Bartoszyce
Technikum
Technikum w ZSP2 - Technikum ekonomiczne
Nazwa oddziału

 Technikum ekonomiczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia

język angielski

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: geografia lub język angielski. Rozszerzenia z tych przedmiotów ułatwią Ci zdawanie ich na poziomie rozszerzonym na maturze oraz dostanie się na studia.

 Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie :

 • księgowego, • menadżera, • maklera giełdowego w biurach maklerskich, • doradcy podatkowego, finansowego w firmach i instytucjach, • dystrybutora w firmie handlowej, • agenta ubezpieczeniowego, • analityka rynku w banku lub w firmie.

Po ukończeniu szkoły będziesz potrafił :

• sporządzać dokumenty księgowe, • prowadzić rachunkowości, • ustalać wynik finansowy, • stosować różnego rodzaju rozliczenia pieniężne, • podejmować decyzje ekonomiczne, • sporządzać plan działania przedsiębiorstwa, • obliczać zobowiązania podatkowe, • stosować instrumenty marketingu w przedsiębiorstwie, • prowadzić korespondencję handlową i służbową, • przygotowywać i prowadzić spotkania służbowe, • obsługiwać sprzęt i urządzenia techniki biurowej.

W cyklu kształcenia uczniowie odbywają 6 - tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach i jednostkach budżetowych. Osoba, która  ukończy szkołę i zda egzaminy kwalifikacyjne otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.