Augustów
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie - b politechniczno - ekonomiczny
Nazwa oddziału

 b politechniczno - ekonomiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Geografia

Opis

Klasa rozwija zainteresowania problemami matematycznymi, geograficznymi, ekonomicznymi, kształci logiczne myślenie niezbędne podczas wykonywania większości zawodów, a także w życiu codziennym.

Nauka w klasie politechniczno - ekonomicznej przygotowuje do kontynuowania nauki na kierunkach:

matematyka, rachunkowość, finanse, bankowość, ekonomia, kierunki politechniczne, wojskowe, informatyka, logistyka, elektronika, geodezja i kartografia, architektura krajobrazu, handel zagraniczny, gospodarka przestrzenna, geografia, turystyka  i inne

Przedmioty dodatkowe realizowane w klasie politechniczno - ekonomicznej:

- algorytmika i programowanie

- grafika komputerowa

- zwiększony wymiar języka angielskiego (w klasie II i III - 4 godz.w tygodniu)


Trzy zaplanowane przedmioty realizowane w klasie politechniczno - ekonomicznej w rozszerzeniu to: matematyka, informatyka i trzeci - geografia lub fizyka

(trzeci przedmiot realizowany w rozszerzeniu zostanie wybrany spośród zaproponowanych po zakończeniu rekrutacji i diagnozie przeprowadzonej wśród przyszłych uczniów)


Coś ciekawego poza lekcjami, czyli dodatkowe zajęcia oferowane przez szkołę, poszerzające wiedzę w kierunku politechniczno - ekonomicznym:

- Augustowszczyzna – zajęcia terenowe, spotkania z ciekawymi ludźmi,

- wykłady na uczelniach wyższych (Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Politechnika Warszawska),

- sesje naukowe w szkole prowadzone przez wykładowców z uczelni wyższych,

- doradztwo zawodowe,

- rozwijanie pasji i zainteresowań artystycznych w grupie teatralnej „Antrakt”, plastyczno – fotograficznej galerii „Zaczarowane Wyspy”, sekcji wokalnej,

- doskonalenie indywidualnych talentów przedmiotowo - naukowych w formie indywidualnej pracy nauczyciela z uczniem (indywidualny program/tok zajęć)