Grudziądz
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3
Zespół szkół
Adres
Hallera 31, 86-300 Grudziądz
Telefon
(56) 4659001
Fax
(56) 4659001
E-mail
Strona www
Dyrektor
mgr Anna Zawistowska
Typ placówki
Branżowa Szkoła I stopnia
Zdjęcia
 • Budynek Szkoły ul. Hallera 31
 • Pracownia samochodowa
 • Pracownia CKZ
 • Siłownia
 • Siłownia
 • Obrabiarka sterowana numerycznie CKZ
 • Obrabiarka sterowana numerycznie CKZ
 • Pracownia samochodowa CKZ
 • Obrabiarki CKZ
 • Obrabiarki CKZ
Opis

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Regulamin naboru

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Kwalifikacje

MOT.05 - obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • budowy pojazdów samochodowych i przeznaczenia maszyn i urządzeń wyposażenia elektrycznego samochodów,
 • wykonywania podstawowych operacji obróbki ręcznej i mechanicznej,
 • wykonywania operacji montażu i demontażu zespołów i pojazdów,
 • stosowania w montażu pojazdów samochodowych podstawowych metod łączenia materiałów i elementów,
 • posługiwania się narzędziami i oprzyrządowaniem (uniwersalnym i specjalistycznym) do montażu i naprawy samochodów,
 • rozpoznawania podstawowych materiałów eksploatacyjnych i charakteryzować ich własności,
 • obsługiwania typowych urządzeń diagnostycznych i obsługowo - naprawczych,
 • wykorzystywania techniki komputerowej w praktyce warsztatowej,
 • kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B,
 • prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Możliwości zatrudnienia:

Zawód mechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach. Można też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

 

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje

MOT.02 – obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • interpretowania podstawowych zjawisk i praw z zakresu elektrotechniki i elektroniki;
 • rozpoznawania elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych pojazdów samochodowych;
 • dobierania narzędzi i przyrządów oraz wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych;
 • montowania elementów, podzespołów i urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w pojazdach samochodowych;
 • wykonywania połączeń elektrycznych z wykorzystaniem różnych technik;
 • kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie kategorii B;
 • posługiwania się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi;
 • naprawiania instalacji i urządzeń elektrycznych w pojazdach samochodowych;
 • stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych;
 • korzystania z różnych źródeł informacji oraz planowania prowadzenia działalności gospodarczej.

W trakcie nauki uczniowie mają możliwość zdobycia uprawnień do prowadzenia pojazdów (prawo jazdy).

Możliwości zatrudnienia:

Zawód elektromechanik pojazdów samochodowych daje duże możliwości znalezienia miejsca pracy. Absolwent tego kierunku może pracować w przedsiębiorstwach produkujących samochody, stacjach diagnostycznych, zakładach usługowo-naprawczych, w służbie technicznej obsługi pojazdów w dużych firmach. Można też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

 

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Kwalifikacje

MEC. 05. – użytkowanie obrabiarek skrawających


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • obsługi konwencjonalnych obrabiarek skrawających,
 • obsługi obrabiarki skrawających sterowanych numerycznie,
 • obsługi i nadzoru uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających ,
 • wykonywania operacji obróbki mechanicznej i ręcznej,
 • wykonywania prostych operacji obróbki plastycznej, spawania i lutowania,
 • wykonywania operacji montażowych i demontażowych maszyn i urządzeń,
 • wykorzystywania techniki komputerowej w praktyce warsztatowej,
 • właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy,
 • wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Możliwości zatrudnienia:

Operatorzy obrabiarek skrawających są zatrudniani w zakładach przemysłowych prowadzących obróbkę mechaniczną skrawaniem. Są przygotowani do pracy na różnego rodzaju obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.


Operatorzy obrabiarek to fachowcy poszukiwani na rynku pracy w kraju jak i za granicą.

 

KIEROWCA MECHANIK

Kwalifikacja

TDR.01 – eksploatacja środków transportu drogowego

Nazwa zawodu: Kierowca mechanik
Opis zawodu
Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych.


Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.

Do głównych zadań zawodowych blacharza samochodowego zalicza się:

 • organizowanie stanowiska pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
 • planowanie optymalnej trasy przejazdu;
 • kierowanie samochodem lub zespołem pojazdów;
 • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, ofiarom wypadków drogowych oraz zabezpieczanie miejsca zdarzenia (kolizji, wypadku);
 • prowadzenie dokumentacji pojazdu;
 • prowadzenie dokumentacji przewozowej;
 • wykonywanie czynności regulacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych.

