Augustów
Technikum
Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego - Ib technik budownictwa
Nazwa oddziału

 Ib technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

Technik budownictwa - jest zawodem bardzo poszukiwanym na rynkach pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. Zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie na terenie Polski utrzymuje się na stałym poziomie.

Technik budownictwa po uzyskaniu uprawnień kieruje robotami budowlanymi, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.

Samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów ścian dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych. Analizuje dokumentację techniczną i organizacyjną robót budowlanych oraz wykonuje rysunki budowlane. Określa właściwości materiałów budowlanych. Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót budowlanych. Kieruje pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie oraz organizuje przebieg prac. Prowadzi rozliczenia za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczenia z inwestorem.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA TECHNIKA BUDOWNICTWA

- przedsiębiorstwa budowlane prowadzące duże budowy,
- zakłady prefabrykacji konstrukcji żelbetowych, stalowych i drewnianych
- biura projektowo-budowlanym,
- przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych,
- organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie budownictwa,
- laboratoria budowlane
- administracja budynków,
- firmy zarządzające nieruchomościami.

     Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.

     Jeśli będziesz zainteresowany dalszym kształceniem się w tym zawodzie, możesz rozpocząć studia na kierunkach takich jak:
- budownictwo,
- budownictwo wodne,
- inżynieria środowiska,
- architektura.
- architektura wnętrz
- kierunki pokrewne