Grudziądz
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące
Adres
Sienkiewicza 22, 86-300 Grudziądz
Telefon
609 001 258
E-mail
Strona www
Dyrektor
Beata Sikorska
Typ placówki
Liceum Ogólnokształcące
Zdjęcia
 • W "czwórce" pięknie mamy, tylko na Was czekamy!!!
 • Tylko "czwórka" jest 4U
 • Nauczyciele IV LO podczas zdalnego nauczania
 • odpowiedź uczniów
 • Tłusty czwartek 2020 w IV LO
 • Tłusty czwartek 2020 w IV LO
 • Tłusty czwartek 2020 w IV LO
 • Biała szkoła 2020 – IV LO
 • Biała szkoła 2020 – IV LO
 • Biała szkoła 2020 – IV LO
 • Biała szkoła 2020 – IV LO
 • IV LO - uczniowie
 • IV LO - targi edukacyjne
 • Konkurs ortograficzny w auli IV LO
 • Obchody 100-lecia powrotu Grudziądza do Macierzy – udział społeczności IV LO
 • Obchody 100-lecia powrotu Grudziądza do Macierzy – udział społeczności IV LO
 • Lodowisko park miejski - młodzież IV LO - zajęcia WF
 • Lodowisko park miejski - młodzież IV LO - zajęcia WF
 • Aula IV LO - wykład prof. nadzwyczanej UMK dr hab. Ewy Bińczyk pod tytułem "Epoka człowieka i problem marazmu".
 • Aula IV LO - wykład prof. nadzwyczanej UMK dr hab. Ewy Bińczyk pod tytułem "Epoka człowieka i problem marazmu".
 • Lodowisko park miejski - młodzież IV LO - zajęcia WF
 • Lodowisko park miejski - młodzież IV LO - zajęcia WF
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • 11 listopad 2004
 • Podczas nagrywania pierwszego teledysku
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • Wizyta w Leeds
 • Targi Edukacyjne
 • W Pałacu Prezydenta RP
 • Wizyta w Guetrsloh
 • Mikołajki 2012
 • Targi Edukacyjne 2015
 • Wyjazd Socratesa
 • Uroczystośc Nadania Imienia
 • Otrzęsiny 2013
 • W Rzymie
 • Na Rządzu
 • Spotkanie z aktorem
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • IV Liceum Ogólnokształcące
 • 25-lecie szkoły
Opis

Typ szkoły:

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu jest szkołą ponadpodstawową dla młodzieży kończącą się maturą.

Organizacja procesu kształcenia w IV LO zgodnie z podstawą programową czteroletniego liceum:

Zaletą IV LO jest to, że kandydat do szkoły nie musi decydować o przyszłym profilu kształcenia podczas rekrutacji. Od początku klasy pierwszej uczeń kontynuuje naukę języka obcego - tego samego co w szkole podstawowej w zakresie rozszerzonym. Drugi język może wybrać spośród następujących: j. angielski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski, Dopiero po rozpoznaniu swoich umiejętności, zdolności oraz aklimatyzacji w nowym środowisku, pod koniec pierwszego semestru klasy pierwszej, dokonuje wyboru dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Ma on do wyboru rozszerzenia z
 • języka polskiego, matematyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie, historii, chemii, biologii, fizyki.

W trosce o harmonijny i wszechstronny rozwój naszych uczniów oraz potrzeby współczesnego świata w IV LO uczeń może dokonać wyboru przedmiotu:

 • filozofia, muzyka, plastyka,

które realizowane będą w wymiarze dwóch godzin tygodniowo w pierwszym semestrze klasy pierwszej.

Odpowiedni zestaw rozszerzeń oraz oferowane przez IV LO zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności stwarzają możliwość nie tylko kontynuowania nauki zgodnie z zainteresowaniami, ale również nabywania umiejętności poprawiających szanse naszych absolwentów na rynku pracy.


  Najważniejsze terminy rekrutacji:

15.06.20 – 10.07.20  do godz. 15:00

Składanie  wniosków/ deklaracji  wyboru/ do IV LO w Grudziądzu.

26.06.20 - 10.07.20 do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

15.06.20 – 22.06.20
do godz. 15:00

Składanie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej - siatkówka

29.06.20 g. 17:00/
04.07.20 g. 11:00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej w hali sportowej SP 21

10 .07. 2020

Podanie do publicznej wiadomości wyników prób sprawności fizycznej

31.07.20 – 04.08.20 do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość korekty wniosku.

