Zielona Góra
Technikum
Technikum - technik ochrony środowiska
Nazwa oddziału

 technik ochrony środowiska

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik ochrony środowiska

Opis

Proces kształcenia dostarcza wiedzy z zakresu ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem oraz ochrony przyrody. Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające mu monitorowanie poziomu zanieczyszczeń, określanie parametrów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, klasyfikowanie i identyfikowanie różnego rodzaju odpadów, sporządzanie bilansów zanieczyszczeń oraz prowadzenie badań technologicznych w specjalistycznym zakresie.

Nauka w tym zawodzie umożliwia zdobycie umiejętności:

 • określania aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działania człowieka
 • określania parametrów uzdatniania wody
 • określania parametrów oczyszczania ścieków
 • obsługi typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej
 • posługiwania się w praktyce aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. Absolwent jest przygotowany do:
 • badania stanu środowiska;
 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrze, wody i gleby;
 • sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby
 • planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami;
 • planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.