Augustów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie - c medialno - prawniczy
Nazwa oddziału

 c medialno - prawniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Historia

Opis

Klasa rozwija zainteresowania problemami humanistycznymi, edukacją medialną, kształci aktywność społeczną. Jej uczniowie to młodzież interesująca się literaturą, sztuką, historią, prawem i polityką, nowymi mediami – aktywna, twórcza, kreatywna.

 

Nauka w klasie medialno - prawniczej przygotowuje do kontynuowania nauki na kierunkach:

prawo, psychologia, socjologia, filologie obce, polonistyka, dziennikarstwo, nauki społeczne, PR (Public Relations), HR (Human Relations), stosunki międzynarodowe, historia, administracja, politologia, europeistyka, filozofia, lingwistyka, aktorstwo, teatrologia i inne

Przedmioty dodatkowe realizowane w klasie medialno - prawniczej:

- język łaciński i kultura antyczna

- warsztaty dziennikarskie i grafika komputerowa

- edukacja prawna i obywatelska

 

Trzy zaplanowane przedmioty realizowane w klasie medialno - prawniczej w rozszerzeniu to: język polski, wiedza o społeczeństwie i trzeci – historia lub język angielski

(trzeci przedmiot realizowany w rozszerzeniu zostanie wybrany spośród zaproponowanych po zakończeniu rekrutacji i diagnozie przeprowadzonej wśród przyszłych uczniów)

 

Coś ciekawego poza lekcjami, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę w kierunku medialno - prawniczym:

- współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej (seminaria, warsztaty, konkursy, wyjazdy edukacyjne),

- zajęcia przygotowujące do olimpiad: historycznej, wiedzy o społeczeństwie,  literatury i języka polskiego,

- sesje Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie,

- doradztwo zawodowe,

- rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych w grupie teatralnej „Antrakt”, plastyczno – fotograficznej galerii „Zaczarowane Wyspy”, sekcji wokalnej,

- doskonalenie indywidualnych talentów przedmiotowo - naukowych w formie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem (indywidualny program/tok zajęć)