Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP2 - Technikum spedycyjne
Nazwa oddziału

 Technikum spedycyjne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

język angielski

Zawody

 Technik spedytor

Opis

Technik spedytor - organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.

W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 4 - tygodniową praktykę. Po zdaniu egzaminu z danych kwalifikacji zdający otrzyma nowy dokument – świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.