ELEKTRYK

Kwalifikacje

ELE.02. – montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych


Nasz absolwent zdobędzie wiedzę w zakresie:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Możliwości zatrudnienia:

Zawód elektryk daje możliwość znalezienia zatrudnienia na stanowiskach produkcyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych, na stanowisku montera, konserwatora instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Elektrycy pracują przeważnie w szeroko pojętych usługach, a także w budownictwie, komunikacji i innych dziedzinach gospodarki oraz w przemyśle. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii elektroenergetycznej jest zawodem szerokoprofilowym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

W Branżowej Szkole I stopnia: 

 • uczniowie mogą realizować zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego lub jako młodociani pracownicy u wybranego przez siebie pracodawcy w formie praktycznej nauki zawodu.
 • absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Branżowych Szkołach II stopnia i uzyskania tytułu technika, wykształcenia średniego i zdania egzaminu maturalnego:

  • mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych – zawód – technik pojazdów samochodowych;
  • operator obrabiarek skrawających, ślusarz – technik mechanik;
  • kierowca mechanik - technik transportu drogowego;
  • elektryk – technik elektryk.
   

Oferta
Historia

1 lutego 1921 roku została reaktywowana jako pierwsza na Pomorzu, po odzyskaniu niepodległości Państwowa Szkoła Budowy Maszyn w Grudziądzu. Jej początki sięgają 16 listopada 1906 roku, kiedy zostało zawarte porozumienie między magistratem Grudziądza, a rządem pruskim. Władze miasta zobowiązały się wówczas zapewnić szkole budynek oraz sprawować nad nią opiekę administracyjną. Uruchomienie szkoły nastąpiło 9 kwietnia 1907 roku. Do maja 1913 roku szkoła mieściła się wprawdzie w centrum miasta, lecz w nieodpowiednim dla celów dydaktycznych budynku przy ul. Klasztornej nr 5. W maju 1913 roku została przeniesiona do nowo wybudowanego przez miasto gmachu na rogu ul. Radzyńskiej i Rzezalnianej (obecnie Hallera i Narutowicza).

Pod Zarząd państwa przeszła 1 kwietnia 1912 roku i odtąd nosiła nazwę Królewskiej Szkoły Budowy Maszyn. Podstawowym zadaniem szkoły w tym okresie było zapewnienie uczniom wykształcenia zawodowego wymaganego od kierowników lub właścicieli warsztatów oraz technicznych sił pomocniczych w biurach konstrukcyjnych.

Ogółem w latach 1907 - 1919 mury szkoły opuściło przeszło 400 absolwentów. Działalność szkoły została przerwana z chwilą wybuchu I wojny światowej w 1914 roku, lecz wznowiono ją w roku szkolnym 1917/18, kontynuując do dnia 31 lipca 1919 roku.

Wyzwolenie Grudziądza po 148 latach niewoli niemieckiej w styczniu 1920 zapoczątkowało nowy okres w dziejach szkoły. Od października 1920 roku przystąpiono do prac organizacyjnych związanych z jej uruchomieniem. Funkcję dyrektora szkoły Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej powierzyło inż. Edwardowi Herzbergowi, uprzednio wizytatorowi szkół zawodowych na ziemiach wschodnich.

1 lutego 1921 roku rozpoczęto normalne zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.

W roku 1925 oddział o kursie 2 - letnim przekształcono w Państwową Szkołę Przemysłowych Mistrzów Mechaników. Program obejmował 48 godzin lekcyjnych w tygodniu. Uwzględniał przede wszystkim naukę przedmiotów zawodowych o charakterze praktyczno - eksperymentalnym.

W roku szkolnym 1932/33 oddano do użytku nowo wybudowany gmach warsztatów szkolnych. Od 15 listopada 1935 roku dyrektorem został inż. Bolesław Briks. Z dniem 1 września 1937 roku utworzono w Szkole Budowy Maszyn 3 - letnie Liceum Mechaniczne. Rok później szkołę przekształcono w Państwowy Zakład Naukowy, który obejmował wszystkie dotychczas działające szkoły techniczne. Szkoły te tworzyły integralną całość i były prowadzone zgodnie ze statusem zakładu naukowego. Tak organizacja szkoły trwała aż do chwili wybuchu II wojny światowej. W okresie międzywojennym szkołę opuściło przeszło 800 absolwentów, z tego przeszło 300 Państwową Szkołę Mistrzów Mechaników. W czasie wojny uszkodzono gmach szkoły i warsztatów, zniszczono maszyny. Już na początku września 1945 roku rozpoczęto zajęcia w trzech oddziałach 4 - letniego Gimnazjum Mechanicznego, klasie trzeciej Państwowego Liceum Mechanicznego oraz kurs czwarty Państwowej Szkoły Budowy Maszyn. W tak niecodziennych warunkach rozpoczął się drugi etap życia szkoły. Do końca 1945 roku funkcję dyrektora szkoły pełnili kolejno inż. Jan i Michał Grabowscy. Z początkiem 1946 roku dyrektorem szkoły został inż. Józef Sowa.

Pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzono w czerwcu 1946 roku. Złożyło go 24 absolwentów Państwowego Liceum Mechanicznego i 47 absolwentów Państwowej Szkoły Budowy Maszyn. Nastąpił rytmiczny dopływ absolwentów - poszukiwanych fachowców. Liczba uczniów w roku szkolnym 1946/47 wynosiła już 314, a pod koniec lat czterdziestych wzrosła do 418 uczniów. W ciągu lat 1946 - 49 mury szkoły opuściło 293 absolwentów.

W roku szkolnym 1949/50 Gimnazjum Mechaniczne przekształcono w Liceum Mechaniczne I stopnia, a 3 - letnie Liceum Mechaniczne w Liceum Mechaniczne II stopnia.

Wkrótce otwarto wydział elektryczny i chemiczny oraz mechaniczny dla pracujących. Dyrektorem szkoły w tym okresie był Wiktor Góralewski. W roku szkolnym 1952/52 oddzielono wydział, który dał początek obecnemu Zespołowi Szkół Chemiczno - Elektrycznych. Na bazie istniejącego Liceum Mechanicznego utworzono Technikum Budowy Maszyn Rolniczych, którego dyrektorem został Jan Sulek.

W roku 1953 w wyniku likwidacji Zasadniczej Szkoły Metalowej, mieszczącej się na terenie Fabryki Maszyn Rolniczych "Unia", technikum uzyskuje skromne warsztaty szkolne, znajdujące się na terenie fabryki.

W roku szkolnym 1953/54, mimo bardzo trudnych warunków lokalowych, dyrektor szkoły i grono pedagogiczne decyduje się podjąć eksperyment - przejście na nauczanie systemem pracowniano - gabinetowym. W tym czasie szkołą kierował mgr Marian Sadowski. Z dniem 1 września 1961 roku zostały oddane do użytku rozbudowane warsztaty szkolne z wydziałami: mechanicznym, elektrycznym i radiowo - telewizyjnym, w których praktyczną naukę zawodu pobierało przeciętnie 400 uczniów na jedną zmianę z trzech szkół - Technikum Mechanicznego, Technikum Chemiczno - Elektrycznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Kierownikiem warsztatów szkolnych był nauczyciel szkoły mgr inż. Bogdan Muchowski. W roku szkolnym 1970/71 szkoła liczyła 30 oddziałów w tym 17 na wydziale młodzieżowym i 13 na wydziale dla pracujących. Od września 1971 roku przy szkole powstaje Zasadnicza Szkoła Mechaniczna Nr 2 oraz 3 - letnie Technikum Mechaniczne dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Od 1972 roku szkołą kierował mgr Roman Buczek. Decyzją kuratorium od września 1973 roku powołano Zespół Szkół Mechanicznych, w skład którego weszły wszystkie szkoły techniczne i zawodowe. W latach następnych zlikwidowano Szkołę Zawodową Fabryki Maszyn Rolniczych "Agromet - Unia" oraz Liceum Zawodowe i przeniesiono do Centrum Kształcenia Ustawicznego Technikum Mechaniczne dla pracujących. Taka organizacja szkoły obowiązuje do dziś. W latach 1986/95 szkołą kolejno kierowali: mgr Marian Boruciński, mgr inż Jan Żelewski oraz mgr Krzysztof Frankiewicz. Obecnie w szkole kształci się ponad 900 uczniów, z czego niespełna połowę stanowią uczniowie Technikum Mechanicznego. Szkoła posiada dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, bibliotekę o liczbie woluminów ok. 1000 i doskonale wyposażoną pracownię komputerową.

Do najbardziej znanych absolwentów szkoły należą m.in. gen. bryg. Jarosław Słupski - pilot I pułku myśliwego "Warszawa", Mieczysław Roszkowski - żołnierz Armii Polskiej na Zachodzie, ranny w bitwie pod Falsie, mjr Jan Kuźniak - pilot polskiego lotnictwa na Zachodzie oraz absolwent szkoły po drugiej wojnie światowej, oraz lekkoatleta - mistrz olimpijski, Bronisław Malinowski.

Dojazd
Dogodny dojazd komunikacją miejską, szkoła znajduje się w pobliżu dworca PKP.
Zakres wiekowy
Absolwenci szkół podstawowych
Drzwi otwarte

Wirtualne Drzwi Otwarte 2022- Spacer po szkole

Zapraszamy do zwiedzania

Pliki do pobrania
REGULAMIN NABORU DO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GRUDZIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2022/23
Harmonogram naboru na rok szkolny 2022/23