Bartoszyce
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP 2 - Klasa A
Nazwa oddziału

 Klasa A

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Informatyka

Opis

o   trzyletni cykl kształcenia

 

o   przedmioty ogólnokształcące, jak i przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym realizowane są na zajęciach edukacyjnych w szkole

 

o   zajęcia praktyczne są realizowane w zakładach pracy u pracodawców

 

o   po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe

 

o    po ukończeniu szkoły absolwent może kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia