Grudziądz
Technikum
Technikum Mundurowe w Grudziądzu
Adres
23 Stycznia 24, 86-300 Grudziądz
Telefon
56 461 14 74, 503 962 811
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Dorota Kurznik
Typ placówki
Technikum
Zdjęcia
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
 • Technikum Mundurowe w Grudziądzu
Opis

Jesteśmy jedyną typowo mundurową szkołą, umożliwiającą podjęcie pracy już po jej ukończeniu. Jesteśmy szkołą bezpłatną.

Nadzór pedagogiczny nad działalnością szkoły sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Organem prowadzącym szkołę jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu. Technikum przygotowuje uczniów do egzaminów zawodowych, organizuje egzaminy zawodowe i umożliwia uzyskanie dyplomu technika w zawodzie logistyk. Ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Tym samym otwiera drogę na kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Szkoła zapewnia uczniom dostęp do poradnictwa psychologicznego i zawodowego.

Technikum Mundurowe w Grudziądzu oferuje absolwentom szkół podstawowych kształcenie w oddziałach realizujących program kształcenia zawodowego w specjalnościach:

- TECHNIK LOGISTYK

Natomiast w ramach kształcenia mundurowego - zajęcia edukacji wojskowej, realizowane są w oparciu o najnowsze i aktualizowane programy opublikowane przez MON. Programy kształcenia są zgodne z wymogami MEN i podlegają kontroli Kuratorium Oświaty.

TECHNIK LOGISTYK - to specjalista w pionie zaopatrzenia, dystrybucji, zarządzania magazynem, projektów logistycznych, logistycznej obsługi handlu elektronicznego.

W trakcie nauki m.in. nauczysz się:

- określać cele logistyczne,

- korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w logistyce,

- posługiwać się technikami logistycznymi,

- zarządzać magazynami, organizacją dostaw, procesami logistycznymi,

- wskazywać prawne regulacje prowadzenia krajowych i międzynarodowych przewozów towarów,

- rozpoznawać i rozwiązywać problemy o charakterze logistycznym.

Wybrane przedmioty zawodowe:

- gospodarka magazynowa,

- obsługa klientów i kontrahentów,

- usługi logistyczno- transportowe,

- dokumentowanie realizacji procesów transportu,

- język obcy ukierunkowany zawodowo.

Oferta
Historia

Technikum Mundurowe w Grudziądzu swą działalność rozpoczęło od 01 września 2022. Od początku powstania szkoła ściśle współpracuje z jednostkami wojskowymi takimi jak: XIII WOG (Wojskowy Oddział Gospodarczy) oraz z I RBLog (Rejonowa Baza Logistyczna), 8 Kujawsko-Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej i 83 Batalionem Lekkiej Piechoty w Grudziądzu. W ramach współpracy prowadzone są w jednostkach wojskowych zajęcia tematyczne. Szkoła współpracuje też z Zakładem karnym w Grudziądzu, Strażą Pożarną, Strażą Miejską oraz Policją. Po ukończeniu szkoły nasz absolwent może podjąć pracę w każdej z tych służb i kontynuować naukę w wybranym kierunku.

 

Dojazd

Szkoła znajduje się w centrum Grudziądza z bardzo dobrą infrastrukturą komunikacyjną.

Kontakty zagraniczne
Uczniowie biorą udział w programie Erasmus. W ramach programu możesz uczyć się za granicą, wziąć udział w zagranicznej mobilności zawodowej lub realizować międzynarodowe projekty edukacyjne. Erasmus to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży.
Współpraca z pracodawcami
Szkoła bierze udział w projekcie "Dzień przedsiębiorczości" . Projekt ma na calu włączanie dorosłych w edukację młodzieży oraz budowanie dobrych relacji między szkołą a lokalnymi firmami i instytucjami.Nasza szkoła, zgodnie z profilem nauczania, w tym dniu odbywa praktyki we wszystkich służbach mundurowych funkcjonujących na terenie miasta. Są to: jednostki wojskowe, służba więzienna, policja, straż miejska, straż pożarna i inne.
Koła zainteresowań
W szkole funkcjonuje Sekcja Samoobrony. Są to zajęcia dzięki którym poznajesz tajniki samoobrony. Uczniowie szkoły mają również możliwość przynależności do koła PCK. Prowadzone są zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.
Osiągnięcia
Uczniowie, z powodzeniem,  reprezentują szkołę w organizowanych olimpiadach ogólnopolskich, lokalnych konkursach i zawodach.
Drzwi otwarte
Szkoła organizuje Drzwi Otwarte oraz bierze udział w Targach Edukacyjnych organizowanych na terenie Grudziądza i Świecia n/W.