Zielona Góra
Technikum
Technikum - technik ochrony środowiska
Nazwa oddziału

 technik ochrony środowiska

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Proces kształcenia dostarcza wiedzy z zakresu ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem i promieniowaniem oraz ochrony przyrody. Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające mu monitorowanie poziomu zanieczyszczeń, określanie parametrów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, klasyfikowanie i identyfikowanie różnego rodzaju odpadów, sporządzanie bilansów zanieczyszczeń oraz prowadzenie badań technologicznych w specjalistycznym zakresie. 

Nauka w tym zawodzie umożliwia zdobycie umiejętności:

- określania aktualnego stanu zanieczyszczenia środowiska oraz zmian w nim
  zachodzących na skutek działalności człowieka,

- określania parametrów uzdatniania wody,

- określania parametrów oczyszczania ścieków,

- obsługi typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno-
  pomiarowej, 

- posługiwania się w praktyce aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska.

Absolwent jest przygotowany do:

1) badania stanu środowiska;

2) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;

3) sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz

    gleby;

4) planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami;

5) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska.

Technik ochrony środowiska koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska.