Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 - Wielozawodowy
Nazwa oddziału

 Wielozawodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • język obcy nowożytny

Zawody

 Automatyk

 Betoniarz-zbrojarz

 Blacharz

 Blacharz samochodowy

 Cieśla

 Cukiernik

 Dekarz

 Drukarz fleksograficzny

 Drukarz offsetowy

 Elektromechanik

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

 Elektronik

 Elektryk

 Fryzjer

 Kamieniarz

 Kelner

 Kierowca mechanik

 Kominiarz

 Kowal

 Krawiec

 Kucharz

 Lakiernik samochodowy

 Magazynier-logistyk

 Mechanik motocyklowy

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Mechanik-monter maszyn i urządzeń

 Mechatronik

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 Murarz-tynkarz

 Ogrodnik

 Operator obrabiarek skrawających

 Operator procesów introligatorskich

 Piekarz

 Sprzedawca

 Stolarz

 Ślusarz

 Tapicer

 Złotnik-jubiler

Opis

Wielozawodowy

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Zajęcia z przedmiotów zawodowych  odbywają się podczas miesięcznych  turnusów zawodowych w każdym roku nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Naszej Szkole ZSiPKZ na ul. Botanicznej 66. Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki. Uczeń zdobywa wiedzę w nowoczesnych pracowniach, które są modernizowane dzięki realizacji projektów unijnych. Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w renomowanych rzemieślniczych zakłady pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach na rynku polskim i UE.

Sprzedawca  HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: towaroznawstwo, organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, podstawy działalności handlowej. Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej obsługuje nabywców bezpośrednio lub pośrednio Jego zadania zawodowe to organizowanie zaopatrzenia  i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowywanie produktów do sprzedaży oraz  informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc nabywcy przy wyborze produktu, sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Piekarz  SPC.03 Produkcja  wyrobów piekarskich

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji, z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie dzielenie i kształtowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta. Dodatkowych umiejętności piekarza wymaga produkcja galanterii piekarskiej, np. rogali, chałek, bułek słodkich i drożdżówek.
Miejsce pracy piekarza to: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych.

Cukiernik   SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych swojej pracy. Cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, Zarobki cukiernika uzależnione są od liczby zleceń jakie otrzymuje i rangi zakładu, w którym pracuje.

Blacharz MEC.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych

Blacharz samochodowy MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

Dekarz  BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko - blacharskich

Drukarz offsetowy PGF.02  Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

Drukadz fleksograficzny PGF. 01 realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

Elektromechanik ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektromechanik pojazdów samochodowych  MOT. 02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych  systemów pojazdów samochodowych

Elektryk  ELE.02  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Fotograf AUD.02 Rejestracja ,obróbka i publikacja obrazu  obrazu

Kamieniarz BUD.04 Wykonywanie robót kamieniarskich

Krawiec MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kierowca - mechanik TDR. 01 Eksploatacja środków transportu drogowego

Lakiernik samochodowy MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok   lakierniczych

Magazynier-logistyk SPL.01 Obsługa magazynów

 Magazynier-logistyk może pracować w magazynie handlowym lub przemysłowym, w pracy zajmuje się kontrolowaniem jakości, ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczaniem towarów w magazynie, dokonywaniem inwentaryzacji towaru. Magazynier-logistyk dba o towar, który znajduje się pod jego opieką, pilnuje terminów przechowywania materiałów, artykułów, wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne narzędzia do automatycznej identyfikacji towarów oraz obsługuje programy komputerowe stosowane w pracy magazynu.

Nauka zawodu trwa 3 lata w Szkole Branżowej I Stopnia.

Kształcenie teoretyczne obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe tj. bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy logistyki, obsługa magazynu, obsługa klientów i kontrahentów, język angielski zawodowy

Kształcenie praktyczne odbywa się w firmach logistycznych, handlowych, przewozowych posiadających różnego rodzaju magazyny, miejsce praktycznej nauki zawodu wybiera uczeń wraz z rodzicem po potwierdzeniu kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia w zawodzie

Kwalifikacja SPL.01 Obsługa magazynów

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- przyjmowania i wydawania towarów z magazynu z wykorzystaniem narzędzi do automatycznej identyfikacji towarów

- prowadzenia dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub

   metodami tradycyjnymi,

-  układania przyjętych towarów w magazynie, zabezpieczania przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą,

- oznakowania składowanych towarów

- przestrzegania terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań,

- dbania o porządek i czystość w magazynie,

- udziału w inwentaryzacjach,

- przyjmowania reklamacji wadliwych towarów,

- profesjonalnej obsługi klientów i kontrahentów

- monitorowania zasobów magazynowych.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie

Miejscami pracy magazyniera-logistyka są różne typy magazynów, które znajdują się w firmach logistycznych, produkcyjnych, handlowych. To także różne sklepy, hurtownie oraz centra logistyczne i składy materiałów. Posiadając wykształcenie w tym kierunku, można też prowadzić własną działalność gospodarczą na przykład w branży handlowej.


Mechanik monter maszyn i urządzeń MEC. 03  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Mechanik motocyklowy MOT.04 Diagnozowanie,obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

Mechanik pojazdów samochodowych MOT.05 Obsługa,diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Mechanik precyzyjny MEP.01 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Mechatronik ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Monter sieci i instalacji  sanitarnych  BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Murarz – tynkarz BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Ogrodnik  OGR.02  Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Operator obrabiarek skrawających  MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  CHM.01 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Rolnik ROL.04  Prowadzenie produkcji rolniczej

Stolarz DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Ślusarz  MEC.08  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Tapicer  DRM.05  Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Zegarmistrz MEP.04 Naprawa zegarów i zegarków

Złotnik - jubiler MEP.05 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

Kształcenie we wszystkich zawodach dla których istnieje możliwość realizacji praktyki. Praktyka odbywa się bezpośrednio w zakładach produkcyjnych i usługowych. Uczeń otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o prace jako młodociany pracownik.  Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesne pracownie fryzjerską i gastronomiczną. Tradycją szkoły jest coroczny pokaz zawodoznawczy organizowany w trakcie Dni otwartych szkoła realizuje programy nauczania w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych wyposażonych  w sprzęt  dydaktyczny. Zajęcia lekcyjne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną wykorzystującą nowoczesny sprzęt audiowizualny. Absolwent oddziału przygotowany jest do pracy w zakładzie otwartym, cateringu, samozatrudnienia oraz do dalszego kształcenia.