum z Urzędem Miasta w Fuldzie w formie spotkań on-line oraz wizyt turystyczno-edukacyjnych w okresie wakacji letnich.

  Szczegółowy zakres współpracy opisany jest na stronie internetowej szkoły: www.lo4.pl

  Wymiana młodzieży Erasmus+ http://www.lo4.pl/index.php/erasmus 

  Wymiana młodzieży z Gütersloh  http://www.lo4.pl/index.php/gutersloh   Drzwi otwarte

  DRZWI  OTWARTE

  3 czerwca 2022 r. (piątek)

    godz. 1100 

  ZAPRASZAMY !!!

  Dojazd
  Centrum miasta, dojazd autobusami MZK, busami, blisko przystanku tramwajowego, dworca autobusowego i PKP
  Pliki do pobrania
  Regulamin rekrutacji do IV LO w Grudziądzu