Giżycko
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - I A Wielozawodowa - mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, ślusarz.
Nazwa oddziału

 I A Wielozawodowa - mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, ślusarz.

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Zawody

 Elektromechanik

 Elektryk

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Ślusarz

Opis

Wielozawodowa

Uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u wybranego pracodawcy podpisując umowę o pracę jako pracownik młodociany. (adresy pracodawców dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsz.edu.pl oraz w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Giżycku na ul. Mickiewicza 1).

 

W szkole uczniowie zdobywają wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy, z którymi zawarli umowę.

Wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych młodzież zdobywa na 4-tygodniowych kursach organizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego.

Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub biorą udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez Izbę Rzemieślniczą.