12.08.20

(środa)

Ogłoszenie list  zakwalifikowanych do IV LO

13.08.20 – 18.08.20
do godz. 15:00

Składanie potwierdzenia woli podjęcia  nauki – składanie oryginału  świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu

19.08.20 (środa)
do godz. 14:00

Ogłoszenie list przyjętych do IV LO

W okresie ograniczonego funkcjonowania liceum dopuszcza się dostarczanie skanów wymaganych dokumentów elektronicznie na adres:
rekrutacja@4-lo.edu.pl

 Szczegółowy regulamin rekrutacji na stronie www.lo4.grudziadz.com.pl


ZALETY "CZWÓRKI":

 • IV LO to szkoła kameralna, w której nikt nie jest anonimowy,
 • nowoczesna baza dydaktyczna, klasopracownie z dostępem do multimediów,
 • system jednozmianowy, obowiązkowe zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 15:50,
 • szeroki wybór języków obcych,
 • doświadczona kadra nauczycielska,
 • opieka specjalistów (pedagog, psycholog),
 • budynek szkolny przystosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
 • sala sportowa,
 • planowana budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego,
 • dziennik elektroniczny,
 • bardzo dobry dojazd do szkoły m.in. autobusami oraz tramwajami,
 • bliskie położenie dworców PKS, PKP,
 • sklepik szkolny.


Oferta
Historia
Zajęcia pozalekcyjne

Działalność pozalekcyjna uczniów:

 • prężnie działający Samorząd Uczniowski oraz Szkolny Klub Europejski,
 • udział w konkursach przedmiotowych: ekologicznym., udzielania pierwszej pomocy, ortograficznym, recytatorskim, matematycznym, plastycznych, twórczości własnej, talentów, geograficznych, historycznych, wiedzy o Kazimierzu Wielkim, fotograficznych, artystycznych, teatralnych
 • udział w zawodach sportowych, turniejach w tym piłki nożnej halowej "Kazimierz Wielki Cup",
 • udział w projektach: społecznych i artystycznych, teatralnych i patriotycznych, literackich i artystycznych z lokalnymi twórcami,
 • praca na rzecz innych, wolontariacie,
 • udział w ciekawych imprezach szkolnych,
 • udział w projektach wymiany międzynarodowej.

Działalność opiekuńczo - wychowawcza:

 • pomoc socjalna dla najuboższych, stypendia i zapomogi losowe,
 • nauczanie indywidualne i rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenia PPP,
 • opieka pedagoga, psychologa i innych specjalistów,
 • udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • udział w projektach profilaktycznych.

Praca na rzecz środowiska:

 • współpraca z PCK, Grudziądzkim Centrum Caritas,
 • organizacja akcji na rzecz innych w  zależności od potrzeb,
 • udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, WOŚP, zbiórka nakrętek, pocztówka dla seniora,
 • współpraca z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami np. Bastion Ladies, Przystań,
 • udział w projektach ekologicznych,
 • szerzenie akcji prozdrowotnych.

Działalność kulturalna:

 • wyjazdy do opery, kina, teatru, muzeum, koncerty, wycieczki krajowe i zagraniczne, obozy narciarskie, rajdy integracyjne,
 • coroczne obchody: Dnia Patrona, Wigilii Klasowych, Dnia Wiosny, Drzwi Otwartych,
 • organizacja tematycznych otrzęsin klas pierwszych,
 • organizacja konkursów i przeglądów piosenki,
 •  tworzenie projektów teatralnych i filmowych,
 • organizacja obchodów świąt nietypowych np. dnia czekolady, dnia fit, dnia spódnicy, Halloween, Walentynki, Mikołajki.


Koła zainteresowań

IV Liceum Ogólnokształcące im Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu w roku szkolnym 2020/2021 proponuje bardzo szeroka ofertę zajęć pozalekcyjnych:

 • praktyczne zastosowanie multimediów w projektowaniu graficznym - uczeń uczestniczący w zajęciach otrzymuje międzynarodowy certyfikat opanowania umiejętności VCC,
 • zajęcia rozwijające z geografii prowadzone metodą eksperymentu w bogato wyposażonej pracowni,
 • zajęcia rozwijające z fizyki - prowadzone metodą eksperymentu,
 • zajęcia rozwijające z chemii prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę metodą eksperymentu,
 • zajęcia rozwijające z biologii prowadzone metodą eksperymentu w bogato wyposażonej pracowni,
 • zajęcia rozwijające z języka angielskiego,
 • językowe koło teatralne,
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, geografii

prowadzone w ramach projektu „Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w Grudziądzu”.

