Zielona Góra
Technikum
Technikum - technik budownictwa
Nazwa oddziału

 technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik budownictwa

Opis

Absolwent jest przygotowany do:

1) wykonywania określonych robót budowlanych;

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych;

3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;

4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Umiejętności:

1) montaż konstrukcji stalowych,

2) montaż prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych i drewnianych;

3) przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu;

4) montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach;

5) wykonywanie mieszanek betonowych;

6) układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu;

7) wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;

8) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

9) wykonywanie tynków;

10) wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.