Zielona Góra
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 - Wielozawodowy
Nazwa oddziału

 Wielozawodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • technika
  • informatyka

Zawody

 Betoniarz-zbrojarz

 Blacharz

 Blacharz samochodowy

 Cieśla

 Cukiernik

 Dekarz

 Drukarz fleksograficzny

 Drukarz offsetowy

 Elektromechanik

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

 Elektronik

 Elektryk

 Fotograf

 Fryzjer

 Kamieniarz

 Kierowca mechanik

 Kominiarz

 Kowal

 Krawiec

 Kucharz

 Lakiernik samochodowy

 Mechanik motocyklowy

 Mechanik pojazdów samochodowych

 Mechanik-monter maszyn i urządzeń

 Mechatronik

 Monter sieci i instalacji sanitarnych

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 Murarz-tynkarz

 Ogrodnik

 Operator obrabiarek skrawających

 Operator procesów introligatorskich

 Piekarz

 Rolnik

 Sprzedawca

 Stolarz

 Ślusarz

 Tapicer

 Złotnik-jubiler

Opis

Wielozawodowy

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Zajęcia z przedmiotów zawodowych  odbywają się podczas miesięcznych  turnusów zawodowych w każdym roku nauki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Naszej Szkole ZSiPKZ na ul. Botanicznej 66. Absolwent to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy, jest przygotowany do podjęcia dalszej nauki. Uczeń zdobywa wiedzę w nowoczesnych pracowniach, które są modernizowane dzięki realizacji projektów unijnych. Kształcenie praktyczne odbywa się najczęściej w renomowanych rzemieślniczych zakłady pracy lub najlepszych przedsiębiorstwach na rynku polskim i UE.

Sprzedawca  HAN.01 Prowadzenie sprzedaży

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: towaroznawstwo, organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, podstawy działalności handlowej. Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży detalicznej oraz hurtowej obsługuje nabywców bezpośrednio lub pośrednio Jego zadania zawodowe to organizowanie zaopatrzenia  i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności za dostarczone produkty, przygotowywanie produktów do sprzedaży oraz  informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów, pomoc nabywcy przy wyborze produktu, sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców inkasowanie należności za sprzedane produkty, dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwianie reklamacji zakupionych towarów, przyjmowanie i rejestrowanie zamówień na towary w hurtowniach, współpraca w przygotowaniu oferty sprzedaży. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Piekarz  SPC.03 Produkcja  wyrobów piekarskich

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji, z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie dzielenie i kształtowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta. Dodatkowych umiejętności piekarza wymaga produkcja galanterii piekarskiej, np. rogali, chałek, bułek słodkich i drożdżówek.
Miejsce pracy piekarza to: magazyn surowców, hale produkcyjne, magazyn wyrobów gotowych.

Cukiernik   SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: produkcja piekarska, wyposażenie techniczne piekarni, przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej. Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych swojej pracy. Cukiernik umie również realizować swoje autorskie pomysły, Zarobki cukiernika uzależnione są od liczby zleceń jakie otrzymuje i rangi zakładu, w którym pracuje.

Blacharz MEC.01 Wykonywanie i naprawa wyrobów z blachy i profili kształtowych

Blacharz samochodowy MOT.01 Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych

Dekarz  BUD.03 Wykonywanie robót dekarsko - blacharskich

Drukarz offsetowy PGF.02  Realizacja procesów drukowania z offsetowych form drukowych

Drukadz fleksograficzny PGF. 01 realizacja procesów drukowania z użyciem fleksograficznych form drukowych

Elektromechanik ELE.01 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

Elektromechanik pojazdów samochodowych  MOT. 02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych  systemów pojazdów samochodowych

Elektryk  ELE.02  Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Fotograf AUD.02 Rejestracja ,obróbka i publikacja obrazu  obrazu

Kamieniarz BUD.04 Wykonywanie robót kamieniarskich

Krawiec MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

Kierowca - mechanik TDR. 01 Eksploatacja środków transportu drogowego

Lakiernik samochodowy MOT.03 Diagnozowanie i naprawa powłok   lakierniczych

Magazynier-logistyk SPL.01 Obsługa magazynów

 Magazynier-logistyk może pracować w magazynie handlowym lub przemysłowym, w pracy zajmuje się kontrolowaniem jakości, ilości towaru przyjmowanego i wydawanego, rozmieszczaniem towarów w magazynie, dokonywaniem inwentaryzacji towaru. Magazynier-logistyk dba o towar, który znajduje się pod jego opieką, pilnuje terminów przechowywania materiałów, artykułów, wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne narzędzia do automatycznej identyfikacji towarów oraz obsługuje programy komputerowe stosowane w pracy magazynu.

Nauka zawodu trwa 3 lata w Szkole Branżowej I Stopnia.

Kształcenie teoretyczne obejmuje przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe tj. bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy logistyki, obsługa magazynu, obsługa klientów i kontrahentów, język angielski zawodowy

Kształcenie praktyczne odbywa się w firmach logistycznych, handlowych, przewozowych posiadających różnego rodzaju magazyny, miejsce praktycznej nauki zawodu wybiera uczeń wraz z rodzicem po potwierdzeniu kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia w zawodzie

Kwalifikacja SPL.01 Obsługa magazynów

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- przyjmowania i wydawania towarów z magazynu z wykorzystaniem narzędzi do automatycznej identyfikacji towarów

- prowadzenia dokumentacji magazynowej przy użyciu programów komputerowych lub

   metodami tradycyjnymi,

-  układania przyjętych towarów w magazynie, zabezpieczania przed zepsuciem, zniszczeniem i kradzieżą,

- oznakowania składowanych towarów

- przestrzegania terminów ważności i trwałości towarów oraz terminów zwrotu opakowań,

- dbania o porządek i czystość w magazynie,

- udziału w inwentaryzacjach,

- przyjmowania reklamacji wadliwych towarów,

- profesjonalnej obsługi klientów i kontrahentów

- monitorowania zasobów magazynowych.

Możliwości zatrudnienia po uzyskaniu kwalifikacji w zawodzie

Miejscami pracy magazyniera-logistyka są różne typy magazynów, które znajdują się w firmach logistycznych, produkcyjnych, handlowych. To także różne sklepy, hurtownie oraz centra logistyczne i składy materiałów. Posiadając wykształcenie w tym kierunku, można też prowadzić własną działalność gospodarczą na przykład w branży handlowej.


Mechanik monter maszyn i urządzeń MEC. 03  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Mechanik motocyklowy MOT.04 Diagnozowanie,obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

Mechanik pojazdów samochodowych MOT.05 Obsługa,diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Mechanik precyzyjny MEP.01 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych

Mechatronik ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Monter sieci i instalacji  sanitarnych  BUD.09 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.11  Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Murarz – tynkarz BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Ogrodnik  OGR.02  Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

Operator obrabiarek skrawających  MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  CHM.01 Obsługa maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Rolnik ROL.04  Prowadzenie produkcji rolniczej

Stolarz DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Ślusarz  MEC.08  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Tapicer  DRM.05  Wykonywanie wyrobów tapicerowanych

Zegarmistrz MEP.04 Naprawa zegarów i zegarków

Złotnik - jubiler MEP.05 Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

Kształcenie we wszystkich zawodach dla których istnieje możliwość realizacji praktyki. Praktyka odbywa się bezpośrednio w zakładach produkcyjnych i usługowych. Uczeń otrzymuje wynagrodzenie na podstawie umowy o prace jako młodociany pracownik.  Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną, nowoczesne pracownie fryzjerską i gastronomiczną. Tradycją szkoły jest coroczny pokaz zawodoznawczy organizowany w trakcie Dni otwartych szkoła realizuje programy nauczania w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych wyposażonych  w sprzęt  dydaktyczny. Zajęcia lekcyjne prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną wykorzystującą nowoczesny sprzęt audiowizualny. Absolwent oddziału przygotowany jest do pracy w zakładzie otwartym, cateringu, samozatrudnienia oraz do dalszego kształcenia.