Ponadto, proponujemy:

 • koło artystyczno-teatralne,
 • koło udzielania pierwszej pomocy,
 • koło PCK,
 • zajęcia przygotowujące do matury z matematyki, języka polskiego,
 • SKS.
Osiągnięcia
Zakres wiekowy
15-19 lat
Współpraca z pracodawcami

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Grudziądzu organizuje/umożliwia: 

 • cykliczne praktyki zawodowe w instytucjach urzędowych w Guetersloh w ramach współpracy partnerskiej miast oraz przy wsparciu finansowym Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
 • udział w Dniu Przedsiębiorczości, w którym młodzież może odbyć jednodniowe staże w wybranych zakładach pracy lub instytucjach,
 • doradztwo zawodowe.


Kontakty zagraniczne

 Projekty wymiany międzynarodowej w IV LO w Grudziądzu

 1. Otwarcie Polski na Europę i świat po 1989 roku stworzyło przed polskimi szkołami zupełnie nowe możliwości. Pierwszy projekt wymiany IV LO w ramach programu Socrates Comenius miał miejsce w latach 2004-2005, kiedy nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Altamurze. Nosił on tytuł „Rodzina w Europie. Wczoraj, dziś i jutro.”Projekt był jednoroczny, a na dwa tygodnie do Włoch wyjechało wtedy 30 uczniów. Tyle samo trwała też rewizyta Włochów w Grudziądzu.
 2. Już rok póżniej rozpoczął się kolejny projekt Socrates Comenius – Style życia młodzieży w Niemczech, Polsce i na Węgrzech, który realizowany był do 2006 roku.
 3. Lata 2009-2011 to realizacja bardzo intensywnego projektu Comenius z czterema szkołami partnerskimi z Włoch, Turcji, Bułgarii i Niemiec. Jego tytuł brzmiał „Młodzi mobilni Europejczycy. Europa w ruchu.”
 4. Po roku przygotowań startujemy z kolejnym projektem, ale z nowymi szkołami partnerskimi z Anglii i Czech oraz zaprzyjaźnioną od lat szkołą z niemieckiego Calw. Projekt „Różnice w zjednoczonej Europie” przeprowadzony został w latach 2012-2014.
 5. W roku 2012 grupa 13 uczniów IV LO  wzięła udział w projekcie pt. „Małe historie tworzą wielką historię”. Warsztaty odbyły się w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu. Szkołą partnerską z Niemiec była tu Realschule z miejscowości Hildesheim.
 6. W roku 2013 zrealizowaliśmy kolejny projekt wraz z Realschule z Hildesheim i gościliśmy we wrocławskim Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa. Tematem spotkania była „Dyskryminacja” i jej oblicza we współczesnym społeczeństwie polskim i niemieckim.
 7. Również w 2013 roku IV LO gościło przedstawicieli Goethe Institut, którzy przeprowadzili dla naszych uczniów warsztaty języka niemieckiego w ramach akcji promującej naukę tego języka  - Deutsch Wagen Tour.
 8. W roku 2014 IV LO podjęło współpracę z Gimnazjum Miejskim z Gütersloh. W roku następnym doszło do pierwszej wymiany szkolnej. Na przełomie maja i czerwca 2015 roku kilkoro uczniów wraz z nauczycielami języka niemieckiego wyjechało do Vlotho i Gütersloh. We Vlotho uczestniczyliśmy w warsztatach dotyczących miejsca Polski i Niemiec w Europie.
 9. W latach 2016 i 2018 odbyły się kolejne edycje wymiany IV LO z Gimnazjum Miejskim w Gütersloh wspieranej finansowo przez fundację Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.
 10. Równocześnie z projektami wymiany polsko – niemieckiej, w latach 2017 – 2019 nasze liceum przystąpiło do realizacji kolejnego projektu finansowanego przy wsparciu funduszy europejskich, tym razem w ramach programu Erasmus. Nosił on tytuł „Zjednoczeni w różnorodności”i przeprowadziliśmy go wraz z partnerskimi szkołami z Czech i Włoch.
Drzwi otwarte

WIRTUALNE DRZWI  OTWARTE

19 czerwiec 2020 (piątek)

  godz. 1100 na FB IVLO

https://pl-pl.facebook.com/lo4grudziadz

ZAPRASZAMY !!!

Dojazd
Centrum miasta, dojazd autobusami MZK, busami, blisko przystanku tramwajowego, dworca autobusowego i PKP
Pliki do pobrania
Regulamin rekrutacji do IV LO w Grudziadzu na rok szkolny 2020/2021