Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP2 - Technikum handlowe.
Nazwa oddziału

 Technikum handlowe.

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

geografia

Zawody

 Technik handlowiec

Opis

Kształcenie na tym kierunku ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie handlowca, który pełni bardzo ważną rolę w wielu przedsiębiorstwach. To od jego sprawności, zdolności do przekonywania i umiejętności utrzymania dobrych relacji z klientami w dużej mierze zależy sukces finansowy firmy. Zakres obowiązków handlowca może być szeroki, jednak najogólniej rzecz biorąc prowadzą działalność handlową zgodną z profilem i polityką przedsiębiorstwa. Z jednej strony obsługuje klientów, z drugiej jest w kontakcie z dostawcami i dystrybutorami. Dba o sprawną realizację zamówień, a niekiedy pełnią też funkcję marketingowca. Po ukończeniu technikum handlowego będziesz umiał:

• sporządzać i zawierać umów kupna-sprzedaży,
• przygotowywać ofert handlowe,
• prowadzić negocjacje z dostawcami, klientami,
• organizować przepływ towarów lub realizacji usługi,
• kontrolować towary przeznaczone do sprzedaży pod względem ilościowym, jakościowym, cenowym, a także zabezpieczać je przed uszkodzeniem, dbać o odpowiednie opakowanie i ich oznakowanie,
• dokonywać inwentaryzacji towarów,
• opracowywać strategie sprzedaże,
• przygotowywać raporty sprzedażowe,
• monitorować stan magazynów,
• współpracować z działem marketingu i reklamy.

 W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 6 - tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i jednostkach budżetowych. Osoba, która ukończy szkołę i zda egzaminy kwalifikacyjne otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.